Sag: Torvet 20, Præstø

Torvet 20, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 20, Præstø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 20
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Forhuset (1744, ombygget 1832).
Fredet 1982.*
Beskrivelse:

Bygningen indgår som en del af husrækken, på sydsiden af den brede gade som Torvet udgør.

 

Bygningen er en etage og ni fag langt. Det er opført i bindingsværk med gennemstukne bjælkeender og heltag i røde vingetegl. Soklen er sorttjæret, bindingsværket er rødt opstolpet og tavlene er kalket gule tillige med sugfjælen. I rygningen sidder en skuret skorsten med sokkel og gesims. I det vestligste fag sidder en nyere, grå og hvidmalet fyldingsdør med overvindue. Foran døren er et dørtrin der består af en halv møllesten. Foran tredje fag fra øst ligger tillige en halv møllesten. De resterende otte fag udgøres af nyere, hvidmalede tofagsvinduer.

 

Mod haven udgøres de otte østligste fag af en grundmuret lude med sort sokkel, pudset og gulmalet murværk samt en gul sugfjæl . Det vestligste fag udgøres af den oprindelige ydervæg med overkalket bindingsværk og en nyere, hvidmalet listebeklædt dør med overvindue. Herover er en nyere taskekvist i flugt med ydervæggen. I tagfladen ses tillige en nyere fabrikskvist og en nyere taskekvist. Vinduerne er nyere, hvidmalede tofagsvinduer samt et nyere termovindue.  

 

Indvendigt udgøres det vestlige fag af en gennemgående forstuegang. Herfra er der adgang til boligen samt haven. I stueetagen er den oprindelige planløsning stort set bevaret, der er nyere køkken og bad. I nyere tid er der indsat en kvartsvingstrappe til tagetagen, som er nyindrettet med stue, værelse og toilet.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1744 for skomager Michael Salomon Larsen, og selvom det er ændret på flere måder siden, er facaden mod Torvet stadig den oprindelige. I 1761 anvendtes bygningen til pakhus, lade og stald, og det havde da klinede tavl og stråtag. Inden 1801 blev det indrettet til beboelse og i 1832 gennemgik det en omfattende ombygning. Således fik det i sydsiden tilbygget en lude på seks fag, og taget blev teglhængt. Samtidig fik det to indgange fra gaden i stedet for én. I 1854 forøgedes luden med to fag. Af tidligere fotografier fra århundredets slutning fremgår det, at bindingsværket stod overkalket. Den østlige dør blændedes i 1967.
kilder:
Gamle huse i Præstø, Fredningsstyrelsen og Præstø Kommune, 1979.
Miljømæssig værdi:

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig placeringen ved byens brede torv. Torvets byhuse, i en og to etager, samt brostens- og pigstensbelægningen udgør i sammenhæng et usædvanligt homogent og traditionelt bymiljø.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen har kulturhistorisk værdi idet den er den ældst daterede bygning i Præstø. Bygningen repræsenterer byens tidlige og traditionelle byggestil i bindingsværk med gennemstukne bjælkeender. Bygningens bevarede oprindeligelige rumstruktur med to indgang fra Torvet, som kan aflæses ved den tilmurede dør foran den ene trappesten, vidner om en bebyggelse, der var ejet af byens lavere håndværkstand, så som rebslagere, fiskere og skomagere.

Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til den homogene bygningskrop, som luden på bagsiden er en naturlig del af, samt til kontrasten mellem bindingsværksfacaden og bagsidens enkle, grundmurede lude. Facadens bindingsværk, taktfaste vinduesrække og ubrudte tagflade tegner et gedigent og traditionelt, ældre byhus.  

 

Indvendigt knytter de arkitektoniske værdi sig til den ældre planløsning med stuerne og den tidligere forstue placeret mod gaden, og de sekundære rum placeret i luden mod gården. Især den et fag brede gennemgående forstuegang med ældre bræddeloft og synlig bindingsværksgavl har stor arkitektonisk værdi. Tillige er der værdi i de synlige loftsbjælker og ældre loftbrædder, samt de ældre fyldingsdøre, revledøre og gerichter. 

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværksfacaden, de nyere vinduer, den ubrudte tagflade og ældre bygningsdele. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede ældre planløsning med den relativt sjældne gennemgående forstuegang. Tillige ved de bevarede, ældre bygningsdetaljer samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-46/81

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-08-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/377-0004


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 20

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap