Sag: Vindeby Mølle

Marrebæksvej 22, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vindeby Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Marrebæksvej 22
Kommune:
Lolland
Omfang:
Vindmøllen (ca. 1800). Fredet 1959.*
Beskrivelse:
Vindeby Mølle er sammenbygget med møllegården. Møllen og dens lagerrum udgør den tredje længe af møllegården, hvis gårdrum åbner sig ud til landevejen lige vest for landsbyen Vindeby. Møllen er opført som stampemølle og fungerer i dag som arbejdende museumsmølle.

Vindeby mølle er en gallerihollænder, der står på en sokkel af store kampesten. Undermøllen er beklædt med tjærepap, mens overmøllen og den bådformede hat er af spånklædt træværk. Den nederste del af overmøllen, udfor kværnloftet, er beklædt med lodrette brædder med profilerede lister over sammenføjningerne. Galleriet er ligesom resten af møllen sorttjæret, mens galleriets rækværk og møllens vinduer er hvidmalede. Møllen har gennemkørsel i den østlige del af undermøllen, der vender ud i gårdrummet. Møllen krøjes med svans og vingerne er sejlførende.  
 
I det indre er møllen inddelt i undermølle med broloft og overmøllen med kværnloft, stjernehjulsloft, lorrisloft og hatloft. Af intakt mølleinventar findes blandt andet to kværne, havrevalse samt sækkehejs og udover dette findes alt gangværk som gør møllen funktionel.
Bygningshistorie:
Vindeby Mølle er opført i 1824-1825 efter holstensk tradition, hvor den erstattede en stubmølle, der var brændt året før. Den ny mølle blev opført som kombineret korn- og stampemølle. På grund af stampeværket fik den en særlig stærk konstruktion med højben af svært egetømmer. Stampeværket var kun i funktion i få år, hvorefter møllen blev konverteret til ren kornforarbejdning. Vindeby Mølle blev renoveret i 1872 og i 1908 blev den første hjælpemotor installeret og placeret lige vest for møllens sokkel. I de følgende år blev motoren den dominerende trækkraft. Melproduktionen på Vindeby Mølle ophørte i begyndelsen af 1900-tallet, hvorefter man begyndte at forarbejde korn til foderstoffer.

I 1940erne ophørte mølledriften på Vindeby Mølle helt. Vingerne faldt af i slutningen af 1950’erne og i de følgende år forfaldt møllen. Fra 1988-1998 blev møllen igen istandsat ved Møllebygger John Jensen i samarbejde et kommunalt beskæftigelsesprojekt samt lokale snedkere og tømrere.

Siden 1998 har møllen været passet, fremvist og demonstreret af Vindeby Møllelaug.
kilder:

Brochure om Vindeby Mølle

Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København 1993.

www.vindeby-vejrmolle.dk

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier ved Vindeby Mølle knytter sig til dens beliggenhed i det åbne, flade landskab, der med sit vide udsyn gør den store vindmølle til et pejlemærke. Der knytter sig også en miljømæssig værdi til gårdrummet i kraft af den måde møllen er bygget sammen med møllegården som en tredje længe. Dertil kommer den sjældne placering af gennemkørslen i undermøllens østlige del.

Kulturhistorisk værdi:

De kulturhistoriske værdier i Vindeby Mølle knytter sig til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Vindeby mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Før i tiden har møllen haft stor betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle og da møllen sås vidt omkring i landskabet, brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald/sorg, glæde, arbejdspause og lignende.

Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Vindeby Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse samt til materialekombinationen af den spånklædte møllekrop og hat, lodrette brædder med profileret listebeklædning og tjærepap. Yderligere ligger er også en arkitektonisk værdi i den enkle farveholdning med sorttjæret og hvidmalet træværk.

I møllens interiør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til den gennemgående brug af træ samt til møllens traditionelle opbygning og udstyr (gangværk).
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllekroppens forskellige former for beklædning, galleriet, svansen og de sejlførende vinger. Hertil kommer den generelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllens inddeling i lofter, til møllens inventar til kornforarbejdning samt den generelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-1991
Journal nr.:
426/379-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Marrebæksvej 22

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap