Sag: Kappel Mølle

Kappelvej 4 C, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kappel Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kappelvej 4 C
Kommune:
Lolland
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1730).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:

Kappel Mølle ligger i den østlige del af landsbyen Kappel, der hvor landevejen svinger igennem byen forbi kirken. Møllen er opført som kornmølle og fungerer i dag som arbejdende museumsmølle.

 

Møllen er en stubmølle med en firdelt møllefod, der er sat på en sokkel af marksten. Møllekonstruktionen er af træ og møllekroppen er beklædt brædder med lister over samlingerne. Taget er et stråtækt sadeltag. Broloftet er udbygget på bagsiden af møllen. Møllen krøjes med svans og krøjevogn fra jorden og svansen fungerer også som opgang til møllen. Vingerne er sejlførende. Møllekroppen er malet svenskrød, mens vinger, vinduer og svans er hvidmalede.

 

I det indre er der udover det gangværk, der gør møllen funktionsdygtig, mølleinventar så som sækkehejs, skallekværn og en kværn til kornformaling.

Bygningshistorie:

Kappel Mølle er opført ca. 1730 med en kværn. I 1844 blev mølleinventaret (gangtøjet) udvidet med en skallekværn, så det blev muligt at male fint mel. I 1880 blev konkurrencen fra de moderne valsemøller for hård og Kappel Mølle malede udelukkende korn til dyrefoder, indtil den blev taget ud af funktion i 1935.

 

Møllen har gennemgået restaurering i 1957-58 og i 1980erne og der er bevaret en gammel beklædning af egebrædder over svansen. Denne bræddebeklædning er lagt en på to.

 

I slutningen af 1700-tallet var der 6 stubmøller i den tidligere Rudbjerg Kommune, i dag er Kappel Mølle den eneste, der er bevaret.

kilder:

Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København 1993.

http://www.kappelstubml.dk/

Miljømæssig værdi:

Der knytter sig en væsentlig miljømæssig værdi til Kappel mølles beliggenhed nær landevejens sving gennem den lille landsby. Der er endvidere et åbent strøg fra vest til øst gennem byen, der udover at give åben vind til møllen også giver en visuel sigtelinje mellem Kappel kirke og Kappel Mølle. Der knytter sig også en miljømæssig værdi til det åbne landskab øst for møllen, idet møllen kan ses på stor afstand.

Kulturhistorisk værdi:

De kulturhistoriske værdier i Kappel Mølle knytter sig til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Kappel mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Før i tiden har møllen haft stor betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle og da møllen sås vidt omkring i landskabet brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald/sorg, glæde, arbejdspause og lignende.

 

Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til at man på nordsiden af møllen kan se spor efter den tidligere møllegård: pigstensbelægning fra gårdspladsen, en stensat brønd samt konturerne af gårdens plan, der er markeret med lave hække. Dette fortæller om møllens tidligere funktion og tætte sammenhæng med møllerens bolig.

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier ved Kappel mølle knytter sig i det ydre til variationen i beklædningen af møllekroppen med brædder der er listebeklædte over samlingerne samt den stråtækte hat. Der knytter sig yderligere arkitektonisk værdi til de svungne knægte under tagskægget på møllens bagside samt dens farveholdning i svenskrød og hvid.

 

I møllens interiør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til den gennemgående brug af træ samt til møllens traditionelle opbygning og udstyr (gangværk).

Bærende fredningsværdier:

I møllens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre materialeholdning samt alle ældre detaljer, herunder møllekroppens træbeklædning, stråtaget, vinger og svans.  

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle detaljer, herunder inddelingen i lofter, samt møllens inventar til kornforarbejdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-11-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-07-2003
Journal nr.:
2003-123/381-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kappelvej 4C

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap