Sag: Gloslunde Præstegård

Stenvadsvej 2-4, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gloslunde Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stenvadsvej 2-4
Kommune:
Lolland
Omfang:
Den firelængede bindingsværksgård (1600-1700-tallet).
Fredet 1950.
Beskrivelse:

Gloslunde Præstegård med tilhørende have ligger ud til Stenvadsvej og Gloslunde Gade, og grænser mod syd op til Gloslunde Kirke.

 

Præstegården er firelænget og består af stuehus, forpagterbolig, staldlænge og portlænge.

 

Længerne, som er opført i bindingsværk, er hvidkalkede over stok og sten. Stuehusets nordlige gavl og den tidligere staldlænges østlige gavl er grundmurede. Længerne står på en dels muret, dels kampestenssat og dels støbt, sorttjæret sokkel. Overgavlene er dels i bindingsværk, dels i lodretstående brædder. Stråtagene er halvvalmede og tækket på lollandsk vis, og tagfladerne er ubrudte på nær portlængens høgab samt to mindre kviste på stuehuset.

 

Stuehuset er opført i kraftigt bindingsværk, har stor murhøjde og dobbelttappede, gennemstukne bjælkehoveder. Vinduerne er traditionelle opsprossede, med koblede rammer. Hoveddøren er en nyere, tofløjet dør med fyldinger af glas. I det indre er stuehuset præget af en nyere rumfordeling og nyere overflader, herunder sænkede lofter. Enkelte ældre døre er bevaret, ligesom køkkenet ligger på sin oprindelige plads, ud til gårdspladsen. Tagetagen er uudnyttet på nær et gavlværelse. 

 

Forpagterboligen har synlige syldsten, et delvist uregelmæssigt bindingsværk, nyere, traditionelle vinduer og to nyere døre. I det indre har længen bevaret et ældre rumforløb med en langsgående skillevæg. Overfladerne er nyere, og der er delvist sænkede lofter. 

   

Portlængen har nyere, utraditionelle vinduer med støbte sålbænke. Selve portgennemkørslen er grundmuret. Længen fungerer som garage og opmagasinering.

 

Den tidligere staldlænge har tætsiddende stolper, sugfjæl og nyere, utraditionelle vinduer med støbte sålbænke. Længen har støbt gulv, indvendigt isolerede mure, kappehvælv i dele af loftet samt en nyere, bærende konstruktion. Længen fungerer aktuelt som garage og opmagasinering.

kilder:

Flemming Jerk, Gamle Danske præstegårde, Forum, København 1978.

Miljømæssig værdi:

Gloslunde præstegård udgør med sine fire hvidkalkede, stråtækte længer samlet omkring det centralt placerede træ på gårdspladsen en særdeles velbevaret, og meget helstøbt helhed.  

Kulturhistorisk værdi:

Gloslunde Præstegård udgør sammen med Gloslunde Kirke et enestående kulturhistorisk miljø, hvor relationerne mellem kirke og præstegård fremstår som intakte.

 

Dertil kommer, at præstegården med sine fire længer fortæller om præsteembedets tidligere økonomiske og sociale status, samt om præstestandens historiske bibeskæftigelse som landmænd med større jordtilliggender.

 

Selve stuehuset er i det ydre et traditionelt, overordentligt velbevaret eksempel på en større bindingsværkskonstruktion med gennemstukne bjælkehoveder, som afslører tilstedeværelsen af et styrterum. 

 

Forpagterboligen har mod vest en meget markant, sorttjæret kampestenssokkel samt et uregelmæssigt bindingsværk, som muligvis stammer fra 1600-tallet. 

 

Af egnskarakteristiske træk skal nævnes, at mønningerne er tækket på lollandsk vis.

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder Gloslunde Præstegård som et imponerende, sluttet og meget homogent anlæg, samlet omkring gårdspladsen. De næsten ubrudte tagflader, det kalkede bindingsværk og den sorte sokkel samler bygningerne, og giver den traditionelle arkitektur et formfuldendt, ensartet udtryk.   

 

Anlæggets detaljering er gennemgående enkel, idet den begrænser sig til en sart, blå opstregning af vindueskarmene, som i stuehuset på elegant vis markerer de ældre, opsprossede vinduer. 

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de fire bindingsværkslænger samlet omkring gårdspladsen, de bevarede kampestenssokler, den ensartede kalkning, stuehusets gennemstukne bjælkehoveder samt de næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer den generelle, traditionelle materialeholdning. 

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig i stuehuset til køkkenets placering mod gården, i forpagterboligen til den langsgående skillevæg.

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-03-1950
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Stenvadsvej 2
Fredet bygning Stenvadsvej 2
Fredet bygning Stenvadsvej 4
Fredet bygning Stenvadsvej 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap