Sag: Juniors Stiftelse, Sakskøbing

Juniorsgade 6-12, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Juniors Stiftelse, Sakskøbing
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Juniorsgade 6-12
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forhuset (1802).
Fredet 1964.
Beskrivelse:

Juniors Stiftelse er placeres centralt i byen på en smal vej tæt på torvet.

 

Bygningen er 22 fag langt udført i bindingsværk, der er kalket gul over stok og sten, med gennemstukne bjælkeender og rødt tegltag, der mod vest er halvvalmet.

 

Huset står på en sokkel af kampesten, der mod gaden er malet sort.

Facaden har fire nyere hoveddøre alle mørkegrønne, med granittrin fra fortovet. Vinduerne er alle ens med hvide rammer. Under taget sidder et sugfjæld, som også er kalket gult, og i taget fem skorstenen alle gulkalkede med krave.

 

Indvendigt er bygningen nu opdelt i fire lejligheder med nyere køkkener, bad, gulve, skillevægge og døre. I loftet ses stadig de kraftige bjælker med nyere bræddeloft over.

Bygningshistorie:

Juniors Stiftelsen blev bygget i 1802 af købmand Lars Hansen Junior til fordel for byens fattige. Der var den gang plads til 12 beboere.

Juniorsgade blev brolagt i 1890’erne.

kilder:

Miljømæssig værdi:

Bygningen er pga. sin længde meget markant i gaden. Langs facaden ligger en bred række pigsten, der er tilpasset det nyere fortov ved varierende brede. Pigstenene giver en naturlig og ”blød” overgang fra facade til jord. Specielt opleves dette fra gårdsiden hvor soklens utilhuggede kampesten ikke er malet, og dermed glider naturligt over i pigstensbelægningen.       

Mellem bygningens vestgavl og nabobygningen er der en smal passage ind til baggården. Gården er inddelt, af lave hække, i små haver og har et lille redskabsskur, hvis materialeholdning er lig forhuset. 

Langs med facaden er fastholdt en gennemgående sti, hvilket har kvalitet ved at bygningens længe kan fornemmes.

Kulturhistorisk værdi:

Juniors Stiftelse indskriver sig i Sakskøbings historie, da bygningen blev stiftet som et fattighus, hvilket ses på facaden hvor en stenplade med en indhugget inskription fortæller om Lars Hansen Juniors tanker ved opførelsen af bygningen i 1802.

De mange skorstene er et muligt tegn på at bygning tidligere har været opdelt i mange flere lejligheder end i dag. 

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier ligger i facadens mange gentagelser og bjælkeendernes takt der tydeliggør den konstruktive opbygning i 22 fag. Den ens materialeholdning omkring døre og vinduer får hele huset til at hænge sammen, selvom det er inddelt i flere boliger. Takten af vinduer er konsekvent på facaden men afviger på gårdsiden, så der her kommer et mere privat og intimt udtryk. Vinduerne har desuden en harmonisk detaljering der passer godt til det gamle hus. 

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier knytter sig særligt til facadens udtryk med vinduerne og de gennemstukne bjælkeender. Til Kampestenssoklen, og tagets ubrudte flade og de fem skorstene.

Samt til mindepladen på facaden efter stifteren Lars Hansen Junior, og den generelle materialeholdning.

 

Indvendt til de synlige loftsbjælker og til de få steder, hvor bindingsværket stadig fremtræder.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Juniorsgade 6

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap