Sag: Vestergade 43, Stubbekøbing

Vestergade 43, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 43, Stubbekøbing
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 43
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forhuset (1847 vistnok af H. Thrane).
Fredet 1954.*
Beskrivelse:

Bygningen ligger på sydsiden af Vestergade, byens oprindelige hovedfærdselsåre og primære handelsgade, samt hjørnet af Elversvej, der som Stubbekøbings øvrige nord-syd gående stræder, fører på tværs af byen ned til kysten og havnen. 

 

Bygningen er opført i to etager med fritstående gavl mod øst. Bygningen består af syv fag, samt et smigfag mod øst. Bygningen er opført på en tyrkis malet, kvaderfuget sokkel, facaden er pudset og gulmalet og øverst afsluttet af en hvidmalet, profileret trukket gesims. Bygningen har teglhængt heltag med helvalm og i kip to pudsede skorstenspiber, hvoraf den østligste er en lav og bred ildstedsskorsten. Vinduerne er samlet fagvis i blændinger, der øverst er afsluttet med profilerede rundbueindfatninger på vederlagsgesims. Vinduerne er tofags trævinduer med bueopsprossede overrammer i støbejern, på første sal er overrammerne halvcirkulære. I de yderste fag fører to granittrapper, med spinkle støbejernsgelændere, op til hoveddørene, der er tofløjede. Den vestre er en ældre dør med traditionelle fyldninger, den østre er en nyere dør med glasfyldninger. Begge døre har støbejernsoverrammer som vinduerne. I gavlen sidder en nyere fyldningsdør med overvindue. Vinduer og døre er hvidmalede. Gårdsidens stueetage fremtræder som facaden, mens første sal står i blank mur med afstribninger i puds. Midt for gårdsiden står et nyere trappetårn, pudset og malet gult, og til højre for denne er en nyere altan.

 

Bygningen anvendes til museum. De repræsentative rum ligger mod gaden, mens de sekundære rum er orienteret mod gården. Bygningen har nyere køkken og toilet, men på begge etager er de oprindelige ildsteder bevaret. Tagetagen er ét stort loftsrum, der anvendes til opmagasinering. Gulvet er et nyere bræddegulv og skråvægge, underside af hanebånd samt skorstene er beklædt med gipsplader. Der er kælder under hele bygningen, hvor gulvet er en blanding af betongulve og lerstampede gulve, væggene er af kampesten og der er fritliggende bjælkelag. Træstolperne står på syldsten.

Bygningshistorie:

Ved udparcelleringen i 1846, af den store ubebyggede ”Stampes Plads”, blev denne østligste parcel op mod ”Bakkestrædet” (i dag Elversvej) købt af murermester Henrik Thrane, der i 1847-1848 lod dette nuværende toetages forhus opføre. Kort efter blev ejendommen solgt til købmand Strate, som foruden bolig indrettede butik i forhuset. Sidehusene blev opført i 1873 for malermester Lund. Forhuset blev fredet i 1954.

Huse i Stubbekøbing, 1986.

 

Bygningen er restaureret i begyndelse af det 21. århunderede, hvor der blandt andet er lagt nyt tag.

kilder:

Huse i Stubbekøbing. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, Stubbekøbing Kommune, 1986.

Miljømæssig værdi:

Bygningen har miljømæssig værdi, idet den er en vigtig del af bebyggelsen i Vestergade, hvor den indgår i gadens række af huse, og understreger betydningen af den oprindelige øst-vest orienterede handelsgade i byen.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningens kulturhistoriske værdier knytter sig til den, for sin samtid tidlige, senklassicistiske facade i en vertikalt orienteret rundbuestil.

 

Ildstedsskorstenen har endvidere kulturhistorisk værdi, fordi den i sammenhæng med de bevarede ildsteder fortæller om den tidligere levevis i bygningen.

Arkitektonisk værdi:

I eksteriøret knytter de arkitektoniske værdier sig til bygningens volumen med det smigskårne fag på hjørnet samt den sprøde og forfinede, vertikalt orienterede facade med de fagvist tilbagetrukne blændinger, der giver bygningen en imponerende karakter. De elegante vinduer i kombinationen af træ og støbejern er endvidere værdifulde for bygningens udtryk.

 

Bygningen er tillige karakteriseret ved et enkelt materialevalg i puds og tegl, der opleves som en homogen masse med en stor ubrudt tagflade, kronet af to ældre skorstene, hvoraf den ene er en sjældent set ildstedsskorsten.

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til den oprindelige rumstruktur med de repræsentative rum beliggende en suite mod gaden. Hertil kommer bygningens hovedtrappe, der er en halvsvingstrappe med kassetteudsmykning på underside af repos og løb. Endvidere er der arkitektonisk værdi i den særegne direkte adgang til førstesalens østlige rum mod gården, direkte fra halvsvingstrappen via en ligeløbstrappe ind i rummet.

 

Yderligere ligger der en særlig arkitektonisk værdi i rummenes oprindelige bræddegulve, i brystningspaneler og fodpaneler, i de originale femfyldningsdøre, greb, gerichter, stuk samt i de rundbuede vinduesnicher på førstesal med mindre rektangulære udsparinger. Hertil kommer den ældre kakkelovn på førstesal.

Bærende fredningsværdier:

bygningens form med den ubrudte tagflade, skorstenene og den vertikalt orienterede facade, herunder facadedekorationerne, den ældre hoveddør og de ældre vinduer i træ og støbejern.

 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige materialeholdning og etagernes oprindelige rumstruktur med alle ældre bygningsdetaljer, herunder den oprindelige hovedtrappe med ”sidetrappe”, bræddegulve, paneler, fyldningsdøre, greb, gerichter, stuk, vinduesniche udsmykninger samt den ældre kakkelovn. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-03-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-128/85

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-06-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 43

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap