Sag: Stouby Mølle

Stovbyvej 19A, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stouby Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stovbyvej 19A
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1750, flyttet til nuværende placering 1790). Fredet 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra september 1997, Torben Olesen: Møllen er opført som en stubmølle, hvor hele møllehuset hviler på en kraftig stub, sat på et kraftigt bundkryds og støttet af skråstivere, som møllehuset kan krøjes, drejes om op mod vinden ved at trække i krøjesvansen, der også fungerer som trappe til møllen. Det firesidede møllehus er på forsiden beklædt med egespån og på de tre øvrige sider beklædt med lodretstående brede brædder og dæklister over samlingerne. Møllehatten er et svagt udadbuet sadeltag beklædt med brædder lagt på klink. Møllen er forsynet med vinger til sejlføring. Indvendig er alt gangtøj bevaret i form af hathjul, krondrev, aksler og spilstokke samt to kværne og en grubbekværn. Vedligeholdelsestilstand Møllen er vel vedligeholdt og fuldt funktionsdygtig. Bygningshistorie Møllen er formentlig flyttet fra volden i Nykøbing Falster og opført i 1790 på sin nuværende plads. I 1984 overtog Sydfalster Kommune møllen og overdrog tilsynet med møllen til Stouby Møllelaug, der har forestået restaureringen af møllen i 1986-87, så den fortsat er fuldt funktionsdygtig. Planforhold Møllen er beliggende i landzone. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Sydfalster Kommune.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Stouby Mølle fra 1750 knytter sig til dens beliggenhed i det åbne land ved Væggerløse, hvor den er genopført 1790 efter at være flyttet fra volden i Nykøbing Falster. Møllens nære tilknytning til landsbyen på kanten af det åbne land, viser dens vigtige funktion i det førindustrielle landbrug, der var lokalt orienteret og stærkt afhængig af vejret. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til møllens typologi. Den er opført som stubmølle, som der kun findes få af og heraf kan Stouby Mølle betragtes som en meget velbevaret repræsentant. Der knytter sig desuden kulturhistorisk værdi til møllens funktionsdygtighed og intakthed, både i det ydre og det indre. Møllehuset hviler på en kraftig stub på et bundkryds med skråstivere, dertil kommer krøjesvans og vinger til sejlføring. Adskillige dele er blevet udskiftet i årenes løb, udført i oprindeligt udtryk og i traditionelle materialer. Senest er stubben blevet skiftet ud. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det bevarede mølleinventar med samtlige detaljer. Opretholdelsen af møllevingerne og de funktionsmæssige udvendige og indvendige dele af mølleriet rummer stor kulturhistorisk autenticitet.  I det indre står møllehuset velbevaret med hathjul, krondrev, aksler, spilstokke, to kværne og en grubbekværn. 

Lokalt har Stouby Mølle før i tiden haft stor betydning, da den som funktionsdygtig kornmølle blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle. Idet den var et markant pejlemærke i landskabet har man også brugt vingerne til at signalere vigtige begivenheder.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Stouby Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse i det åbne land og det lille kulturhistoriske miljø, møllen er en del af. Den gennemgående brug af tjærebehandlet træ med lodretstående brædder og dæklister over samlingere på tre sider af møllehuset og af egspån på forsiden, giver endvidere møllen en naturlig patina, der passer til dens alder og traditionelle udformning. Der knytter sig ligeledes arkitektonisk værdi til møllehattens udformning som svagt udadbuet sadeltag beklædt med brædder lagt på klink. 

I det indre knytter der sig ligeledes arkitektonisk værdi til møllens opdeling i lofter og til møllens velbevarede inventar. 
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllehusets spånbeklædning på forsiden og bræddebeklædning på de øvrige tre sider, møllehatten, jordomgangen, svansen og de sejlførende vinger. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllens inddeling i lofter, til møllens inventar til kornforarbejdning samt den traditionelle materialeholdning.

Hertil kommer møllens særlige miljømæssige og kulturhistoriske værdier, der gør den til et umisteligt element i det åbne land ved Væggerløse. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-12-1998
Begrundelse:
Stubmøllen (ca. 1750, flyttet til nuværende placering 1790) har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. På landsbasis findes relativt få bevarede stubmøller, som stadig fungerer. Stouby Stubmølle må betragtes som en af de bedst bevarede repræsentanter af denne mølletype og i mølleteknisk henseende den mest veludviklede stubmølle, da denne type i årene efter blev afløst af den hollandske vindmølle.
Journal nr.:
1996-911/395-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stovbyvej 19A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap