Sag: Hospitalet, Køng

Bygaden 16, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hospitalet, Køng
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bygaden 16
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Den grundmurede hospitalsbygning (1793).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:

Hospitalet ligger ud til Bygaden i Køng. Det er en rektangulær, grundmuret og gulkalket bygning med grå sokkel, traditionelle opsprossede vinduer, hvid trukket gesims og heltag af røde teglsten med seks murede skorstenspiber. Dørene er traditionelle revle- og fyldningsdøre. På gadesiden sidder en oprindelig sandstenstavle med inskription, hvoraf årstallet 1793 og navnet Niels Ryberg fremgår.

 

I det indre har bygningen delvist bevaret en oprindelig ruminddeling og materialeholdning med en muret, langsgående midtergang samt mindre rum mod henholdsvis gade- og haveside. Dertil kommer seks bevarede ildsteder. Bygningen mangler gulvbelægning flere steder, murene står uden puds og loftet består af løse brædder. Bygningen anvendes aktuelt til opbevaring.  

Bygningshistorie:

Hospitalet i Køng blev opført i år 1793 af Konferensråd Niels Ryberg som en stiftelse, hvor Øbjerggård og Køng Fabriks ældre arbejdere kunne få ophold. Hospitalet fungerede således som en form for alderdomshjem, hvor udtjente arbejdere kunne få fri bolig og et mindre kontant rådighedsbeløb. Bygningen var indrettet med seks lejligheder til i alt ti personer, foruden en samlingsstue. Lejlighederne havde køkken med åbent ildsted, stue med bilæggerovn samt spisekammer med vindue til midtergangen. Sammen med de ligeledes fredede bygninger, Spindeskolen og Gl. Øbjerggård, er Hospitalet det eneste tilbageværende, bygningsmæssige vidne om Rybergs projekt i Køng.

 

Bygningen er ombygget over flere omgange i tidsrummet 1848 – 1900, hvor der blev etableret nye lofter, gulvene blev hævet, symmetrien i grundplanen blev delvist ophævet og det oprindelige, afvalmede tag erstattet af trekantgavle.

 

Den sidste beboer forlod Hospitalet i 1965.

kilder:

Vedr. Gl. Øbjerggård Hospital, Arp & Nielsen Arkitekter, 2000.

Køng, en landsby med historie, udgivet af Køng Museer, uå.

Miljømæssig værdi:

Hospitalets miljømæssige værdier knytter sig til placeringen langs Bygaden i Køng, idet bygningen med sin beliggenhed og markante arkitektur er med til at fastholde Køngs bymæssige struktur og sikre opretholdelsen af de bevarede spor efter Køng Fabrik. 

Kulturhistorisk værdi:

Hospitalets kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens arkitektur, placering og indretning, som vidner om de oplysningsidealer, der lå bag Køng Fabrik og som inkluderede en hensyntagen til ældre og nedslidte medarbejdere. Hospitalets klassicistiske, symmetriorienterede fremtræden og placering i forhold til de ligeledes fredede bygninger, Gl. Øbjerggård og Spindeskolen, viser de rationelle idealer som Rybergs fabriksbyggeriet blev planlagt ud fra. Hertil kommer de bevarede, ældre og oprindelige bygningsdele og detaljer som sandstenstavlen, ildsteder, skorstenshamre og spor efter bilæggerovne. Hospitalet er således afgørende for forståelsen af det Rybergske engagement i Køng sidst i 1700-tallet.    

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder Hospitalet som en velproportioneret og enkel bygning med en fast symmetri og udpræget horisontal orientering, som især ses i sokkel og gesims samt i den tætte og taktfaste vinduessætning. Dertil kommer den enkle og karakterfulde materialeholdning, detaljering og farvesætning i form af grå sokkel, gulkalket grundmur, hvide opsprossede vinduer og gesims samt rødt tegltag. 

Bærende fredningsværdier:
I Hospitalets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens rektangulære, horisontalt orienterede og symmetriske fremtræden. Hertil kommer den generelle materialeholdning samt de traditionelle vinduer og døre, sandstenstavlen, den trukne gesims og den røde, ubrudte tagflade. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige, symmetriske planløsning og de bevarede, ældre bygningsdetaljer i form af ildsteder, skorstenshamre og spor efter bilæggerovne. Hertil kommer den ældre materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bygaden 16

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap