Sag: Gamle Skole, Spindeskolen i Køng

Bygaden 22, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gamle Skole, Spindeskolen i Køng
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bygaden 22
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Skolebygningen (1780).
Fredet 1945.
Beskrivelse:

Spindeskolen ligger centralt i Køng, ud til Bygaden, på hjørnet af indkørslen til alléen, som ender ved hovedgården Øbjerggård. Over for Spindeskolen, tilbagetrukket fra vejen, ligger Gammel Øbjerggård, centrum i det historiske Køng.  

 

Spindeskolen er en grundmuret, gulmalet bygning med helvalmet tegltag. Bygningen har en nyere, støbt sokkel og traditionelle, opsprossede vinduer. I tagryggen sidder en enkelt skorstenspibe. På sydsiden, som vender ud mod Bygaden, sidder en sandstenstavle med inskription. Der sidder nyere døre i gavlen mod øst og i nordsiden.  I det indre bærer bygningen præg af flere ombygninger og gulvene er nyere, mens lofterne er beklædt med plader. Der er i den vestlige ende bevaret flere ældre revledøre, samt spor efter en ældre/oprindelig rumfordeling.

Bygningshistorie:

Spindeskolen blev opført i år 1780 som en del af konferensråd Niels Rybergs hør- og tekstilindustri i Køng. Tekstilforarbejdningen blev organiseret som en blanding af produktion og undervisning. I Spindeskolen satsede man på at lære småpiger at spinde efter de kvalitetskrav, som produktionen af finere linnedvarer stillede til garnet. Funktionen som spindeskole ophørte i 1835 og indtil for få år siden fungerede bygningen som bolig. Bygningen blev moderniseret og ombygget i 1930erne.

 

Sammen med de ligeledes fredede bygninger Hospital og Gl. Øbjerggård, er Spindeskolen eneste tilbageværende, bygningsmæssige vidne om Rybergs projekt i Køng.

kilder:

Spindeskolen i Køng, Redegørelse og forslag til restaurering, Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, november 2007.

Spindeskolen i Køng, Projektbeskrivelse, Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, maj 2010.

Køng, en landsby med historie, udgivet af Køng Museer.

Miljømæssig værdi:

Spindeskolens miljømæssige værdier knytter sig til den markante arkitektur og centrale placering, der er med til at fastholde Køngs bymæssige struktur og historiske fremtræden. Hertil kommer, at der mod nord ligger en langstrakt have, som når helt op til gadekæret, og mod vest et lille udhus, som muligvis er Spindeskolens oprindelige lokum. Både udhus og have bidrager til opretholdelsen af et historisk miljø omkring Spindeskolen.

Kulturhistorisk værdi:

Spindeskolens kulturhistoriske værdier ligger i bygningens sen-barokke arkitektur og placering, som vidner om de oplysningsidealer, der lå bag den regulerede fabriksby baseret på tekstilproduktion, som konferensråd Niels Ryberg etablerede i Køng i årene 1778 til 1783. På den sandstenstavle, som sidder på bygningens sydside er navnet N. Ryberg, funktionen som spindeskole og årstallet 1780 nævnt.

 

Arkitekturhistorisk er Spindeskolen udført i en mere barok stil, end den klassicisme som tiden foreskrev. Dette skyldes, at der over for Spindeskolen lå en af de under Frederik IV etablerede og særdeles standardiserede rytterskoler, opført i årene 1721 til 1726. For æstetisk at harmonere med Rytterskolen, blev spindeskolen opført i en ældre stil. Spindeskolen er således et meget tidligt eksempel på en bygning, som for at tilpasse sig en eksisterende bymæssig sammenhæng, bevidst blev opført i en ældre stil. Med hensyn til placeringen viser Spindeskolen, sammen med Gl. Øbjerggård og Hospitalet, den rationelle, symmetriske byplan som Rybergs fabriksbyggeri blev planlagt ud fra.

 

I samspil er Spindeskolens sen-barokke formsprog og placering afgørende for forståelsen af det Rybergske engagement i Køng i 1780erne, og eksemplificerer direkte de rationaliseringstanker, som lå bag oplysningstidens idealer om arbejde og uddannelse til befolkningen.   

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk har Spindeskolens en enkel, velproportioneret og karakterfuld fremtræden, som skyldes anvendelsen af få materialer og bygningselementer i form af grundmur, opsprossede vinduer, gesims og tag. Hertil kommer den markante farvesætning i gul, hvid og rød. 

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede bygning med opsprossede vinduer, den kraftige gesims og det stejle, helvalmede tegltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige rumstruktur samt til de ældre bygningsdele.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bygaden 22

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap