Sag: Jysk Handels- og Landbrugsbank (tidl.)

Lille Torv 006, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jysk Handels- og Landbrugsbank (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Torv 006
Kommune:
Århus
Omfang:
Bankbygningen (1899-1900 af S.F. Kühnel). F. 1996.*
Beskrivelse:
Bankbygningen er et tre etagers grundmuret hus på en høj indadskrånende kældersokkel af kvadret stenbrugsgranit. Over soklens profilbånd er facaden udført i kvadret markstensgranit af forskellig farve, og ender i en bæltegesims under vinduerne på første sal. De to øverste etager er udført i røde mursten og afsluttes af en svær konsolgesims af sandsten. Vinduerne er indrammet med karme og poster af sandsten og afdækket med tvillingebuer. Karmene er prydet med tovsnoninger. Stueetagens vinduer er udskiftet, ligesom døren i hovedfacadens nordlige ende. Det lave tag er helvalmet og tækket med glaserede tagsten. De oprindelige tagvinduer med små kviste er blevet udskiftet med nye ovenlysvinduer. Interiørerne i stueetagen er velbevarede. Hovedindgangen med trapperum, marmortrappe, smedejernsgelænder, mønstermurværk, vægge, hvælv og dekorationer er intakte. Ekspeditionslokalet har søjlebårne dekorerede hvælvinger og originale paneler. I direktionslokalerne er der ligeledes bevarede paneler og døre. På 1. sal er en del skillevægge mellem kontorerne fjernet. Hovedstrukturen fremtræder imidlertid intakt med en gennemgående sidekorridor langs et dobbeltvægget hovedskillerum. Bygningshistorie: Den forhenværende bankbygning er opført for Jydsk Handels- og Landbrugsbank efter tegninger af S.F. Kühnel. De originale og godkendte tegninger svarer ikke til den opførte bygning, og det formodes, at de tegninger, der har ligget til grund for bygningen, ikke har været indsendt til godkendelse. De ældste fundne tegninger er fra 1915, hvor der blev installeret nogle toiletter. Disse tegninger vurderes at svare til bygningens oprindelige udseende. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-01-1996
Begrundelse:
"At den tidligere bankbygning, opført 1899-1900 efter tegninger af S.F. Kühnel, har de kulturhistoriske og fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år. ""Jysk Handels- og Landbrugsbank"" er opført i italiensk rennæssancestil i overensstemmelse med tidens arkitekturopfattelse og er efter J.D. Herholdts nu nedrevne Nationalbank i København formodentlig det bedste eksempel på en historicistisk bankbygning. Bygningen er velbevaret i såvel det indre som det ydre og fremtræder med mange fine detaljer i murværk, vægdekorationer og snedkerarbejder. (Skov- og Naturstyrelsen 1996). "
Journal nr.:
911/751-0011

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-11-1997
Journal nr.:
1996-926/751-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Torv 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap