Sag: Centralværkstederne, administrationsbygning m.m.

Jægergårdsgade 97, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Produktion
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Centralværkstederne, administrationsbygning m.m.
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jægergårdsgade 97
Kommune:
Århus
Omfang:
Administrationsbygningen (1910 af Povl Baumann), Vognrevisionsværkstedet (opført som lokomotivværksted 1911, udvidet 1932). F. 1996.
Beskrivelse:
"Jf. oplæg til Det Særlige Bygningssynsmøde den 20. november 1991. Lokalitetsbeskrivelse: Centralværkstederne omfatter de ældste bevarede jernbaneværksteder i Danmark, idet værkstederne ved Københavns første og anden hovedbanegård er nedrevet. De ældste bygninger er opført samtidig med anlæggelsen af det første led i de jysk-fynske stambaner, jernbanen fra Århus til Randers i 1862. Anlægget er senere udvidet og ombygget, således at Centralværkstederne idag rummer bygninger, der illustrerer værkstedsbygningernes forskellige udformning fra 1860-erne og frem. Fra det enkle grundmurede etagehus, drejerværkstedet, der knap adskiller sig fra et traditionel pakhus, og hallebygningen, der rummer det første lokomotivværksted, begge fra 1862, videre til det såkaldte ""Sibirien"", en grundmuret hallebygning opført mellem 1870 og 1880 i hvis indre ses to rækker murede bueslag, der har båret en løbekran til løftning af lokomotiver. Herved adskiller ""Sibirien"" sig fra andre samtidige hallebygninger. Næste trin ses i boggieværkstedet, en grundmuret fladebygning med shedtag fra 1883, der er blandt de ældste bevarede faldebygninger i Danmark. I denne bygning, der ligeledes oprindelig var lokomotivværksted, findes ingen løbekran, istedet løftedes lokomotiverne ved hjælp af mekaniske løftebukke. Endelig udgør vognrevisionsværkstedet fra 1911 og 1932 et karakteristisk eksempel på den type hallebygning støbt i jernbeton, der udvikledes i tiden efter første verdenskrig. Administrationsbygningen er klart proportioneret og i modsætning til den øvrige bebyggelse i området fritliggende, herved vises det at huset er af en særlig karakter. Huset er placeret på områdets højeste punkt, hvorfra der er udsigt udover hele centralværkstedet. Herfra styres virksomheden. Århus-Langå-banens engelske bygherre Sir Morton Peto, sagde i 1862, at Århus ville blive et knudepunkt i det jyske jernbanesystem, ""både i kraft af sin ypperlige havn, sin oplyste befolkning og sin heldige beliggenhed."" Og Århus blev et vigtigt jernbaneknudepunkt. Her placeredes de jyske centralværksteder. Værkstederne er beliggende umiddelbart sydøst for Århus banegård. De større byggearbejder kan inddeles i fem perioder: Tiden omkring 1862, da strækningerne til Struer (1863-65), Fredericia (1868), Silkeborg (1871) og Grenå (1877) var anlagt. Herfra stammer Grovsmedien, Sibirien og Elektroværkstedet (bygn. nr. 16c, 16b og 17), Hjul- og Boggieværkstedet, Boggieværkstedet og Konstruktionsværkstedet (bygn. nr. 10, 13 og 12) samt Olie- og Ellageret (bygn. nr. 22). Tiden omkring 1911. Herfra stammer Vognrevisionsværkstedet og Malerværkstedet (bygn. nr. 2 og 5). Tiden omkring 1930 hvor Vognrevisionsværkstedet udvidedes og flere af de eksisterende bygninger ombyggedes. Tiden 1940-1959 hvor de store vognhaller ud mod Spanien opførtes. "
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Produktion
Bebyggelsestype:
Købstad - Industriområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-10-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-911/751-0002

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-10-2002
Begrundelse:
Jf. Skov- og Naturstyrelsens brev af 5. dec. 1994. At bygningerne har den særlige kulturhistoriske kvalitet, der begrunder fredningen af bygninger, der endnu ikke er 100 år gammel. Hertil kommer, at bygningerne har en væsentlig arkitektonisk værdi. Centralværkstederne omfatter de ældste bevarede jernbaneværksteder i Danmark, idet værkstederne ved Københavns første og anden hovedbanegård er nedrevet. De ældste bygninger er opført samtidig med anlæggelsen af den første etape af de jysk-fynske stambaner, jernbanen fra Århus til Randers i 1862. Anlægget er senere udvidet og ombygget, således at Centralværkstederne idag rummer bygninger, der illustrerer værkstedsbygningernes forskellige udformning fra 1860-erne og frem.
Journal nr.:
2001-917/751-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-11-2006
Begrundelse:


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Værkmestergade 17
Fredet bygning Jægergårdsgade 97

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap