Sag: Trods Katholm

Fredens Torv 3B, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
-1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Trods Katholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fredens Torv 3B
Kommune:
Århus
Omfang:
Pakhuset mod Fredensgade 3 og muren mod Fredens Torv (1847-50). Fredet 1970.* Delvis ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
-1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-09-1994
Journal nr.:
926/751-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1970
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-04-2002
Journal nr.:
2001-926/751-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-10-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset med begge sidehuse på Fredens Torv 1 og 1B, Århus Kommune har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. De tre bygninger har bevaret et traditionelt ydre og et let aflæseligt hierarki mellem forhuset og sidefløjene, hvor forhuset har et herskabeligt udtryk med en traditionel symmetrisk facade, mens sidehusene underordner sig forhuset i kraft af deres mere beskedne udtryk. Også sidehusets velbevarede bindingsværksfacade mod nabogrunden understøtter et traditionelt, ældre gårdmiljø. Dog fremstår anlægget med ændringer, der har svækket fredningsværdierne, herunder de nyere døre, hvoraf hoveddøren er af glas, mens de øvrige døre er nyere termodøre med fyldinger samt en række tagvinduer i tagfladerne. Hertil er der bevaret én asymmetrisk placeret skorstenspibe, hvilket ikke understøtter forhusets ellers stramme, symmetriske facade. I det indre er anlægget, både i forhus og i søndre sidehus, gennemgående kendetegnet ved en nyere planløsning med gennemlyste rum og overvejende nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder vinylgulve, parketgulve, glatte døre, nye standardfyldingsdøre med moderne hængsling, glasdøre, nye glatte vinduesplader, synlig nedhængt rørføring, glasvægge og glatte, pladebeklædte vægge samt lofter. Det traditionelle hierarki mellem forhus og sidehuse, med forhusets status som den fornemmeste bygning er helt udvisket. Hertil kommer, at samtlige trapper er nyere. Der er bevaret ældre panelering i forhusets gennemlyste rum på første sal, ligesom salen i det korte nordre sidehus har bevaret et pudset loft med stukkatur. Disse bygningsdele udgør den samlede sum af bygningens ældre dele i interiøret, og er det eneste i anlæggets indre, der vidner om bygningens fortid som en herskabelig bolig i Aarhus. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler dog, at Trods Katholms overordnet velbevarede og traditionelle udtryk bør opretholdes og bevares, således at Trods Katholm fortsat vil indgå i det samlede, historiske miljø i Aarhus Midtby.
Journal nr.:
16/01299


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fredens Torv 3B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap