Sag: Stykgodspakhuset

Hack Kampmanns Plads 10 (tidl. Nordhavnsgade 4), Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Havneanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stykgodspakhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hack Kampmanns Plads 10 (tidl. Nordhavnsgade 4)
Kommune:
Århus
Omfang:
Stykgodspakhuset (1923 efter tegninger af stadsarkitekt Frederik Draiby og ingeniør H.J.N. Gebauer). F. 2001.
Beskrivelse:
"Tinglyst bevaringsdeklaration af 4. juli 2006 Jf. materiale til Bygningssynets møde den 17. maj 1995. Beskrivelse: Stykgodspakhuset er i to etager med høj kælder. Det er opført i jernbeton og røde mursten med granitprofiler omkring indgangsdørene og som piller mellem facadens vinduer. Facaderne er ikke ens, men begge er symmetrisk opbygget med skiftende port og vinduesfag. Portenes øvre køreskinner er inddækket med tynde kobberplader, og omkring havnefacadens nedre porte ses betonsøjler, der er rester af en krankonstruktion. Taget er et lavt kobberdækket valmtag med ovenlysvinduer, to halvrunde kviste til havnesiden og halvrunde hejsekviste over hver af de fire portfag mod Toldbodgade. Den bærende konstruktion og etagedækkene er i jernbeton, og de svære søjler er udført som mushroom-konstruktion. Vedligeholdelsestilstand: Vedligeholdelsestilstanden er dårlig. Kobberinddækningerne over portene er stærkt flossede, portene sprækker, og der er dybe revner i bygningens nordøstlige murværk. Bortset fra et moderne vinduesparti i østfacaden og fjernelse af en perron på vestsiden fremstår bygningen uden væsentlige bygningsændringer. Bygningshistorie: Kørerampen og porten i nordsiden er tilføjet i 1963. På havnesiden er der fjernet en betonperron, der strakte sig langs hele facaden, og en kran, der havde sin ene skinne hæftet over det nederste sæt porte, og den anden tæt ved havnekajen. Bygningens nederste etage anvendes som pakhus i begrænset omfang, og den øvre anvendes af havnevæsnet som ""pulterkammer"". På grund af Toldkammergades anvendelse som forbindelsesvej Nordhavnsgade og Kalundborgfærgernes til- og frakørsel på havnekajen er toldkammerbygningen blevet en isoleret ø omgivet af tæt og tung trafik. Planforhold: Bygningen ligger i byzone. Der er ingen bevarende lokalplan. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for området."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Havneanlæg
Bebyggelsestype:
Købstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-07-2006
Begrundelse:
Jf brev af den 14. juni 2001 Begrundelsen for fredningen er, at stykgodspakhuset har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. I bygningens yde forenes fine detaljer med den til funktionen krævede styrke. De store portfag og murarealer giver bygningen en stor tyngde, der modsvares af de småsprossede vinduers, portinddækningernes og tagets lethed. De bærende mushroom-piller kendetegner industriarkitekturen. Pillerne giver i samspil med lysvirkninger de lange lagerlokaler et basilikalt præg. Pakhuset illustrerer havnens betydning for Århus som forrige århundredes vigtigste provinshandelsby.
Journal nr.:
2001-911/751-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-07-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/751-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap