Sag: Jarlsminde

Søskrænten 4, Århus
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jarlsminde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søskrænten 4
Kommune:
Århus
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1800, ombygget ca. 1820) og det kampestensbyggede udhus (ca. 1800). F. 1997.*
Beskrivelse:
Det kampestensbyggede udhus har overgavle i gule teglsten og rummer en yderst velbevaret bagers med bageovn samt en nedgrevet mælkestue med stor loftshøjde. Den hvidmalede hovedbygning er sandsynligvis opført omkring 1800 og ombygget omkring 1820, hvortil bygningens arkitektoniske udtryk og mange bygningsdetaljer kan henføres. Bygningen fremstår med 11 vinduesakser og en facadekvist med tre vinduesakser midt på såvel gård- som haveside. Taget er belagt med røde vingetagsten og både langsider og gavle har store, murede gesimser. Gavlene er halvvalmede, facadekvistene er helvalmede. På taget sidder tre skorstenspiber. Vinduesrammerne er brunmalede og den nyere hoveddør med fyldninger står i mørkt træ. Underetagens har overalt korspostvinduer fra omkring 1900, bortset fra østgavlens tre vinduer som har hele ruder med træklem fra o. 1940. I overetagen, som er opført af helstensmur uden lermur, har vinduerne to rammer. Vinduerne i kvistværelserne er for-mentlig bygningens ældste vinduer og har to ruder. Gavlvinduerne har tre ruder i hver ramme. Hovedbygningen har forstue og havestue i husets midte, to mindre stuer og en stor gennemgående stue i den østlige del, køkken og et par værelser i den vestlige del. Fra forstuen fører en bred trappe med enkle, klassicistiske balustre op til overetagen som indeholder flere værelser og et baderum. I det indre er der et stort antal fyldningsdøre med kannelerede indfatninger og fodstykker. I underetagen har dørene tre fyldninger. I overetagen forekommer dørene at være en smule ældre end stueetagens da de er bredere og lavere og har to fyldninger. Iøvrigt står rummene uden anden dekoration end døre og indfatninger. I husets ene stue findes en norsk jernovn, dateret 1812, fra Bærum Jernværk i Norge. Overdelen er udførmet som en draperet vestalinde med aftræksrør i ryggen. Angiveligt skulle ovnen være en enestående sjældenhed. Bygningsændringer: I de halvvalmede gavle i overetagen har oprindelig siddet vinduer af en større bredde, formentlig svarende til kvistenes vinduer. Underetagens vinduer må antages at have haft hver to rammer med tre ruder i hver. Der er i ældre tid sket ændringer af flere vægge i stueetagen. Blandt andet i hall, spisestuen og i husets østvendte store stue. Midt på forstuens loft ses dog spor af en cirkulær stuk med diameter på omkring en meter. Ligeledes ses på loftet i flere af stuerne spor af langs væggene. I stuen øst for forstuen ses spor af brystliste. Endvidere anes spor af døråbninger mellem stuerne mod nord. Overalt savner man fodpaneler. Formodentlig omkring 1940, er alle disse elementer fjernet i forbindelse med en modernisering af bygningen. Moderniseringen har yderligere bl.a. omfattet nyt parketgulv i stuer og forstue samt den nuværende kamin i forstuen. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for området. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-06-1997
Begrundelse:
Hovedbygningen og udhuset af kampestem (ca. 1800) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Hovedbygningen er opført i lerstampeteknik og stort set uændret siden en ombygning ca. 1820. (LIC, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/751-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-09-1997
Journal nr.:
1996-926/751-0010


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Søskrænten 4
Fredet bygning Søskrænten 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap