Sag: Lagonis Minde 12

Lagonis Minde 12, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lagonis Minde 12
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lagonis Minde 12
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset (1822-26).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på en skrånende grund på østsiden af vejen Lagonis Minde, der er Faaborgs gamle indfaldsvej fra Odense.

Det fritliggende forhus er en enetages, grundmuret bygning med en trefags gavlkvist mod gaden. Taget er et rødt, teglhængt heltag med halvvalmede gavle, og i rygningen ses to pudsede skorstenspiber med sokkel og gesims. Mod gaden er taget ubrudt, mens der mod gården er et ældre støbejernsvindue. Soklen, der dels er muret og dels af granit, er gråmalet, og på bagsiden fremstår den som en hel kælderetage grundet terrænfaldet. Murene er pudsede og kalkede med jernvitriol. Pudsdekorationerne er hvide, herunder hjørnekvadringerne og de trukkede gesimser, der er ført om hjørnerne, samt gavlkvistens dekorationer, herunder refendfugningen, det horisontale spejl herover samt trekantfrontonens gesimser og pudsindramningen om det halvrunde, opdelte vindue øverst. Hoveddøren, der sidder i forhusets midterste fag mod gaden, er en nyere, men traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med opdelt overvindue. I nordgavlen er en nyere fyldingsdør med opdelt overvindue, og i kælderetagen mod gården er en ældre, tofløjet revledør med buet overkarm og ældre beslag. Vinduerne er en blanding af ældre og nyere, traditionelt udførte vinduer. Mod gaden udgøres de i stueetagen af korspostvinduer med opdelt nedre ramme, og i gavlkvisten er de torammede og todelte ligesom i sydgavlen. I nordgavlen og i gårdsiden er de torammede og smårudede.

Indvendigt har bygningen en ældre og symmetrisk planløsning. Mod gaden er en centreret forstue og på hver side af denne en stue, og mod gården er et trapperum i forlængelse af forstuen samt en stue, et køkken, en baggang og et toilet. En nyere helsvingstrappe fører op til tagetagen, der ud over en reposgang rummer et værelse i sydgavlen og i gavlkvisten samt et badeværelse i nordgavlen. Bygningen har gennemgående en ældre og traditionel materialeholdning med bræddegulve, klinkegulve, pudsede vægge og lofter, som i enkelte rum er forsynet med stukkanter. Førstesalen fremtræder i store træk som stueetagen, dog er der her synlige loftsbjælker med loftbrædder i reposgangen, i værelserne er der synlige bjælker med pudsede loftflader, og skråvæggene er forsynet med inspektionslemme udført med fyldinger. I stueetagen er stuernes bræddegulve dækket af    væg-til-væg tæpper, og i forstuen ligger et skakternet vinylgulv ovenpå brædderne. Der er bevaret ældre en- og tofløjede fyldingsdøre med svungne gerichter og messinggreb samt på førstesal endvidere et par ældre skabe med fyldingslåger. I reposrummet er de to skrå skorstene synlige. Kælderen har teglstensgulve og gulve belagt med ældre ølandsfliser, væggene er kalkede, skillevæggene er pudsede, mens ydervæggene står i marksten. I enkelte rum er lofterne pudsede, mens de i andre rum fremstår med synlige bjælker og loftbrædder. Der er bevaret ældre revledøre samt et ældre køkken-ildsted. 

Bygningshistorie:
Lagonis Minde 12 blev opført i perioden 1822 til 1826, efter sigende for en bager. Oprindeligt var forhuset sammenbygget med et sidehus mod nord, ligesom der lå et baghus mod nord. Begge bygninger var af bindingsværk, men er i dag begge revet ned. Forhuset har tidligere fungeret som funktionærbolig for tapetfabrikken Fionia, der blev oprettet i 1893, og som i 1910 var Skandinaviens største tapetfabrik.

Agent og købmand P.F. Lagoni, der havde stor betydning for Faaborg, lægger i dag navn til den trekantede plads for enden af Nørregade – Lagonis Minde. Dette areal blev indtil slutningen af 1800-tallet brugt til markedsplads, hvor heste og kreaturer blev handlet.

Omkring 1990 blev bygningen restaureret ved arkitekt Morten Krogh Madsen, hvor blandt andet grundplanen blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse, og der blev opsat en ny trappe til første sal.

kilder:
Faaborg – Guide til byens historie. Robert Egevang, Anders Rehde Nielsen. Faaborg Byhistoriske Arkiv, 1994.
Det Gamle Faaborg. Robert Egevang. Nationalmuseet, 1976.
Historiske huse i Faaborg. Nationalmuseet, 1874.

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens placering ud til den tidligere markedsplads, skråt over for Vester Mølle, hvor de sammen sætter en værdig ramme om indkørslen til Faaborgs gamle bydel.

Brolægningen foran bygningen og den pigstensbelagte gårdsplads bag bygningen bidrager til et helstøbt miljø og understreger tillige bygningens alder.

Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til den oprindelige funktion som bolig for det bedre borgerskab, hvilket kan aflæses i bygningens herskabelige og klassicistiske ydre, der kommer til udtryk i den solitære og symmetriske fremtoning med halvvalmede gavle, berappede facader, taktfast vinduessætning, hjørnekvadringer og profileret hovedgesims. Hertil kommer den let fremspringende gavlkvist med fremhævede pudsdetaljer, herunder den refendfugede base, det horisontale spejl, pudsindramningen af det halvrunde vindue og trekantfrontonens pudsindramning samt korspostvinduerne med opdelt nedre ramme, som alle er kendetegnende for arkitekturstrømningerne i begyndelsen af 1800-tallet. Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved den mere nedtonede gårdside, der kun er udsmykket af hovedgesimsen, og hermed står i kontrast til den herskabelige facade, der skulle manifestere ejerens velstand udadtil.

Indvendigt knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med de repræsentative stuer placeret mod gaden og de sekundære rum placeret mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder en- og tofløjede fyldingsdøre med svungne gerichter og messinggreb, stukkanter, førstesalens indbyggede skabe og inspektionslemme med fyldingslåger samt kælderens ølandsflisegulve, revledøre og køkkenildsted med bevaret kappe og hammertræ. Bygningsdetaljerne er alle med til at bevidne bygningens alder. Endvidere er ildstedet med til at markere køkkenets oprindelige placering i kælderen, der i ældre tid rummede de sekundære rum.  
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til forhusets traditionelle form som et enetages længehus med halvvalmet heltag og gavlkvist. Hertil kommer kontrasten mellem den enkle, pudsede gårdside og den repræsentative, symmetriske facade, der er opbygget over et fast kompositorisk greb med en let fremspringende gavlkvist og en taktfast vinduessætning. Facaden udviser et velafbalanceret forhold mellem gavlkvistens opadstræbende form, som understreges af de to traditionelle skorstenspiber i rygningen og den øvrige horisontale lagdeling, der ligger i den refendfugede base, spejlet, hovedgesimsen og endelig i vinduernes tværposter og tværsprosser. Facadens smagfulde detaljer, herunder de små spring imellem murflader og dekorationer, giver bygningen en imposant fremtræden. Bygningens overordnede udtryk er således roligt og velproportioneret med en enkel farvesætning, hvilket gør bygningen til en fornem repræsentant for det grundmurede byggeri i Faaborg.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den symmetriske grundplan på begge etager, der bibringer bygningen et overskueligt rumforløb med en rolig atmosfære. De traditionelle overflader og bygningsdetaljer giver endvidere et stemningsfuldt interiør, som harmonerer med bygningens alder.
Bærende fredningsværdier:
Bygningens bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til det traditionelle, grundmurede og pudsede bygningsvolumen med gavlkvist, teglhængt, halvvalmet tag og to skorstenspiber i rygningen. Til bygningens klassicistiske udtryk og symmetriske facade mod pladsen med alle detaljer, herunder gavlkvistens refendfugede base, spejl, trekantfronton i trukket puds og pudsindramningen af det halvrunde vindue samt hovedgesimsen og hjørnekvadringerne. Hertil kommer de ældre vinduer, den traditionelt udførte, tofløjede hoveddør med overvindue, den ældre tofløjede revledør mod gården samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre og symmetriske planløsning med de repræsentative stuer placeret mod gaden og de sekundære rum mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge, pudsede lofter med stuk, synlige loftbjælker, loftbrædder, en- og tofløjede fyldingsdøre, svungne gerichter, greb, inspektionslemme og indbyggede skabe. Endelig kommer kælderens ældre revledøre, ølandsfliser og køkkenildsted med samtlige detaljer samt den traditionelle materialeholdning.


Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
626-7-10/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-05-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Lagonisminde 012, matr.nr. 39a, Faaborg bygrunde. Farvearkæologisk undersøgelse. Spisestuen samt facaden. 4 sider samt fotografier. Karsten Vikkelsø Larsen. Januar 1987. Lagonisminde 012, matr.nr. 39a, Faaborg bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 10 sider samt kort. Vilhelm Lauritzens tegnestue. September 1981.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lagonis Minde 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap