Sag: Enggården

Brahesvej 29, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Enggården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brahesvej 29
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg (stuehuset beg. af 1700-tallet, ombygget i 1850, østlængen 1876, sydlængen 1873, vestlængen med dele fra beg. af 1700-tallet) og den brolagte gårdsplads. Fredet 1990.*
Beskrivelse:
Stuehuset har til gårdsiden 13 fag bindingsværk med brede stolper. Der er enkelt dukke i under- og overtavl. Mod garden er der et kvistvindue i taget, hvor der også er en skorsten. Bindingsværket mod gården står i en bue.

Indgangsdøren til fremmerset er dobbeltfløjet, med 4 fyldninger og et overvindue med årstallet 1850 malet pa glasset. Døren til bryggerset er en halvdør. Vinduerne er med dobbelte rammer med 6 ruder og hvidmalede. Vinduerne er med hulpost og med 3/4 staf.

Havesidens bindingsværk er meget gammelt og ma være fra før branden i byen i 1765. Tømmeret er kraftigt i den vestligste ende af stuehuset. Der er 8 fag, som har en anden fagdeling end resten af længen. Bjælkelaget er her med gennemstukne tappe, som har været hævet ca 20 cm. I den østligste ende af stuehuset er bindingsværket ikke afboret, og bjælkelaget er flyttet op på remmen. Denne flytning går 2 fag ind i den ældre del af stuehuset. Et sted ses det, at de to bjælkelag skifter, da begge bjælker ligger bevaret. Over den østligste del af længen er der spær af asketræ. De øvrige spær er handhugget. Indvendigt er der sket mindre ændringer i rumopdelingen. Tværvæggen i øverstestuen er flyttet et fag mod vest. De gamle døre er flyttet med. Inventaret er ret simpelt, men er fra tiden omkring 1850.

Bageovnen blev i 1956 nedtaget. Den var bygget af munkesten.

Østlængen er fra 1876 og er på 13 1/2 fag bindingsværk, herefter gadeporten og endnu to fag med vognporten. Bindingsværket er ikke afboret, og der er enkelt dukke i under- og overtavl. Bindingsværket, døre og porte er sorttjæret og tavl hvide. Vinduet i karlekammeret er et ældre genanvendt vindue med rundpost.

Sydfløjen er fra 1873 og blev i 1940 delvis sat i grundmur mod gården. De to sidste fag blev grundmuret i 1970. Mod syd er der 18 fag bindingsværk, hvoraf de 2 mod vest er kommet ved indretningen af roehuset. Sydvægge og gavle på forlængelsen er også i bindingsværk, som er overkalket.

Vestlængen er den ældste del af gården. Den har gennemstukne bjælker. To fag fra tofteporten står en ældre gavl fra et lille fritliggende hus. Gavlen modsat går ind i sydlængen. Omkring stuehusets gavl og vestlængen er taget trukket med rundt som ved en sulekonstruktion. Der har ikke været spor efter disse.

Gården er blandt de ældste gårde, der har været gennemgået på Fyn. Den har i stuehuset og i vestlængen bygningsdele, der er fra 1700-tallets begyndelse eller fra slutningen af 1600-tallet.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-09-1992
Journal nr.:
426/431-0005

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Journal nr.:
411/431-0004


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Brahesvej 29
Fredet bygning Brahesvej 29
Fredet bygning Brahesvej 29
Fredet bygning Brahesvej 29

Fredede omgivelser: 4

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap