Sag: Fiskerhytte ved Nørre Sø

Brændegårdsvej 3 C, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Småværksted / blandet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiskerhytte ved Nørre Sø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brændegårdsvej 3 C
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Fiskerhytten.
Fredet 1987.
Beskrivelse:
Fiskerhytten ligger i et skoven få meter fra bredden af Nørre Sø.

Fiskerhytten er en lille fritliggende bygning, der er to fag bred og tre fag lang. Bygningen hviler på en lav sokkel af kampesten. Fiskerhytten er opført som en stolpekonstruktion og væggene udgøres af brede, vandrette, brædder af ubehandlet tømmer. Brædderne er sømmet på trækonstruktionens stolper. Hytten bærer et helvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer. Gavlen mod søen beklædt med lodretstillede brædder og har en bred revledør midtfor med lodretstillede brædder.

I det indre fremstår bræddevæggene ubehandlede og der er frit udsyn til den ældre tagkonstruktion og undersiden af stråtaget. Gulvet er et stampet jordgulv.
Bygningshistorie:
Der er ikke oplyst et nøjagtigt opførelsesår for Fiskerhytten ved Nørre Sø, men bygningen antages at være opført omkring år 1900. Bygningen anvendtes oprindeligt til opbevaring af garn og til arbejde med bødning af fiskenettene, ifølge ejer var der tidligere tilknyttet en bådebro, som ikke længere eksisterer.
kilder:
Varmings Tegnestue: Fredede bygninger under Brahetrolleborg, Tilstandsrapport, 2000

John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen: Herregården, bind 1, Gods og samfund

historisk atlas.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Fiskerhytten ved Nørre Sø knytter sig til dens nære beliggenhed ved Nørre Sø og til dens enkle materialeholdning, der indpasser sig harmonisk i den omgivende bevoksning.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Fiskerhytten knytter sig til bygningen som en del af Brahetrolleborgs omfattende godslandskab. Godslandskabet afspejler det arbejde som Greve Johan Ludvig Reventlow gjorde for at modernisere landbruget i slutningen af 1700-tallet. Som følge af 1700-tallets landboreformer, der blandt andet omfattede ophævelsen af stavnsbåndet, blev gårdene på Brahetrolleborg Gods udflyttet fra landsbyerne. Samtidig afskaffede Greve Johan Ludvig Reventlow hoveriet og ved moderniseringen af landbruget, blev der oprettet forskellige typer virksomheder og skoler, som et led i at beskæftige og uddanne landbefolkningen, herunder skole, seminarium, garveri, hørspinderi, savværk og teglværk. Bønderne fik de udflyttede gårde i arvefæste og samtidig med blev gårde og huse navngivet på ny af Grevinde Sibylle og digteren Jens Baggesen. Disse tiltag afspejler sig stadig fysisk i Brahetrolleborgs Godslandskab, dels ved at mange navne er bevaret blandt andet Plovheld, Landlyst, Lundsfryd og Nøjsomhed. Hertil kommer, at en del af de bevarede gårde, huse, skole- og industribygninger endnu findes bevaret i landskabet.

Den kulturhistoriske værdi ved fiskerhytten ved Nørre Sø knytter sig til bygningens nære beliggenhed ved Nørre Sø og det åbne rum i det indre, hvor bygningens tidligere funktion som fiskerhytte til opbevaring og reparation af garn stadig er aflæselig.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Fiskerhytten ved den Nørre Sø knytter sig til den lille fritliggende hytte, der med sine enkle formgivning og få, traditionelle materialer indføjer sig naturligt i landskabet omkring søen.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Fiskerhytten ved Nørre Sø knytter sig til bygningen som en del af Brahetrolleborgs godslandskab.

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den lave stensokkel, væggene af vandrette og lodrette brædder, Det stråtækte tag med halmmønning og kragtræer, den brede revledør med smedejernsbeslag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det åbne rum, den synlige traditionelle stolpekonstruktion, tagkonstruktionen, og   jordgulvet. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Småværksted / blandet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1987
Journal nr.:
621-7-204/87


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brændegårdsvej 3C

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap