OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Grubbe Vandmølle

Grubbemøllegyden 2, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grubbe Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grubbemøllegyden 2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Vandmøllen og sammenbygget hermed stuehuset (ca. 1750, ombygget sidst i 1800-tallet), folkerums-/garagebygning og kostalden (begge 1932) samt den fritliggende tidligere svinestald, den fritliggende tidligere hestestald og havehuset (alle ca. 1750), stemmeværket med tilhørende stigbord, den støbte malekarm til turbinen, vejdæmningen med brofæster (ca. 1900), bro (1947) med rækværk samt den nærtstående granitvejsten, malerenden/bagvandet med tilhørende ca. 200 meter stensatte bredder og to støbte broer (ca. 1900) med støbejernsrækværk, mølledammen, markstensbelægningen på gårdsplads og foran stuehus og avlsbygninger samt stenmurene (ca. 1900) på begge siden af vejen mellem møllegård og mølledam. Fredet 1998. Udvidet 2011
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra 1998, Elisabeth Buchwald: Grubbe Vandmølle, der er beliggende ved Horne Å i tilknytning til den i 1959 fredede Grubbe (vejr-)mølle, er en større landbrugsejendom med adskillige længer, hovedsagelig fra to perioder - midten af 1700-tallet og 1930erne. Møllebygning og stuehus er en 14 fag lang, én-etages længebygning med to tværfløje på husets bagside. Længen, der er opført på et ældre fundament, er i bindingsværk, som i facaden er blevet omsat til grundmur engang i 1800-tallet. Længen står således i dag med en grundmuret, gulkalket facade med pilasterflankeret midtrisalit med frontispice, havesiden med sidefløje har derimod tjæret bindingsværk og gulkalkede teglstenstavl, sadeltaget, der oprindelig var stråtækt, er dækket af skifer. Selve mølleriet, som er indrettet i bygningens fire sydlige fag, har bræddebeklædt gavl og turbinehus, sidstnævnte opført som overdækning for den vandturbine, der i 1928 erstattede det tidligere overfaldshjul. I møllen, der er i to etager og med loft i sammenhæng med det øvrige stuehus, findes alt gangtøj, desuden melkværne, triør, havrevalse, kegleblander, askaniasigte og grynknækker. Møllen er fortsat fuldt funktionsdygtig. Længens beboelsesdel fremtræder hovedsageligt med den plan og indretning huset fik ved ombygningen i slutningen af 1800-tallet med bl.a. bræddegulve, træpaneler og træbeklædte lofter med inddækkede bjælker, fyldningsdøre etc. Den såkaldte folkebygning, der udover de tidligere folkerum rummer garager og stald, er opført i forlængelse af møllebygning som en énetages længebygning i gul blankmur med midstillet frontispice og sadeltag, teglhængt med røde sten. Længen har grønmalede revledøre og garageporte samt ældre vinduer med opsprossede, hvidmalede rammer. Kostalden, der er opført samtidig med - og vinkelret på folkebygningen, er ligeledes i gul blankmur med sadeltag, teglhængt med røde sten, og med grønmalede porte, døre og luger og med staldvinduer i rødmalet støbejern. Den ældre svinestald er en bindingsværkslænge på en høj sokkel med tjæret tømmer, gulkalkede teglstenstavl og halvvalmet tag, teglhængt med røde sten. Staldens sydfacade har opsprossede, smårudede vinduer, nordfacaden, der er blevet omsat til grundmur har staldvinduer med rødmalede støbejernsrammer. I det indre ses en del nyere staldinventar. Den tidligere hestestald, der nu fungerer som redskabshus, er en syv fag lang, stråtækt bindingsværkslænge med tjæret tømmer og gulkalkede bindingsværkstavl samt grønmalede stalddøre. Havehuset, fritliggende i havens NV-lige del, er en lille, tre fag lang bindingsværksbygning med tjæret tømmer, gulkalkede teglstenstavl og sadeltag, teglhængt med røde sten. Vedligeholdelsestilstand Sammenfattende er møllegården velholdt. Bygningshistorie I henhold til Trap er vandmøllen på dette sted første gang nævnt i 1610, men det er sandsynligt, at der har været drevet mølleri langt tilbage i middelalderen. Grubbe Mølle erhverves i begyndelsen af 1600-tallet af Hvedholm Gods. Møllen og det dermed sammenbyggede stuehus udvides og ombygges mod øst i løbet af 1800-tallet og får i de store træk det udseende, den har i dag. En stor del af udlængerne i den gamle 1700-tals møllegård nedbrænder imidlertid i 1932 og erstattes af de gulstenslænger, der ses i dag. Planforhold Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, som i kommuneplanen er udlagt til landzone. Kommuneatlas Hele møllegården har i kommuneatlas Fåborg høj bevaringsværdi.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Vandløb, kanal ; Bro ; Dam, sø, kær ; Mur ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-10-1998
Begrundelse:
Møllegården er såvel mølleteknisk som bygningsmæssigt et særdeles velbevaret anlæg, der sammen med den nærliggende, fredede Grubbe Vindmølle udgør en kulturhistorisk og arkitektonisk meget fin helhed.
Journal nr.:
1996-911/431-0005

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
11-10-2011
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at stemmeværket med tilhørende stigbord, den støbte malekarm til turbinen, vejdæmningen med brofæster (ca. 1900), bro (1947) med rækværk samt den nærtstående granitvejsten, malerenden/bagvandet med tilhørende ca. 200 meter stensatte bredder og to støbte broer (ca. 1900) med støbejernsrækværk, mølledammen, markstensbelægningen på gårdsplads og foran stuehus og avlsbygninger samt stenmurene (ca. 1900) på begge siden af vejen mellem møllegård og mølledam har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af Grubbe Mølle, Grubbemøllegyden 2, 5600 Faaborg, Faaborg Kommune. Kulturarvsstyrelsen finder, at de ovenfor nævnte dele af omgivelserne ved Grubbe Vandmølle indgår som en væsentlig del af møllen, og at de er afgørende for forståelsen af mølledriften og for oplevelsen af det samlede kulturmiljø. Formål: En udvidelse af fredningen skal bidrage til at sikre Grubbe Vandmølle og de omgivende strukturer, der er knyttet til vandkraften. Arkitekturhistorie: Anlægget som helhed er fra ca. 1750 opført i bindingsværk med stråtækkede tage. Møllen og det dermed sammenbyggede stuehus udvides og ombygges mod øst i løbet af 1800-tallet, stuehuset facade omsættes i grundmur og får i store træk det udseende det har i dag, dog erstattes det tidligere overfaldshjul i 1928 af en vandturbine i et turbinehus. En stor del af udlængerne i det gamle 1700-tals møllegård nedbrænder i 1932 og erstattes af de nuværende gulstenslænger. Miljømæssig værdi (omgivelser): Grubbe Mølle er et af landet ganske få bevarede dobbelte møllesteder med både en vind- og en vandmølle – og det eneste fungerende, dobbelte anlæg på Fyn Kulturhistorisk værdi: Grubbe Vandmølle er et velbevaret eksempel på en fæstemølle under en herregård, først Hvedholm og senere Brahesminde. Møllestedets historie går tilbage til 1400-tallet, idet det nuværende anlæg stammer fra 1750’erne med efterfølgende ombygninger fra sidst i 1800’tallet og erstatning af brændte bygninger i 1932. Vandmøllen overgik i 1876 til selveje, og i 1882 flyttes vindmøllen hertil fra Sjælland. Vandmøllen er et af de få steder som stadig repræsenterer den mølleteknologisk udvikling, hvor møllehjulet i 1928 erstattes af en 22kh Mahler turbine, som i 1945 erstattes af den nuværende. Mølledriften opførte i 1960. Som et særligt aspekt, kan det oplyses, at den i 1928 etablerede støbte malerende indeholder en vaskeplads. Vaskepladsen blev anvendt, da den eksisterende vandforsyning fra en brønd i kælderen indeholdt okker, som misfarvede tøjet. Arkitektonisk værdi: Grubbe Vandmølle repræsenterer en lang periodes byggeskik. Havesiden på stuehus og møllebygning, den tidligere svinestald, den tidligere hestestald og havehuset er repræsentanter for 1700’tals bindingsværkbygninger på landet. Stue- og møllehusets facade repræsenterer et grundmuret stuehus med skiffertag fra i 1800-tallet. Endelig er det vinkelformede anlæg med folkerum, garage og kostald repræsentant for avlslænger fra 1930’erne i gul, blank mur med tegltage. Alle epokers bygninger og tilføjelser er udført i overensstemmelse med tidens norm for gode, gedigne bygninger på landet. Opretholdelsen af alle funktionsmæssige dele i mølleriet rummer stor teknisk/arkitektonisk autenticitet. Bærende fredningsværdi: Grubbe Vandmølles bærende fredningsværdi er især den helhed, som de forskellige fredede bygninger indgår i, og bygningernes ydre, herunder bevaret bindingsværk, vinduer, døre og porte samt de forskellige tage af henholdsvis strå, tegl og skiffer. I det indvendige er de bærende fredningsværdier især knyttet til mølleriet med tilhørende gangtøj og øvrigt mølleinventar samt til stuehusets overordnede struktur fra ombygningen i slutningen af 1800-tallet med rumopdeling og de dertil hørende bræddegulve, træpaneler og træbeklædte lofter med inddækkede bjælker og fyldingsdøre m.m.
Journal nr.:
2010-7.82.03/430-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-11-2019
Journal nr.:
19/08176


Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Grubbemøllegyden 2
Fredet bygning Grubbemøllegyden 2
Fredet bygning Grubbemøllegyden 2
Fredet bygning Grubbemøllegyden 2
Fredet bygning Grubbemøllegyden 2
Fredet bygning Grubbemøllegyden 2

Fredede omgivelser: 31

Signatur Belægning, fortov
Signatur Vandløb, kanal
Signatur Bro
Signatur Dam, sø, kær
Signatur Mur
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap