Sag: Brahetrolleborg Vandmølle

Reventlowsvej 002, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brahetrolleborg Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Reventlowsvej 002
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Stuehuset og den hermed sammenbyggede vandmølle (1792). F. 1945.
Beskrivelse:
"Landevejen Nyborg-Faaborg løber tæt forbi Brahetrolleborg Mølle. Det eksisterende vandmølleanlæg der ligger ved Silkeå, som gennemløber herregården Brahetrolleborg, er opført i 1792 ifølge murjernene i gavlen. Brahetrolleborg Slot, der oprindelig blev anlagt som "Holme Kloster" under cistercienserordenen i 1200-tallet, har givetvis haft en klostermølle tilknyttet. Måske med et underfaldshjul, der senere blev udskiftet med tre overfaldshjul. Møllen var oprindelig kornmølle. I 1943 blev de tre overfaldshjul erstattet med en turbine, der leverede energi til slottet, indtil man for få år siden skiftede til halmfyr. I dag anvendes bygningerne til beboelse. Bygningerne er opført på et fundament af kampesten. Facaderne er i grundmur, mens selve mølleriet delvis er bræddebeklædt et på to. Taget er halvvalmet og teglhængt. Der er kun bevaret lidt mølleinventar, herunder turbine og kværn. Bygningerne er rimeligt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993). "
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Dato:
02-02-2005
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen har besluttet ikke at ophæve bygningsfredningen af Brahetrolleborg Vandmølle bestående af stuehuset og den hermed sammenbyggede vandmølle på Reventlowsvej 2, matr.nr. 1b Brahetrolleborg Hgd., Faaborg Kommune. Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen fortsat finder, at Brahetrolleborg Vandmølle, Reventlowsvej 2 i Faaborg Kommune bestående af stuehuset og den dermed sammenbyggede vandmølle (1792) fortsat har sådanne arkitektoniske og især kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Mølleanlægget udgør en meget væsentlig del af den samlede, kulturhistoriske helhed omkring Brahetrolleborg, dels på grund af møllens tidligere og for herregården meget vigtige funktion, dels på grund af dens meget synlige placering i svinget i umiddelbar nærhed af hovedbygningen. Anlæggets bærende fredningsværdier knytter sig især til det ydre, dvs. såvel møllebygningens som stuehusets murede vægge, det halvvalmede tag med røde tegl, portene, dørene, vinduerne og de murede detaljer, møllens bræddevæg ud mod vandløbet samt stuehusets kviste og tre skorstene. Kulturarvsstyrelsen finder derfor, at fredningen skal opretholdes, velvidende, at en istandsættelse/genetablering af møllebygningen vil indebære en meget stor grad af udskiftning af det oprindelige bygningsmateriale. Kulturarvsstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at Brahetrolleborg Vandmølle er en hovedhjørnesten i den helhed, som de fredede bygninger omkring Brahetrolleborg udgør, og finder at en istandsættelse/genetablering af møllebygningen i denne situation giver god mening i en fredningsmæssig sammenhæng.
Journal nr.:
2003-114/431-0003


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Reventlowsvej 002, Brahetrolleborg, Vandmølle, matr.nr. 1b, Brahetrolleborg hovedgård, Brahetrolleborg. Bygningshistorisk redegørelse. 4 sider samt tegninger og fotografier. Per Axelsen. December 1988. Der er endvidere i arkivet en registrering af landhusene under Brahetrolleborg, udarbejdet af Jens Chr. Varming i 1985. 1985.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Reventlowsvej 2
Fredet bygning Reventlowsvej 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap