Sag: Tårngade 6-8

Tårngade 6-8, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tårngade 6-8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tårngade 6-8
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset (før 1761 og senere). Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Tårngade 6-8 ligger som en del af husrækken i Faaborgs gamle bykerne. Ejendommen består af et forhus med nordsiden i skel ud til Tårngade. Ejendommen er delt i to boliger på særskilte matrikler med husnummer 6 og 8. Bag forhuset er en mindre gård opdelt at et plankeværk og et udhus, der ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er otte fag langt og opført i en etage med en let udkraget gavlkvist over tre fag mod gaden i righoldigt, sortopstolpet bindingsværk med gulkalkede tavl over en sorttjæret, delvist pudset sokkel af syldsten. Taget er behængt med røde vingetegl, og i rygningen er to gule skorstenspiber med sokkel og krave. I tagfladen er ældre tagvinduer mod gaden, og mod gården er et nyere tagvindue og to kviste, hvoraf den ene er i to fag. Løsholterne er mestendels sænkede, og mod gården er gennemstukne bjælkehoveder. I gadesiden er to ældre fyldingsdøre med pyramidebosser og tredelt overvindue. Foran hver hoveddør er granittrin med sorttjærede stødtrin og dels værn, dels gribehåndtag i sortmalet jern. I gårdsiden er en nyere, todelt revledør med glug og en nyere fyldingsdør med opsprosset glasparti i øverste fylding. På gårdsiden er der to skråtstillede luger i terræn, der giver adgang til to kældre. Vinduerne er hvidmalede, dels ældre og dels traditionelt udførte vinduer med koblede rammer. Mod gaden er torammede, trerudede vinduer og i gavlkvisten et mindre, torammet, opsprosset vindue. Mod gården er torammede, seksrudede vinduer, dog er der i den ene kvist et torammet, trerudet vindue.

I det indre er en genkendelig ældre planløsning. Begge boliger har en delvist bevaret, langsgående midterskillevæg, adgang via en forstue, stue mod gaden samt stue og køkken mod gården. I nr. 6 er der adgang til tagetagen via en ældre trappe i forstuen, der er indrettet med gang, pulterrum, to værelser og bad. I nr. 8 er der adgang til tagetagen fra en ældre trappe i køkkenet, og her er tagetagen indrettet med stue, værelse og bad. I begge kældre er kældertrapper og vægge i kampesten, ældre blotlagte konstruktioner, bræddelofter og gulve i sten og jord. I kælderen under nr. 6 er skillevæggen pudset op. I begge boliger ses en overvejende traditionel materialeholdning, dog er der i tagetagen i begge ejendomme vægge og lofter beklædt med profilbrædder, og i nr. 6 er der linoleumsgulv i badeværelset, ligesom der i begge boliger er gulve belagt med tæpper, hvorunder der ligger ældre bræddegulve. Der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, loftbjælker, hvoraf nogle har profilerede knægte med pladeloft imellem, fyldingsdøre, revledøre og døre med flaskebundsruder samt enkelte gerichter og hængsler.
Bygningshistorie:
Ejendommen strakte sig tidligere ned til parallelgaden Adelgade og bestod dengang af en trelænget bindingsværksgård med forhus ud til Tårngade og baghuse ud til Adelgade. Forhuset som ses i dag blev opført i 1700-tallet efter, at det gamle forhus nedbrændte i 1715. Grunden blev udmatrikuleret i 1790’erne, og det var formentlig i denne forbindelse, at forhuset blev delt i to selvstændige ejendomme.
kilder:
Historiske huse i Faaborg. Nationalmuseet, 1976.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens beliggenhed i Tårngade, hvor bygningskroppen i bindingsværk med teglhængt tag indgår som en integreret del af Tårngades ældre bebyggelse. Ejendommen bidrager dermed væsentligt til det traditionelle og stemningsfulde bymiljø i Faaborgs gamle bykerne.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Tårngade 6-8 knytter sig i det ydre til bygningskroppen, hvis righoldige, opstolpede bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder er karakteristisk for Fyn. Hertil kommer den oprindelige sammenhæng mellem Tårngade 6-8 og Adelgade 5 og 7, hvor hovedbygningen lå ud til Tårngade og baghusene ud mod Adelgade, hvilket kan aflæses i Tårngades mere repræsentative og større bebyggelse i kontrast til Adelgades mindre og mere beskedne huse. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi i det ydre sig til de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling, hvilket særligt ses i de sænkede løsholter, der har givet mulighed for større, og dermed finere, vinduer i løbet af 1800-tallet.

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den bevarede del af den ældre grundplan med en delvist bevaret langsgående midterskillevæg i stueetagen og placeringen af køkkener mod gården og stuer mod gaden. Hertil kommer de ældre kældre og de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder blotlagte konstruktioner, sten- og bræddegulve, vægge i kampesten, loftbjælker, hvoraf nogle har profilerede knægte, fyldings- og revledøre, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Tårngade 6-8 knytter sig i det ydre til den klart definerede bygningskrop med gavlkvist i taktfast, righoldigt, opstolpet bindingsværk og kalkede tavl. Placeringen af to hoveddøre og vinduer i de resterende fag giver et kompositorisk og stofligt mættet udseende, hvis repræsentative karakter forstærkes af gavlkvisten og de to hoveddøre med bosser, granittrapper og værn.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Tårngade 6-8 knytter sig i det ydre til bygningskroppen i bindingsværk med gavlkvist, teglhængt tag, to skorstenspiber og kældre med kældernedgange i terræn. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer, hoveddøre, hængsler og granittrapper samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for Tårngade 6-8 knytter sig i det indre til den genkendelige ældre grundplan og de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder blotlagte konstruktioner, sten- og bræddegulve, vægge i kampesten, blotlagte loftbjælker, profilerede knægte, fyldings- og revledøre. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-07-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
626-7-12/86

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-7-273/85

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Tårngade 6
Fredet bygning Tårngade 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap