Sag: Strynø Mølle

Møllevejen 30, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strynø Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllevejen 30
Kommune:
Langeland
Omfang:
Vindmøllen (1830'rne).
Fredet 1984.*
Beskrivelse:
Strynø Mølle ligger for enden af Møllevejen, på Strynøs vestvendte kyst. Foran møllen findes en vendeplads, et slæbested og en mindre kaj. Bag møllen ligger det tidligere motorhus og den tidligere magasinbygning, som ikke er omfattet af fredningen.

Møllen er en ottekantet bakkehollænder. Undermøllen er opført på en kunstig forhøjning med kælder af kampesten og mørtel. Overmøllen er opført i træ med bræddebeklædning og herpå tagpap. Hatten er bådformet og ligeledes beklædt med brædder og tagpap. Møllen har vinger til klapper og rester af selvkrøjning. Vinduerne er traditionelle, opsprossede enrammede vinduer og dørene er traditionelt udførte, tofløjede revledøre med ældre beslåning. Vinduer og døre er malet røde.

Der er adgang til undermøllen fra motorhuset og fra undermøllen er der ligeledes adgang til det tidligere magasin. Den oprindelige adgang fra strandsiden er lukket, og der er isat et støbejernsvindue.

I det indre er undermøllen kalket og lofterne er bevaret samt en del inventar, herunder gulvlemme, kværn, sigte, hathjul, vingeaksel og stjernehjul samt -aksel. Tømmeret er dels ældre, dels nyere. Møllen er ikke funktionsdygtig.
Bygningshistorie:
Møllen blev opført som kornmølle i 1832 og var øens første vindmølle. Møllen betjente også naboøerne Birkholm og Strynø Kalv, og fra den nærliggende magasinbygning blev der drevet handel med korn og foderstoffer. Møllen blev sandsynligvis opført som stråtækt. 

Efter en stormflod i 1904 blev møllergården flyttet længere op ad Møllevejen, væk fra vandkanten.

I 1918 blev der installeret motor til at supplere vindkraften, og møllen fik selvsvikning. I 1967 blev mølledriften indstillet og magasinet er senere blevet indrettet til sommerbeboelse.

Møllen gennemgik en istandsættelse i midten af 1980’erne, og i 1996 fik den nye vinger.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993.
Miljømæssig værdi:
Møllens miljømæssige værdi knytter sig til den høje, solitære placering på Strynøs vestkyst, hvorfra den kan ses på lang afstand. Hertil kommer møllens nære omgivelser, herunder slæbestedet, kajanlæget, motorhuset og magasinbygningen, der alle bidrager til at opretholde det historisk værdifulde kulturmiljø omkring møllen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Strynø Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur, sine vinger og det bevarede inventar, fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til møllens udprægede funktionsbetingede fremtræden, der udmærker sig ved den konsekvente formgivning og fraværet af dekorative træk. Hertil kommer den enkle men effektfulde farvesætning af vinger, døre og vinduer, der skaber en markant kontrastvirkning til den sorte møllekrop, og som har stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til Strynø Mølles undermølle i kampesten med adgange til motorhus og magasinbygning, til møllekroppens trækonstruktion samt hat og vinger. Hertil kommer alle de for møllen funktionelle bygningsdele og -detaljer, herunder sporene af selvkrøjning, revledøre og opsprossede vinduer samt den traditionelle farve- og materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig undermøllen i kampesten, til møllekroppens inddeling i lofter, til de bevarede trækonstruktioner og det bevarede mølleinventar samt den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-05-1985
Journal nr.:
625-7-116/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-10-1984
Journal nr.:
621-7-127/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Møllevejen 030, Strynø Mølle, matr.nr. 18a, Strynø by, Strynø. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Torben Ejlersen/Nat.mus., Møllelaboratoriet. Januar 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Møllevejen 30

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap