OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Kristen Kolds Hus

Nørremarksgyden 8, Ryslinge Mark, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kristen Kolds Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørremarksgyden 8, Ryslinge Mark
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Stuehuset og det hermed sammenbyggede udhus (1850 og senere).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Christen Kolds hus ligger frit i landskabet med et større gartneri syd for bygningen.

Bygningen er et otte fag langt bindingsværks- og grundmuret hus af fyrre- og egebindingsværk. Østgavlen er grundmuret. Mod vest er bygningen sammenbygget med en ti fag lang tidligere ladebygning, der fremstår dels i bindingsværk, dels i grundmur. Bygningen står sortopstolpet med hvide tavl over en lav sort sokkel. De grundmurede gavle er hvidkalkede. Taget er et let opskalket, halvvalmet stråtag med kragetræer og sugfjæl. I rygningen ses to hvidpudsede skorstenspiber med sokkel og krave samt inddækning i træ. Ladens gavle er bræddebeklædte med knægtbårne vandbrædder og vindskeder, alle dele er sortmalet. På stuehusets østgavl er en muret gesims, der flugter med taget.

På nordsiden sidder en nyere, men traditionelt udført to-fløjet fyldingsdør med klassicistiske karakteristika, herunder fem symmetrisk placerede diamantfyldinger i hver fløj. Døren er rødmalet med grønne stafferinger, rød indfatning, opsprosset overvindue, hvorover der sidder en rødmalet fordakning. Længere mod vest, men fortsat på nordsiden sidder en nyere fyldingsdør, der ligeledes er rødmalet med grønne stafferinger og diamantfyldinger. På den tidligere lades vestside sidder en nyere, hvidmalet halvdør med rude i den øverste halvdel. På den tidligere lades østgavl sidder en ældre skydeport med lodretstillede sortmalede brædder. Vinduerne er nyere, traditionelt udført to-rammede vinduer med opsprossede ruder. I østgavlen har vinduerne murede og sortmalede sålbænke. Alle vinduerne er grønmalede.

I det indre er den nordvestlige ende af laden, som var den tidligere kostald og vævestue inddraget til beboelse, hvorfor denne del består af nye overflader, herunder nye gulve med gulvtæppe eller klinker, gipsvægge, loftsbjælker, døre og vinduer. Der er blottet, nyere bindingsværk. Ellers er der bevaret en ældre planløsning med køkken mod nord og stue mod syd. I stuehuset findes flere ældre døre med ældre gerichter og hængsling samt ældre loftsbjælker. Ellers er overfladerne væg-til-væg tæpper på gulvene og brædde- og listelofter.

Den sydvestlige ende af laden bliver brugt som opbevaring og fremstår med støbt gulv, synligt bindingsværk og mursten. En nyere jerntrappe fører op til det uudnyttede loft. Dele af tagkonstruktionen er nyere, men traditionelt udført. Skorstenen er synlig, og taget er syet på.

Bygningshistorie:
Christen Kolds hus nævnes første gang i brandtaksationsprotokollerne i 1851, hvor det formentlig er nybygget. Højskole- og friskolemanden Christen Mikkelsen Kold købte grunden på fire tønder land i 1851, hvor han opførte det nuværende hus. Her boede Kold og drev sin første højskole, hvor lærer og elever boede sammen frem til 1853, hvor han flyttede fra Ryslinge. Det er otte fag langt og i bindingsværk, men kun med en skorsten. Laden bliver opført senere samme år, men kun med ni fag mod det nuværende ti. Ved opførelsen er laden ligeledes i bindingsværk. I laden var foruden lade, lo, kostald og vævestue.
kilder:
Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. Bendt Friis/Jens Chr. Varming. 1980.

Den store danske encyklopædi: http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Skolefolk/Christen_Kold
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Christen Kolds hus knytter sig til beliggenheden i det åbne landskab og huset placering tilbagetrukket fra vejen, der giver indtrykket af husets tidligere relativt store jordtilliggende.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Christen Kolds hus knytter sig i det ydre til den righoldige tømmerkonstruktion, der er karakteristisk for Fyn med flere løsholter i hver fag, ranke støttende på anden stolpe og den lige fodrem hvilende på en lav sokkel af syldsten. Dette sammen med de grundmurede dele vidner om en stigende velstand på Fyn i 1800-årerne. Hertil kommer den ubrudte tagflade og halvalmede tag, der ligeledes er egnskarakteristisk. Tillige de to skorstene, der er kendetegnede for de såkaldte Fynske kaminhuse. Et kaminhus er indrettet med to ildsteder, en i bryggerset og en i stuen. I Christen Kolds hus er skorstenen i stuen i brug, mens skorstenen i det tidligere bryggers fortsat er synlig. Endvidere knytter der kulturhistorisk værdi sig i det indre til den bevarede grundplan med køkken mod nord og stuer mod syd samt de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder loftsbjælker, fyldingsdøre, gerichter og beslag.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Christen Kolds Hus knytter sig i det ydre til den enkle bygningskrop med laden på tværs af bygningen og den ubrudte tagflade, der sammen med den righoldigee bindingsværkskonstruktion og de to skorstene i rygningen giver det ellers lidt beskedne hus et ophøjet udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Christen Kolds Hus knytter sig i det ydre til den delvise bindingsværkskonstruktion og grundmuring, det ubrudte halvvalmede stråtag med kragetræer og to skorstene i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den bevarede ældre grundplan med køkken mod nord og stue mod syd samt alle de ældre bygningsdele og detaljer, herunder loftsbjælker, de ældre døre, gerichter og beslag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
26-04-1984
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-06-1981
Journal nr.:
625-7-56/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-02-1945
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørremarksgyden 008, Ryslinge mark, Kristen Kolds hus, matr.nr. 20c og 51a, Ryslinge by, Ryslinge. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side samt tegninger. Bendt Friis/Jens Chr. Varming. Oktober 1980.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Nørremarksgyden 8
Fredet bygning Nørremarksgyden 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap