Sag: Ramsherred 2 (fredning ophævet)

Ramsherred 2, Svendborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ramsherred 2 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Ramsherred 2
Kommune:
Svendborg
Omfang:
Hjørnehuset og garagefløjen (1886 af Jens Eckersberg). F. 1988. * Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-06-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-7-201/86

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-10-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/479-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
07-02-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at hjørnehus et og garagefløjen på Ramsherred 2 har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har hjørnehuset og garagefløjen i store træk bevaret en traditionel fremtræden, dog er de oprindelige portfløje med fyldinger udskiftet med store termoglaspartier. De vandrette bånd under vinduerne i stuen og på første sal har fået pålagt en iøjnefaldende zinkafdækning, der oprindeligt var af formsten. Endelig er der på bagsiden af garagen opført en overdækning i stål og plexiglas. Disse ændringer har svækket bygningen s arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er plandispositionerne i begge længer kendetegnet ved nyere planløsninger og nyere overflader, herunder nye gulve, vægge, gipslofter og glatte døre. Den ændrede planløsning og rumfordeling samt den nyere materialeholdning passer ikke til bygningens alder eller øvrige arkitektoniske udtryk. Slots- og Kulturstyrelsen finder derfor, at Ramsherred 2s fredningsværdier særligt i det indre er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genskabes. Slots- og Kulturstyrelsen finder imidlertid, at byg ningen har stor miljømæssig værdi i kraft af sin størrelse og placering central t i Svendborg. Bygningens historicistiske stiludtryk bør opretholdes og bevar es, således at den fortsat vil indgå i det samlede, historiske bymiljø. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor besluttet at udpege hjørnehuset og garagefløjen Ram sherred 2, Svendborg Kommune, som bevaringsværdig bygning.
Journal nr.:
17/02944


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Ramsherred 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap