Sag: Den tidl. Ballonhangar

Artillerivej 73 B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Militære anlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Ballonhangar
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Artillerivej 73 B
Kommune:
København
Omfang:
Ballonhangaren (1917) med alle udvendige støttestolper og de to oprindelige sidebygninger mod sydøst og nordvest.
Fredet 2014*
Beskrivelse:

Ballonhangaren er en usædvanlig stor og høj træbygning, ca. 32 x 10 meter og med en loftshøjde på henved 10 meter uden indvendige bærende konstruktioner.

Hovedkonstruktionen består af ni tagbærende vægstolper i hver langside. De støttes af et tilsvarende antal skråstolper, som er fastgjort udvendigt i en fod af kraftigt tømmer. Den nordlige gavl støttes af en lignende udvendig skråstolpe. Både den midterste vægstolpe i hver langside og gavlene forstærkes yderligere af skråbånd. Vægkonstruktionen består derudover af et system af lodrette og vandrette bjælker, hvorpå den indvendige og udvendige bræddebeklædning er fastgjort.

 

Hele hangarens sydgavl udgøres af en mægtig tofløjet skydeport, således at ballonen kunne transporteres ud og ind. Portfløjene er beklædt med lodretstillede brædder og forstærket vandret og på skrå af brædder i et dekorativt rudemønster. For at give den størst mulige åbning kunne portfløjene oprindelig glide helt til ud til siderne i en rammeformet tømmerkonstruktion, der i begge sider var støttet af parvise skråstolper. Forneden kørte portfløjene på små hjul i en tipvognsskinne. Rammekonstruktionen er senere taget ned, og porten er fikseret i sin midterposition. I stedet er der skåret et hul til en mere ordinær ”garageport”, der kan hejses lodret op og ned. Endvidere er der i portfløjene isat to vinduer, som er synlige indefra, når ”garageporten” er lukket. På hver side af åbningen støttes porten af en skråstolpe, som formentlig er genbrugt fra den sløjfede rammekonstruktion.

 

Hallen er udvendigt beklædt med vandretsiddende tjærede brædder, i gavltrekanten mod nord er brædderne dog lodrette. Over en trægesims sidder i hver langside fire originale småsprossede vinduer. Sekundært er der isat yderligere et vindue i hver langside neden for gesimsen samt to vinduer i nordgavlen. Disse vinduer optræder på et foto fra 1945-47 og er formentlig sat i af hensyn til de indkvarterede tyske flygtninge i lighed med de ovenfor omtalte vinduer i porten.

Taget er et saddeltag, som er dækket af bølgeplader af forskellig type og farve. Taget har oprindelig været beklædt med tagpap sømmet på lister.

 

Indvendigt er ballonhangaren beklædt med lyse fyrretræsbrædder fra gulv til loft. Loftskonstruktionen er dannet af fem langsgående sektioner, der giver rummet en hvælvet og mangekantet profil. De neder-ste ca. to meter af vægbeklædningen er beskyttet af masonitplader e.l. på grund af anvendelsen til ridehal. En dør i hver langside, hvoraf den ene sidder på oprindelig plads, fører ud til de tilbyggede stalde. Både i gavlen og på den ene langside er der påmalet ”Tobaksrygning forbudt” – en formaning, der formentlig stammer fra hangarens opførelse. På begge side af porten er der opført nogle lidt interimistiske installationer: en tribunelignende trappe og et højt skabslignende foderrum i masonitplade. Indgangspartiet har støbt betongulv med en platform og en rampe op til det savsmuldsdækkede rideareal. Otte lysstofarmaturer er ophængt parvis i et system af wirer og ledninger.

 

Ballonhangaren er i dag præget af en række små tilbygninger. Kun de to oprindelige sidebygninger er omfattet af fredningen:

 

For at kunne producere varm luft til ballonerne blev der opført en lille muret ”varmekammerbygning” i hhv. sydøst- og nordvesthjørnet. Den sydøstlige bygning rummer ud over varmefunktionen også en kontorafdeling i en træbygget forlængelse. Varmekammerbygningerne bestod af tre små rum, et fyrrum lige inden for indgangsdøren, et kulrum med en luge i facaden og et varmekammer, hvor der stod en cylinderformet ovn. Varmekammeret er omgivet af kraftige mure af hensyn til brandfaren og har sit eget tag i en særlig todelt tagkonstruktion. Ad to luger kunne den varme luft via en stofpose ledes ind i hallen og fylde ballonen op.  De små rum anvendes i dag til andre formål, primært opbevaring. I den sydøstlige sidebygning er der indrettet badeværelse i kulrummet, og den oprindelige luge er udskiftet med et termovindue. Skorstenene er bevaret, men ikke i fuld højde. Den sydøstlige skorsten er ganske vist genopmuret, men ikke i samme form som oprindelig. På murværket i den nordvestlige varmekammerbygning har soldater i tidens løb indridset deres navnetræk, dato mv.

 

Kontorafdelingen i forlængelse af den sydøstlige varmekammerbygning rummede oprindelig et større kontorlokale på to fag, der havde egen indgang med forstue og et lille vaskerum. Der var endvidere adgang til ballonhallen fra kontoret. Der er her ændret på rumstrukturen, formentlig i forbindelse med en udbygning omkring 1980. Den ”fine” kontorindgang er således sløjfet til fordel for et vindue, og der er indrettet et smalt kontor i den tidligere forstue og en del af det tidligere vaskerum. Samtidig er der etableret en lille gang til tilbygningen. Væggen mellem det oprindelige kontor og fyrrummet er revet ned, og der er etableret et lille køkken med nogle få elementer. I det oprindelige kontor, der nu fungerer som opholdsrum og frokoststue, er der lagt et moderne klodsegulv. Vinduerne i de to bygninger synes at være originale, mens både ud- og indvendige døre er nyere. Taget på hele den sydøstlige tilbygning er beklædt med tagpap, mens der er bølgeplader på den nordvestlige bygning.

Bygningshistorie:

Ballonhangaren er opført i 1917 af Hærens ballonvæsen efter udkast af kaptajn Gottschalk. Formålet var opbevaring af observationsballoner. Hangaren ligger i tilknytning til baraklejren Ballonparken, der er opført i 1880’erne til indkvartering af soldater, som gjorde tjeneste ved artilleriet på Amager Fælled.

Den 29. august 1943 blev lejren besat af tyskerne i lighed med alle andre danske militæranlæg.

Ballonparkens barakker og ballonhallen blev ved 2. verdenskrigs afslutning og et par år frem brugt til indkvartering af tyske flygtninge. Hæren afgav området i 1947, og året efter åbnede Ballonparken som kollegium for unge mænd fra provinsen. Senere udviklede det sig til en mere alternativ Christiania-lignende bebyggelse, som i dag ejes af Fonden Ballonparken og bebos af ca. 160 personer. Ballonparken indgår ikke i fredningsforslaget.
Ballonhangaren blev i 1961 indrettet til ridehal for politiet og overgik i 1970 til rideskole for foreningen Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber (SBBU). Den oprindelige ballonhal fra 1917 er i hovedtrækkene bevaret intakt, men der er løbende bygget stalde og andre småbygninger til.

 

Baggrund

Luftballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi. Navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle, idet de kunne observere bag fjendens linjer og rapportere om batteriernes stilling og evt. troppebevægelser.

 

Den danske hær fik sin første ballon i 1889. Formålet var at observere kanonkuglernes nedslag under artilleriets skydeøvelser på Amager Fælled. Den aflange drageballon, der blev opfundet i Tyskland i 1890’erne, fortrængte den traditionelle kugleballon til militære formål. Drageballonen er en såkaldt standballon, dvs. at den i modsætning til en friballon er fastgjort til et køretøj på jorden med en stålwire. Betjeningen af observationsballoner var mandskabskrævende. Et ballonkompagni bestod således af 8 officerer, 12 underofficerer, 130 menige samt et antal teknikere. Dertil kom en betydelig mængde materiel i form af reserveballonhylstre, køretøjer, spil (til wiren) og kommunikationsudstyr. Ballonmandskabet var indkvarteret i en del af baraklejren på Artillerivej, det nuværende Ballonparken. Med indførelsen af en ny hærlov i 1932 blev ballonvæsenet overflyttet fra artilleriet til det nyoprettede Hærens Flyvertropper. Også lejrene i Oksbøl og Jægerspris havde ballonenheder, men dog ingen hangar.

 

Da tyskerne forlod Ballonparken i 1945, var balloner og andet udstyr gået tabt, og hærens ballonvæsen kom aldrig til at fungere igen. Fremtiden tilhørte flyvemaskinen.


Funktionstømte ballon- og luftskibshangarer har selvsagt været en udsat bygningstype, og langt størsteparten er da også for længst forsvundet. I landsbyen Lindenberg sydøst for Berlin findes en fredet og gennemrestaureret ballonhangar, der er sammenlignelig med den københavnske, selv om den er både yngre (1936) og af en lidt anden konstruktion.

kilder:
Amager Bydelsatlas. Bevaringsværdier i bydel og bygninger. København, 1992
Poul E. Ancker: De danske militære flyverstyrkers udvikling 1910-40. Bind I. Odense, 1997
Dines Bogø: Lokalhistorie, http://www.lokalhistorier.dk/Amager_Bladet/20091020_Ballonparken/
Peter Thorning Christensen: Guide til Københavns Befæstning, København, 1996
Danmarks Radio: ”Op over København med Hærens Drageballon. De aarlige Øvelser i Ballonparken har taget deres Begyndelse”, (film) 1936, http://www.danskkulturarv.dk/dr/artilleri-observationsballon/
Dansk Militærhistorisk Selskab, Hærens Flyvertropper - Ballonparken, http://archive.is/87Lkm
Den Store Danske, Gyldendal: Ballonparken, http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie/Ballonparken?highlight=ballonparken
Islands Brygges lokalhistoriske forening, http://www.bryggenslokalhistorie.dk/
Københavns Befæstning 1880-1920, www.vestvolden.info 
Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg., 1925, ”Luftsejlads”
J. Simonsen og J.L. Pedersen: Oksbøllejrens historie. Tiden 1929-1940, http://forsvaret.dk/OKSBL/Om%20Oksb%C3%B8llejren/Historie/1929%20-%201940/Pages/default.aspx
Hans A. Schrøder: Historien om Flyvevåbnet, 1990
Wettermuseum Lindenberg, http://www.wettermuseum.de/ 
Wikipedia: Ballonparken, http://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken
Wikipedia: Luftschiffhalle, http://de.wikipedia.org/wiki/Luftschiffhalle
Miljømæssig værdi:

Ballonhangaren udgør et markant element i miljøet omkring Islands Brygge. Sammen med boligbebyggelsen Ballonparken ligger bygningen, genanvendt som rideskole, som en grøn oase midt i storbyen med den naturfredede Amager Fælled som nærmeste nabo.

Hangaren indgår i en militærhistorisk helhed sammen med Ballonparken, der blev opført i 1880’erne til indkvartering af artillerisoldater, og hvor også ballonmandskabet lå, Faste Batteri fra 1700-tallet, Artillerivejens Kaserne (nu Statens Serum Institut) og Kløvermarken, hvor Flyvevåbnet havde sin allerførste tid.

Kulturhistorisk værdi:

Ballonhangaren på Amager er Danmarks eneste af sin art. Den står som et særpræget og autentisk vidnesbyrd om et kapitel af militærhistorien, der ikke har stor bevågenhed. Observationsballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi, og navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle.

Umiddelbart efter 2. verdenskrig husede Ballonparken og -hangaren tyske flygtninge og indskriver sig dermed også i denne del af historien.

Arkitektonisk værdi:
Ballonhangaren er en usædvanlig stor og høj træbygning. Det er et dristigt byggeri, der bærer præg af omhyggelige beregninger, streng symmetri og militærisk præcision.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ligger i Ballonhallens trækonstruktion, herunder den store, åbne hal, den mægtige port og de originale vinduer. Endvidere ligger de bærende fredningsværdier i de to sidebygningers ydre samt i deres kraftige murede vægkonstruktion.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
27-06-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at Ballonhangaren (1917) med alle udvendige støttestolper og de to oprindelige sidebygninger mod sydøst og nordvest, Artillerivej 73 B, Københavns Kommune, har både de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der kan begrunde en fredning. Formål: Formålet med fredningen af Ballonhangaren er at opretholde et kulturhistorisk enestående og autentisk bevaret bygningsværk, som samtidig er et eksempel på træbygningskunst af høj kvalitet. Miljømæssig værdi: Ballonhangaren udgør et markant element i miljøet omkring Islands Brygge. Sammen med boligbebyggelsen Ballonparken ligger bygningen, genanvendt som rideskole, som en grøn oase midt i storbyen med den naturfredede Amager Fælled som nærmeste nabo. Hangaren indgår i en militærhistorisk helhed sammen med Ballonparken, der blev opført i 1880’erne til indkvartering af artillerisoldater, og hvor også ballonmandskabet lå, Faste Batteri fra 1700-tallet, Artillerivejens Kaserne (nu Statens Serum Institut) og Kløvermarken, hvor Flyvevåbnet havde sin allerførste tid. Kulturhistorisk værdi: Ballonhangaren på Amager er Danmarks eneste af sin art. Den står som et særpræget og autentisk vidnesbyrd om et kapitel af militærhistorien, der ikke har stor bevågenhed. Observationsballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi, og navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle. Umiddelbart efter 2. verdenskrig husede Ballonparken og -hangaren tyske flygtninge og indskriver sig dermed også i denne del af historien. Arkitektonisk værdi: Ballonhangaren er en usædvanlig stor og høj træbygning. Det er et dristigt byggeri, der bærer præg af omhyggelige beregninger, streng symmetri og militærisk præcision. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier ligger i Ballonhallens trækonstruktion, herunder den store, åbne hal, den mægtige port og de originale vinduer. Endvidere ligger de bærende fredningsværdier i de to sidebygningers ydre samt i deres kraftige murede vægkonstruktion. Anbefalinger: Kulturstyrelsen anbefaler, at der snarest gennemføres en generel, men skånsom istandsættelse af ballonhallens trækonstruktioner, vinduer og tag. Det anbefales samtidig, at de nuværende tagplader udskiftes med tagpap. Endvidere anbefales det, at der i de to sidebygninger arbejdes henimod et materialevalg og en indretning, der stemmer bedre overens med udgangs-punktet. Endelig finder Kulturstyrelsen, at helheden vil have gavn af, at der på længere sigt foretages en ”oprydning” i de nyere tilbygninger omkring Ballonhangaren.
Journal nr.:
2013-7.82.02/101-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-06-2015
Journal nr.:
2013-7.82.02/101-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-02-2018
Journal nr.:
18/00502


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Artillerivej 73B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap