Sag: Kelds Nor Fyr

Rathvej 8, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fyrstation
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kelds Nor Fyr
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rathvej 8
Kommune:
Langeland
Omfang:
Kelds Nor Fyr bestående af fyrtårn, fyrmesterbolig, fyrpasserbolig, fyrassistentbolig, maskinhus, udhus og oliehus (1905). Fredet 2002.*
Beskrivelse:
"Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 18. april 2001. Fyrstationen er beliggende på toppen af en skrænt, som rejser sig fra stranden i et jævnt bakket landskab nordøst for Keldsnor på Sydlangeland. Det er et anduvningsfyr med bulls-eye linse. Længst mod syd ligger tårnet, som er 34 m højt, muret med firkantet grundplan. Tårnet spidser let mod toppen, hvor der under omgangen er en svag udkragning med konsoller og en fladbuet frise. Lanternen er udført af buede rektangulære glas i vandrette og lodrette sprosser. Taget er kegleformet udført i metalplade med en stor cylindrisk hætte øverst. Bygningerne er placeret omkring en rektangulær gårdsplads, hvor maskinhuset er forbundet med tårnet med en korridor. Huset er 5 fag i én etage. Det er grundmuret med pudsede, hvidmalet facade og sadeltag med skiferbelægning. Nordøst for tårnet ligger en 6 fag lang assistent- og fyrpasserbolig, grundmuret med hvidmalede pudsede facader på en betonsokkel. Huset har skiferbelagt sadeltag med 2 skorstenspiber og enkelte nyere ovenlysvinduer. Vinduerne er malet grønne, der er 4 rammede dannebrogsvinduer med en sprosse i den store underramme. Yderdørene er fyldingsdøre med glas i de øverste fyldinger, og der er små halvtage over dørene. Fyrmesterboligen er 3 fag lang og med samme konstruktion som maskinhus og fyrpasserbolig. Det er forbundet med fyrpasserboligen med en rundet havemur i hjørnet mod syd. Døre og vinduer er udskiftet, men udført som kopier af de tidligere. Huset har en nyere, ikke særlig veltilpasset taskekvist med et storrudet vindue på nordøstsiden. På nordgavlen er en udbygning med en altan på det flade tag og spidsbuet frise ved gesimsen. Indgangen til boligen foregår via denne bygning. Mod nordvest lukkes gårdrummet af et 6 fag langt grundmuret udhus, som har tagpaptag med lav rejsning. På gårdsiden har huset 3 revledøre, 3 halvdøre og 1 port, som alle er malet grønne. Ved indkørslen til anlægget er placeret et oliehus. Huset er bræddebeklædt på et stolpeskellet. På de underste grønmalede del er lodretstillede brædder med lister over samlingerne. Herover er en hvidmalet vandret bræddebeklædning. Huset har et lavt sadeltag med tagpap. Vinduerne er enkeltrammede og sprossede med 6 små ruder. Dørene er fyldingsdøre med 9 små ruder øverst. Inde i tårnet og i maskinhuset er gulvet belagt med klinker, i et ternet mønster med røde og gullige diagonaltliggende klinker med en frise langs væggene. Fra terræn løber en trætrappe i lige løb langs ydermuren til lanternen, som sammen med linse og urværk er original. I den åbne lysning hænger lodderne som drivkraft til urværket. Trappen har malede vanger og balustre og lakerede trin og håndliste. I boligerne er foretaget moderniseringer med moderate ændringer i grundplanerne tilføge. Der er bevaret en del originale bygningselementer som gulve, fyldingsdøre og profilerede gerichter. Vedligeholdelsestilstand: Bygningerne er i god vedligeholdelsestilstand, men skifertagenes levetid er begrænset. Træbeklædningen på oliehuset trænger til maling. Bygningshistorie: Fyret er blandt landets tidligste oprettede fyr, idet det afløste Fakkebjerg Fyr fra 1806. Fyret markerer den meget trafikerede sejlrute gennem Storebælt mellem Kattegat og Østersøen. Planforhold: Anlægget ligger i landzone og i regionplanen for Fyns Amt er området omkring fyret udlagt som særligt landskabeligt beskyttelsesområde. Der er ingen lokalplan for området. Kommuneatlas: Der er i ""Langeland-Atlas over Byer, Bygninger og Miljøer"" et tema om kystkulturer. Heri er Fyrvæsenets bygninger beskrevet, blandt andet med Kelds Nor som eksempel."
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Kelds Nor Fyr knytter sig i det ydre til den stadigt aflæselige funktion som selvforsynende enhed med boliger, udhuse og maskinbygning samlet omkring en central gårdsplads, samt til den enkle arkitektur, som denne viser sig i anlæggets symmetriske opbygning og i de få, men markante bygningsdetaljer i form af skifertagenes udhæng og gavldetaljer. Hertil kommer selve fyrtårnet, som er et velbevaret eksempel på et moderne fyrtårn.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Kelds Nor Fyr sig til det bevarede inventar og maskineri i maskinhuset, samt til det ligeledes bevarede urværk med lod i selve tårnet. Desuden til tårnets trætrappe og de øvre funktionsrum under linsen.
Boliger, udhus og oliehus er ikke besigtiget indvendig.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Kelds Nor Fyr knytter sig til det stringente, velplanlagte og hierarkisk opbyggede kompleks af bygninger. Det samlede indtryk er således et symmetrisk og udpræget funktionsbestemt anlæg af afmålt og karakterfuld arkitektur, hvor den enkelte bygning tilpasser sig det samlede anlægs grundstruktur. Dette ses blandt andet i bygningernes orientering omkring den centrale gårdsplads og i det forhold, at de enkelte bygninger alle udviser en mådeholden og enkel arkitektur, hvis detaljering begrænser sig til udhæng og gavlspidser samt baldakiner over gårdsidens indgangsdør. Dertil kommer, at bygningerne alle visuelt bindes sammen af den ens materialeholdning og farvesætning. 


Fyrtårnet er kompleksets mest markante bygningsværk og fremtræder som en særdeles kraftig, firkantet og let tilspidset konstruktion, hvis udkragede murværk og konsoller understreger ligheden med et borgtårn. 

I det indre af maskinhuset og fyrtårnet knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede klinkegulve, trætrappen i tårnet og til inventaret og detaljerne i funktionsrummene øverst i tårnet.
Boliger, udhus og oliehus er ikke besigtiget indvendig.
Bærende fredningsværdier:
I Kelds Nor Fyrs ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til kompleksets placering og orientering samt til bygningernes interne hierarki. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til det enkle formsprog med pudsede facader, udhængenes og gavlenes detaljer samt baldakinerne over indgangsdørene. Hertil kommer bygningernes traditionelle materialeholdning. 

I maskinhuset og tårnets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder de ældre gulve, trapper, vægge, lofter, døre, dørgreb og gerichter. Hertil kommer de bevarede funktionsdele som motor, generator, kompressor, tryktank, centralfyr og tårnets urværk. Desuden til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-01-2003
Journal nr.:
2001-926/481-0002

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
18-03-2003
Begrundelse:
Jvf. beslutningsbrev af den 25. januar 2002. Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at Kelds Nor Fyr bestående af fyrtårn, fyrmesterbolig, fyrpasserbolig, fyrassistentbolig, maskinhus, udhus og oliehus (1905) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som kan begrunde en fredning. Fyranlægget er et af de bedst bevarede store fyr fra perioden 1870-1930. Anlægget er tillige et godt eksempel på en hel fyrstation, hvor alle bygninger er intakte. Kelds Nor Fyr repræsenterer en anlægstype, hvor bygningerne i en mere løs struktur er samlet om en gårdsplads i modsætning til tidligere aksefaste bebyggelser. Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at rumopdelingen, det faste inventar som f.eks. linseapparatet med urværk og detaljer som udluftningsanordninger er afgørende for helheden i fredningen. Endvidere finder Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring det væsentligt for anlæggets fredningsværdi - og derfor ønskeligt - at fyrmesterboligens nyere, ikke særlig veltilpasset taskekvist med et storrudet vindue på nordøstsiden fjernes og taget retableres som oprindeligt.
Journal nr.:
2001-911/481-0001


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Rathvej 8A
Fredet bygning Rathvej 8A
Fredet bygning Rathvej 8A
Fredet bygning Rathvej 8A
Fredet bygning Rathvej 8B
Fredet bygning Rathvej 8A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap