Sag: Søndenbro Andelsmejeri (tidl.)

Røjlevej 8 B, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Mejeri
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndenbro Andelsmejeri (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Røjlevej 8 B
Kommune:
Langeland
Omfang:
Mejeribygningen (1888, udvidet 1929 med skummesal og osteri af Hans Carl Andersen) og vognbygningen (1929 af Hans Carl Andersen). Fredet 1998.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til Andelsmejeriets store og næsten komplet bevarede produk-tionsanlæg til ostefremstilling, herunder også den bevarede mejeri-skorsten, samt tilhørende maskinhus, pakkeri og vognbygning.
Hele anlægget bærer overalt præg af den omhyggelighed i form-givning og funktion, som var typisk for Bedre Byggeskik. De røde tegltage med halvvalme og, og de symmetrisk opbyggede hvidkalkede facader, med enkel udsmykning og store træ- og støbejernsvinduer, fremstår næsten udelukkende originale og typiske for stilen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede planløsning med kontor, værelser på 1. sal, højloftet skummesal, osteri, ostelager, pakkeri, maskinhus og fritliggende vognbygning, samt bevarede detaljer som forbindelsesdøre af træ i metalkarme og med specielle bukkehornslignende hængsler. I osteriet desuden til de bevarede omstøbte jernsøjler med faste hyldebærere. Endvidere til gulvene med klinker og de flisebeklædte vægge.
Arkitektonisk værdi:
Anlægget er tegnet af arkitekt Hans Carl Andersen, der var uddannet ved kunstakademiet og senere arbejdede for blandt andet Andreas Clemmensen og Martin Nyrup.

Den arkitektoniske værdi ved Produktionsbygningerne til Søndenbro Mejeri knytter sig generelt til anlæggets præg af Bedre Byggeskik og det samlede facadeudtryk med de hvidkalkede facader og de valmede teglhængte tage, der domineres af den store skummehal og den markante skorsten, samt til homogeniteten i det eksisterende anlæg og det indbyggede hierarki imellem de forskellige bygningskroppe, der afspejler sig i detaljering, arkitektonisk bearbejdning og volumen.
Af detaljer kan nævnes vinduessætningen med de store trævinduer mod syd, gadesiden, og de store støbejernsvinduer med nord og i maskinhuset, samt tagryggenes typiske ventilationsskorstene.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig først og fremmest til hovedfløjen hvor Skummesalen i forskudte planer og med tre store bærende støbejernssøjler, Osteriet og Kernerummet rummer de største rumlige kvaliteter. Endvidere til de gedigne detaljer ved de klinkebelagte gulve og flisebeklædte vægge samt til forbindelsesdørene af træ med fyldinger og jernkarme samt bukkehornslignende hængsler.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig udvendig til de sammen-hængende anlæg inklusiv den fritliggende vognbygning, samt til anlæggets præg af Bedre Byggeskik, herunder samlede facadeudtryk med de hvidkalkede facader og de valmede teglhængte tage, der domineres af den store skummehal og den markante skorsten. Endvidere til de originale porte, yderdøre, trævinduer og støbe-jernsvinduer samt perronerne til mælkeindlevering og til ventila-tionsskorstenene i tagryggene. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Indvendig knytter de bærende fredningsværdier sig til den velbevarede planløsning og bevarede dele af produktionsanlægget, herunder vallekar i tagrummet og kedelanlægget. Endvidere til medarbejderværelserne i tagetagen og til detaljerne omkring forbindelsesdørene. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Mejeri
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-01-1998
Journal nr.:
1996-911/481-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-2002
Journal nr.:
2001-926/481-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument



Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Røjlevej 8B

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap