Sag: Hammerichs Hus

Gyden 22 (Brogade), Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hammerichs Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gyden 22 (Brogade)
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset mod Brogade (1803, tilbygning mod Gyden ca. 1900).
Fredet 1919.
Beskrivelse:
Hammerichs Hus ligger på hjørnet af Brogade og Gyden, midt i Ærøskøbings historiske bymidte. I Brogade adskiller en smal slippe forhuset fra nabobygningen, mens tilbygningen i Gyden er bygget sammen med naboejendommen.

Forhuset er en to stokværk høj bindingsværksbygning, der står på en sort kampestenssokkel og bærer et teglhængt heltag, der er valmet mod nord. I rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave. Forhuset har to senklassicistiske, tofløjede fyldingsdøre mod gaden og en nyere, traditionelt udført revledør mod gården. Vinduerne er ældre, klassicistiske vinduer med tre ruder i hver ramme, eller barokke vinduer med kraftige lodposter og seks ruder i hver ramme. I enkelte af de barokke vinduer er rammen hængslet på lodposten. Der er mundblæst og trukket glas i mange af vinduerne.

I det indre har forhuset en velbevaret, ældre planløsning med skillevægge, ældre trapper og to skorstene. Interiører er kendetegnet ved ældre teglstens- og plankegulve, bræddevægge og traditionelle flisebeklædte vægge samt bræddelofter med synligt bjælkelag. I enkelte rum er brædderne listedækkede. Dørene er ældre fyldingsdøre, både barokke og klassicistiske med tilhørende gerichter og håndsmedet beslåning og låsetøj. Hertil kommer en række indbyggede elementer, herunder skabe, hylder og reoler. I køkkenet findes et oprindeligt ildsted og der er støbejernsovne i flere rum.  

Sidehuset er en én etage høj og to fag bred, grundmuret bygning med sort sokkel, opsprossede vinduer, muret hovedgesims og et teglhængt heltag hvori, der i rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. I det indre er bygningen delt i en stue mod gaden og et bryggers mod gården. Der er teglstensgulve, bræddelofter med synligt bjælkelag og en bevaret gruekedel i bryggerset.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i omkring år 1700 og tilbygningen omkring år 1900. Forhuset blev i 1916 købt af billedhuggeren og kunstneren Gunnar Hammerich (1893-1977). I årene efter blev tilbygningen købt og lagt sammen med forhuset. Hammerich samlede alt husets inventar, både møbler, paneler og fliser, hvoraf det meste er fra de fynske øer og Sønderjylland. Bygningen fungerer i dag som museum og fremstår stort set som i begyndelsen af 1900-tallet.
kilder:
Ærø Museum.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til den markante placering på hjørnet af Brogade og Gyden, centralt i Æreskøbings bymidte, hvor forhuset som en integreret del af det middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.  
Kulturhistorisk værdi:
I forhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den to stokværk høje bindingsværkskonstruktion med dokker og skråbånd, det næsten ubrudte, teglhængte heltag og de to hvidkalkede skorstenspiber med sokkel og krave, der vidner om bygningens alder og periodens traditionelle byggeskik. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til de ældre, opsprossede, klassicistiske vinduer og især til de bevarede barokke vinduer med den ene ramme hængslet på lodposten samt mundblæste glas. De to detaljerige og fornemt udskårne, tofløjede, senklassicistiske hoveddøre, hvoraf den ene sidder i en ældre portal af træ og har indlagte kronglas, har ligeledes stor kulturhistorisk værdi og er – som bygningens mest detaljerede partier – karakteristiske for Ærøskøbings ældre bygninger.

I tilbygningen knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til den kun to fag brede, grundmurede bygning med opsprossede vinduer, ubrudt tegltag og en skorstenspibe i rygningen, der vidner om periodens enkle, traditionelle byggeskik.  

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig den meget velbevarede, ældre planløsning og rumfordeling med skillevægge, der deler det næsten kvadratiske forhus i fire lige store rum, samlet omkring de to centralt placerede skorstene, hvoraf den ene udgør køkkenets ildsted og kan tilsluttes en bilæggeroven i hjørnestuen, mens den anden kan tilsluttes ovne til opvarmning af de bagvedliggende rum. Den kulturhistoriske værdi knytter sig ligeledes til bygningens ældre interiør som udstillingsvindue for lokale og regionale traditioner hvad angår, byggeskik, bygningsdele og –detaljer. Dette ses blandet andet i tegl- og plankegulvene, bræddeskillevæggene og de flisebeklædte vægge, fyldingsdørene af varierende format med håndsmedet beslåning og tilhørende gerichter samt de delvist listedækkede bræddelofter med synligt bjælkelag, foruden de to traditionelle, ældre trapper, gruekedlen, støbejernsovnene og den store mængde nagelfaste inventar.  
Arkitektonisk værdi:
Forhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det imponerende bygningsvolumen, der med sit karakterfulde bindingsværk og karakteristiske farvesætning på markant vis indtager hjørnet af Brogade og Gyden. Udtrykket er enkelt og solidt, domineret af den tunge sokkel, det kraftige, sortopstolpede træværk og de store tagflader, der lægger sig beskyttende over murene. Bindingsværkets irregulære takt og de forskellige vinduesformater giver ydermere bygningen både karakter og rytme.   

I tilbygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det lille bygningsvolumen, der i skala, formsprog, materialer og farvesætning på stilfærdig vis indordner sig forhusets arkitektur.

I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til oplevelsen af de ældre interiører, herunder også farvesætningen og fraværet af moderne installationer, der skaber en autentisk og sansemættet atmosfære.  
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til 1700-tals forhuset i bindingsværk og den hermed sammenbyggede, grundmurede tilbygning fra ca. år 1900. Til soklen i kampesten og samtlige bindingsværksdele og -detaljer, til de to ældre hoveddøre, revledøren, de klassicistiske og i særdeleshed barokke vinduer samt de næsten ubrudte tagflader med tre traditionelle skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer den traditionelle farvesætning og materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede, ældre planløsning og rumfordeling i både forhus og tilbygning samt til køkkenildstedet, de to skorstene, gruekedlen og de to trapper. Til samtlige oprindelige og ældre nagelfaste bygningsdele og detaljer, herunder teglstens- og plankegulve, fyldingsdøre med håndsmedet beslåning og tilhørende gerichter, revledøre, bræddeskillevægge, vægfliser og bræddelofter med synligt bjælkelag.
Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1919
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Brogade, Gyden 022, ""Hammerichs hus"", matr.nr. 212, Ærøskøbing bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Alan Havsteen-Mikkelsen. August 1987. "


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gyden 22

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap