Sag: Stensagergård

Gydeagre 2, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stensagergård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gydeagre 2
Kommune:
Ærø
Omfang:
Den vinkelformede bygning indeholdende stuehus og stald samt de to brolagte gårdspladser. F. 1994.
Beskrivelse:
Beskrivelse af ejendommen ved ophævelsen af fredningen på udhuset jvf. materiale til Bygningssynsmødet den 21. april 2004. Den eksisterende fredning omfatter en vinkelbygning indeholdende stuehus og stald, en fritliggende udhuslænge (begge ca. 1836) samt de brolagte gårdspladser mellem længerne og foran stuehuset. Gården blev fredet i 1992 som et egnskarakteristisk eksempel på den een-længede gård. Videre blev der ved fredningen lagt vægt på, at bindingsværkskonstruktionen var relativt intakt. Umiddelbart inden fredning blev en ladebygning, som var placeret vinkelret på hovedlængens østgavl, revet ned. Der er i dag opført en utlipasset carport ved gavlen. Beskrivelse: Gården er opført af opstreget bindingsværk med murede tavl og valmet stråtag. Hovedlængen har stald i østenden og beboelse i den øvrige del. I den lille vinkelbygning er stald, og udhuslængen indeholdt svinestald samt bryggers og to værelser (aftægtsbolig) i vestenden. Bindingsværkskonstruktionen er generelt af eg og har en karakteristisk Ærø-detalje i samlingen mellem stolpe, tagrem og bindbjælke, således stolpens tap er ført igennem tagremmen og op i en tværgående udsparing i bindbjælken. Baggrund: Ejeren henvendte sig i starten af året til Kulturarvsstyrelsen og oplyste, at udhuslængen er styrtet sammen. Vedligeholdelsestilstand: Den vestligste halvdel af udhuslængen er styrtet sammen mens den østligste del er i meget dårlig tilstand. Tømmeret er svært beskadiget i såvel bindingsværk som tagkonstruktion. Udhuslængens konstruktioner kan kun i et meget begrænset omfang bevares. Hovedlængens stråtag er relativt nyt og i god stand. Der er foretaget delvise reparationer på bindingsværket, men yderligere vedligeholdelsesarbejder er nødvendige, idet især gårdsiden har store udbulinger i ydervæggen. Uheldige reparationer af blandt andet bindingsværk, der er erstattet af murværk og et par nyere vinduer samt hoveddør bør retableres. Planbestemmelser: Der er ikker særlige planbestemmelser. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Ærøskøbing Kommune.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-01-1994
Begrundelse:
Begrundelsen for ophævelsen af fredningen på udhuslængen er jv f. brev af den 26. august 2004, at Kulturarvsstyrelsen ikke finder, at den fritliggende udhuslænge, på Stensagergård, Gydeagre 2, Stokkeby i Ærøskøbing Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af den eksisterende fredning. Mere end halvdelen af udhuslængen er styrtet sammen primært på grund af svækkelse af dels tømmeret i såvel bindingsværk som tagkonstruktion, dels murværket af ubrændte mursten. Hertil kommer den øvrige del af bygningen er i endog meget dårlig stand. Det betyder, at en eventuel genopførelse af bygningen kun vil kunne gennemføres med en meget høj andel nye materialer, hvorved bygningens autenticitet vil svækkes betydeligt. Kulturarvsstyrelsen finder på den baggrund ikke, at bygningen meningsfyldt lader sig genskabe. Kulturarvsstyrelsen fastholder fredningen på hovedbygningen på ejendommen. Fredningens begrundelse fra 1994: Gården er karakteristisk for den een-længede gårdtype på Ærø og ejendommen har samtidig bevaret den specielle bindingsværkskonstruktion.
Journal nr.:
911/493-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
15-12-2004
Journal nr.:
2003-114/493-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gydeagre 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap