Sag: Vitsø Nor Pumpemølle

Vitsø 33, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vitsø Nor Pumpemølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vitsø 33
Kommune:
Ærø
Omfang:
Vindmøllen (1838).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:
Vitsø Nor Pumpemølle ligger ved en gravet afvandingskanal i vådområdet Vitsø Nor syd for Søby på den vestlige del af Ærø.

Møllen er af jordhollændertypen, kroppen er ottekantet, opført i træ og tækket med strå. Hatten er løgformet og dækket med tagpap. Møllen står uden vinger men har en bevaret vingeaksel i jern og rester af en vindrose til selvkrøjning. Møllen har nyere, men traditionelt udførte, seksrudede vinduer – et til hvert loft. Vinduerne er hvidmalede. Der er to døråbninger uden afdækning. Uden for møllen ligger to ældre vandsnegle (Arkimedesskruer) i træ og et stokkedrev. Jordomgangen gennemskæres af to støbte kanaler, der ligeledes er synlige i det støbte gulv i møllens indre. Kanalerne har ingen vandskruer. I det indre er der adgang til hatloftet via trappestiger i træ. Der er bevaret stjernehjul, kronhjul, stjernehjulsaksel, vingeaksel, hathjul og perse. Der er ikke gulvbrædder på hverken stjernehjulsloft eller lorrisloft.
Bygningshistorie:
Inddæmningen af Vitsø Nor blev påbegyndt i 1788 ved brugen af en dæmning og sluser, der lukkede vandet ud i havet. Da afvandingen ikke var tilstrækkelig til at anvende noret til landbrug opførtes Vitsø Nor Pumpemølle. Møllen omtales første gang i brandforsikringsarkivalier fra 1838, men en mølle ved Vitsø Nor er også nævnt i en topografisk bog fra 1834. På samme tidspunkt fandtes endnu en pumpemølle ved Leby Mose samt en stampemølle, fem stubmøller og to hollandske møller og en hestemølle.  

Vitsø Nor pumpemølle blev i 1838 beskrevet som en ottekantet hollandsk vindmølle på et fundament af kampesten og mursten. Stolperne var af fyrretømmer, mens hattens tømmerkonstruktion var af eg. Både kroppen og den bådformede hat var tækket med strå. Hattehjulet (kaldet kronhjulet på Fyn og Ærø) var af eg og fyr, persen (bremsen) var af svært piletræ. Krøjeringen var af eg. Den opstående aksel var ligeledes af eg, mens stjernehjulet var af eg og fyr. Vingeakslen var indvendigt i møllen ligeledes af egetræ mens vingehovedet med hals var af støbejern. Vingerne af fyrretræ var forsynet med sejldugssejl. Vandskruen (Arkimedesskruen) var af eg og fyr.

I 1920 havde møllen fået indlagt en ekstra skrue. I 1925 blev hatten udskiftet med den nuværende tagpaptækkede hat med selvkrøjer (vindrose) og selvsvikkende jalousivinger.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status, 1993.

Træk af dansk møllebyggeris historie, Lise Andersen, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.
Miljømæssig værdi:
Vitsø Nor Pumpemølle er placeret ved en tidligere afvandingskanal i udkanten af en træbevoksning og rejser sig som et synligt punkt i landskabet over Vitsø Nors vådområde med bølgende bevoksning.
Kulturhistorisk værdi:
Den stråtækte Vitsø Nor Pumpemølle er en enestående repræsentant for pumpemøller af jordhollændertypen, der oprindeligt havde vinddrevne vandskruer.

Møllen vidner både om den tidligere tørlægning af Vitsø Nor på Ærø, der allerede påbegyndtes i slutningen af 1700-tallet samt om den landsdækkende massive landvindingsindsats, der begyndte omkring 1830’erne, hvor søer, fjordarme, bugter og lignende blev tørlagte til brug for agerdyrkning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Vitsø Nor Pumpemølle knytter sig til den frit beliggende og traditionelt udførte jordhollændermølle, hvor den enkle og rent funktionelt betingede udformning, hvis eneste dekorative karakter ses i placeringen af de mindre, hvidmalede opsprossede vinduer med bræddeinddækning. Tækningen med strå af såvel krop og base giver møllen et karakteristisk udseende, der dog fremstår ufuldendt på grund af de manglende vinger og vindrose.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til møllekroppens traditionelle og stråtækte trækonstruktion på en støbt bund med afvandingskanaler, hatten beklædt med tagpap, de traditionelt udførte vinduer og rester af krøjeværk og vingeaksel. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til konstruktionerne i træ, det intakte mølleinventar samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-07-1958
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vitsø 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap