Sag: Brogade 28

Brogade 28, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogade 28
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogade 28
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet, gadesiden grundmuret 1821 og senere).
Fredet 1919.
Beskrivelse:
Forhuset ligger på Ærøskøbings centrale strøg, Brogade, der forbinder havnen med torvet. Til gaden er forhuset mod syd bygget sammen med nabobygningen, mens en smal slippe adskiller Brogade 28 fra nabohuset i nord. Mod haven i vest er forhuset bygget sammen med et sidehus og et mindre tværhus, som ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er en grundmuret, én etage høj bygning med sort sokkel, gule mursider, hvid hovedgesims og et teglhængt heltag af røde vingetegl, hvori der sidder flere ovenlysvinduer og to kviste. I rygningen ses to murede og kalkede skorstenspiber med sokkel og gesims. Facaden er kendetegnet ved ældre, ét- og torammede, opsprossede vinduer i en mørkebrun nuance, en tofags karnapkvist med uglehul samt tre døre. I den sydlige ende af facaden, hvor der tidligere var en port, sidder en ældre, tofløjet fyldingsdør med overvindue. Foran døren ligger to granittrin. I det sydligste fag sidder en smal revledør. I faget syd for karnapkvisten findes en tretrinstappe med trin af granit og et traditionelt udformet gelænder i smedejern, der fører op til hoveddøren, som er en traditionelt udformet fyldingsdør med et forgyldt bagermotiv (en bagerkringle) på nederste fylding. På facaden sidder endvidere et ophæng i smedejern med indskiften ”I. L. Røhling”, en traditionel gadelampe og en tavle med følgende indskrift: ”Her fødtes 11-9-1818 Etatsråd A.H. Riise Apotheker paa St. Thomas 1838-1878 død 18-10-1882.” Hertil kommer en traditionel gadelampe og et ophæng i smedejern på karnappen.

I det indre har forhuset bevaret en ældre planløsning med et langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og gavlen i nord, mindre værelser mod gården og køkken i sidehuset. Bag den tofløjede dør findes en mindre entré, mens der bag bagerdøren findes en større forstue der tidligere fungerede som bagerudsalg. I den tidligere vognport findes nu en mindre gang og et toilet. Interiøret er generelt kendetegnet ved ældre og traditionelle overflader, herunder bræddegulve og støbte gulve, enkelt- og dobbeltfyldingsdøre med klassicistiske, kanellerede gerichter, lofter med profilerede bjælker eller listedækkede plader samt en traditionelt udført ligeløbstrappe til tagetagen. Tagetagen er udnyttet til beboelse med indbyggede skabe og overflader fra anden halvdel af 1900-tallet. Vinduerne har nyere forsatsrammer.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i 1700-tallet.
Bygningen blev grundmuret i 1800-tallet og rummede fra begyndelsen af 1800-tallet et bageri i sidehuset.  
Bygningen har tidligere fungeret som bagerudsalg med bageri i sidehuset og baghuset.
Porten blev sløjfet i 1962. samtidig blev kvisten i tagfalden mod gaden opsat.
kilder:
Bygningsregistrant, bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing, november 2005.
Lokalplan 9-9A, bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing, november 2005.
Henrik M. Jansen, Hugo Matthiessens Marstal og Æreskøbing, Forlaget Hikuin 1998.
Historiske Huse i Ærøskøbing, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Brogade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for et større, traditionelt købstadshus med opsprossede vinduer, karnapkvist med høj tagrejsning og kraftigt profilerede gesimser samt to skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer sporene efter den tidligere port samt de ældre døre, der med deres forskellige udformning og detaljering vidner om bygningens tidligere funktion som både bolig og erhverv. Særligt den tofløjede fyldingsdør med den righoldige, klassicistiske detaljering har stor kulturhistorisk værdi.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til ophænget i smedejern og bagerkringlen på hoveddøren der vidner om bygningens tidligere funktion som bageri. Hertil kommer de traditionelt udførte, enkle trapper med granittrin, gelænderet af smedejern og tavlen der vidner om den tidligere beboer. 

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med spor efter både butik og beboelse, herunder det gennemgående hovedskillerum, den store forstue hvorfra der er adgang til sidehuset, den mindre entré samt stuer mod gaden og gavlen i nord.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele, herunder den traditionelt udførte trappe til førstesalen, bræddegulvene, fyldingsdørene med kanelerede gerichter, revledøren ud til sidehuset og lofternes profilerede bjælker. 
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den langstrakte, asymmetriske bygningskrop, der med sin karakteristiske karnapkvist, to skorstene, tætte vinduessætning og tre forskellige døre, har et levende og karakterfuldt udtryk. Formsproget er enkelt, solidt og udpræget traditionelt, uden andre dekorationer end sporene efter bageriudsalget, den tofløjede dørs detaljerede snedkerarbejde og gesimsernes profileringer.   
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhuset med sokkel, karnapkvist, gesimser og teglhængt heltag med røde vingetegl og to skorstenspiber. Til de opsprossede vinduer, de tre døre, herunder især den tofløjede fyldingsdør med alle detaljer, trapper og gelænder. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder gadelampen, inskriptionstavlen og alle spor efter funktionen som bageri samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning og rumfordeling med forstue og entré, stuer mod gaden og gavlen i nord samt køkken i sidehuset. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder bræddegulve, fyldingsdøre og revledøre, gericher, lofter og den traditionelle materialeholdning.   
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brogade 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap