Sag: Smedegade 29

Smedegade 29, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Smedegade 29
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegade 29
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1999.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra august 1998: Beskrivelse: Forhus i fem fag, oprindelig overalt opført i bindingsværk, to stokværk højt til gaden og mod haven ét. Gadefacaden fremstår i bindingsværk på sorttjæret sokkel - dog er de to søndre fag i underfacaden blevet grundmurede omkring århundredeskiftet, mens matriklen var delt i to. Bindingsværket har ganske store hovedfag og et lille stokværksfremspring over en pudset ""kordongesims"", der sandsynligvis udgøres af formsten mellem bjælkeender. Tømmeret er tjæret, tavlene rødmalede med hvid indramning og gesimserne hvide. De grundmurede fag har påmalet bindingsværk. Vinduerne er blåmalede og torammede med 1700-tals-poster, -sprosser og -beslag og herunder er sålbænke af foldet, malet zink. Døren i midterfaget er en ældre, oliebehandlet, flameret fløjdør med overvinduer og gerichter af klassicistisk tilsnit. Havefacaden er grundmuret i én etage, filset og rødmalet på sorttjæret sokkel. I begge yderfag er døre. Foran det nordlige yderfag er opført et grundmuret, pap- og bølgeeternit-dækket halvtags-sidehus, der er udbygget over flere gange og ikke er omfattet af fredningsforslaget. Foran det sydlige yderfag er en mindre, grundmuret, teglhængt udbygning til brænde o.l. Denne er opført i forlængelse af forhusets taghældning og kan evt. medtages i fredningsforslaget. Havefacaden har gamle, torammede, småsprossede vinduer, ligeledes blåmalede. Taget er heltag, teglhængt med gamle, understrøgne, røde vingetagsten og med en enkelt muret skorsten. På havesiden er et nyere tagvindue over det nordlige yderfag og over to fag en pultkvist, der rejser sig næsten direkte fra tagfoden, med fem tætsiddende, småsprossede vinduesrammer. I forhusets indre forekommer planen i store træk at være bevaret. I stueetagen er en forstuegang og fire værelser, hvoraf det gamle køkken mod haven er blevet til spisestue med fast hjørnebænk og udgang til nyere køkken og atelier i sidehus. Gulvniveauet i stuen mod haven er blevet sænket ca. 40 cm/to trin og hér er monteret en nyere brændeovn. Fra det ene kammer mod gaden er i husets midte en stejl trappe til 1. sal, hvor der er tre værelser samt - under tagvinduet i det nordøstlige hjørne - et badeværelse, der sandsynligvis er indrettet i 1960'erne. I stuen mod gaden er en lem til loftet, som står uudnyttet med fri tagkonstruktion. Gulvene i stuerne på begge etager er delvist tæppebeklædte bræddegulve - i nogle rum nyere - og i et enkelt rum stavparket og i forstuen er et gammelt klinkegulv i sorte og gule sten. Væggene er pudsede og malede. Lofterne er bræddelofter over bærende bjælker. Der er en del smukke barokdøre og -gerigter og derudover er fyldningsdøre fra senere epoker. Gaden er befæstet med toppede brosten og haven er en smal byhave, der vender ned mod et lille anlæg ved havnen. Forhuset er en del af det velkendte og velbevarede gademiljø i Ærøskøbing og indgår i en række af for byen typiske huse. Vedligeholdelsestilstand: Ejendommen er sin alder taget i betragtning i god vedligeholdelsesstand. Dog virker tavlene i overgavlene ustabile og gadefacadens træværk trænger til nogen istandsættelse. Forslagsstiller har efter besigtigelse udarbejdet et notat og tilstand og fremtidig vedligeholdelse, der ikke afslører alvorlige skader. Bygningshistorie: Det angives i Nationalmuseets registrant, ""Historiske Huse i Ærøskøbing"", 1975, at forhuset er opført for en Joseph Jensen Erboe i 1837. Det er imidlertid såvel Skov- og Naturstyrelsens som forslagsstillers opfattelse, at forhuset er betydeligt ældre, idét adskillige bygningsdele tydeligvis er fra 1700-tallet. Det kan formodes, at årstallet i registranten i stedet angiver tiden for havefacadens omsætning i grundmur el. lign. større bygningsarbejde. Forhuset har været i den nuværende ejers besiddelse siden 1969 og fungerer som fritidsbolig. De seneste ombygninger er lavet samme år eller før. Den forrige ejer var kunstmaler og havde atelier i sidebygningen. Planforhold: Forhuset er omfattet af lokalplanen for den gamle del af Ærøskøbing by, ifølge hvilken der ikke må foretages udvendige bygningsmæssige ændringer uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er p.t. 39 fredede huse i Ærøskøbing, hvoraf de 36 er fredet i 1919. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Ærøskøbing Kommune. Der er dog søgt herom. Der er i 1975 udarbejdet en bygningsregistrant ved Nationalmuseet, ""Historiske Huse i Ærøskøbing"", hvoraf det fremgår, at forhuset er bevaringsværdigt."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-05-1999
Begrundelse:
Forhuset (antagelig medio 1700-tallet) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Forhuset er et meget intakt lille købstadshus og udover at indgå i en helstøbt række af fine eksempler på Ærøskøbinbs gamle byggeskik, fremviser det adskillige velbevarede bygningsdele fra 1700-tallet, så som vinduer og døre.
Journal nr.:
1996-911/493-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-10-2002
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/493-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedegade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap