Sag: Nørregade 13

Nørregade 13, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørregade 13
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 13
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1807).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Nørregade 13 ligger midt i bygningsrækken på den østlige side af Nørregade centralt i Ærøskøbing.

Bygningen er grundmuret i to etager, fem fag lang og hviler på en sorttjæret sokkel. Taget er et ubrudt, teglhængt sadeltag med røde vingetegl, hvor der i rygningen er en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Facaderne er pudset og kalket grå og afsluttes af en hvidmalet hovedgesims med rulskifte. Begge gavltrekanter har sortmalet, en-på-to-bræddebeklædning med sortmalede vindskeder. Midt i facaden er en tilbagetrukket, ældre, grønmalet bræddedør med tredelt overvindue, hvori der er malet ”anno 1807”. På gårdsiden er en nyere, hvidmalet dør. Ligeledes på gårdsiden er i det yderste fag et trappetrin, der indikerer at der tidligere har været en dør. Vinduerne er overvejende ældre, men der er også enkelte nyere, traditionelt udførte. Vinduerne er torammede med tre ruder i hver ramme i stueetagen og seks ruder i hver ramme på førstesalen. Alle vinduerne er hvidmalede.

I det indre er bevaret en ældre grundplan med en forstue, der mod gaden flankeres af en stue på hver side. Den sydligste er forbundet med spisestuen, der ligger ud til havesiden mod øst. Bag forstuen, mod havesiden, er køkken og badeværelse. I stuen mod syd er en nyere, traditionel udført kvartsvingstrappe til førstesalen, der er disponeret med et større rum og et værelse mod gaden. En lem i loftet giver adgang til den uudnyttede tageetage, der har fast undertag og synlig skorsten. Gulvene er nyere brædde- eller flisegulve, væggene er pudsede og lofterne har synlige bjælker mellem listeinddækkede bræddelofter. Vinduerne er ligeledes overvejende ældre med ældre anverfere og stormkroge og nyere forsatsruder. Der er bevaret mange ældre fyldingsdøre med gerichter.
Bygningshistorie:
Forhuset er opført i 1807 for sejlmageren Hans Jensen Kock, som havde bolig i stueetagen og på førstesalen var der åbent til hanebåndene, så sejlene kunne hænge over bjælkerne og man kunne sidde under dem og sy. Senere var bygningen et to-familieshus, hvilket trappetrinet på gårdsiden vidner om.

Forhuset er gennemgående restaureret inden for de seneste ti år.
kilder:
Bygningsregistrant. Bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing. November, 2005.

Lokalplan 9-9A. Bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing. November, 2005.

Henrik M. Jansen. Hugo Matthiessens Marstal og Æreskøbing. Forlaget Hikuin, 1998.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Nørregade 13 knytter sig til beliggenheden i Nørregade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og traditionelle kulturmiljø. Hertil kommer den bagvedliggende skrående have, der ligger gemt bag forhusbebyggelsen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til forhuset som en velbevaret repræsentant for et traditionelt 1800-tals købstadshus i grundmur med kraftigt profilerede hovedgesimser, saddeltag med høj rejsning og kraftig opskalkning og en skorstenspibe i rygningen, der helt egnskarakteristisk er kalket hvid. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til facadens murankre samt til de opsprossede vinduer og den ældre hoveddør med overvindue, der alle vidner om bygningens alder og arkitektur. Hertil kommer trappetrinet på gårdsiden, der vidner om bygningens tidligere funktion som tofamiliebolig.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med forstue, stuer mod gaden, køkken og badeværelse mod gården samt det store rum på førstesalen, hvor skibsmageren kunne ordne sine sejl og hænge dem op over vinteren til reperation. Endelig har det uudnyttede loftsrum kulturhistorisk værdi, idet det vidner om at tageetagen oprindeligt blev brugt som opbevaring snarere end beboelse. Hertil kommer de bevarede ældre og traditionelle bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker mellem listeinddækkede bræddelofter, fyldingsdøre og vinduer, der alle vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i bygningens ydre til den velproporptionerede bygningskrop med taktfast vinduesrytme og centralt placeret hoveddør. Det ubrudte tag og de friholdte murflader giver bygningen en harmonisk og enkel fremtræden, hvor udsmykningen begrænser sig til de funktionelt betingende murankre, vinduessprosser, gesimser og hoveddør.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til forhuset i grundmur i to etager, den sorte sokkel, det ubrudte, opskalkede, teglhængte saddeltag med skorstenspibe i rygningen samt den taktfaste vinduessætning og de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder profilerede hovedgesimser, opsprossede vinduer, hoveddøren med overvindue, murankre og bræddebeklædte gavle. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med forstue, stuer mod gaden og køkken og bad mod gården samt det store rum på førstesalen. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftbjælker og listeinddækkede lofter, fyldingsdøre med  gerichter samt vinduer med alle detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-08-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/493-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap