Sag: Brogade 21

Brogade 21, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogade 21
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogade 21
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1788). Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Forhuset ligger på Ærøskøbings centrale strøg, Brogade, der forbinder havnen med torvet.

Brogade 21 er én etage høj og står dels i grundmur, dels i bindingsværk. Facaden er kendetegnet ved en sort sokkel, klassicistisk opsprossede vinduer, profilerede, trukne gesimser, murankre og en tre fag bred gavlkvist. Bygningen har et teglhængt saddeltag af røde vingetegl hvori der sidder flere nyere ovenlysvinduer og en mindre kvist samt to skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. På facaden er bevarede stabler ved tre vinduer. En nyere tappe med granittrin og smedejernsgelænder fører op til hoveddøren, der er en ældre, tofløjet revledør med pålagte fyldinger og tredelt overvindue med sprosser i florale motiver. Gårdsiden står i sortopstolpet bindingsværk med hvide tavl og har flere småtopsprossede vinduer samt et ældre tredelt overvindue over en nyere dør med mindre termoruder i den øverste del.      

I det indre har bygningen en gennemgående, flisebelagt forstuegang, samt en gennemlyst stue med køkken mod gården i den del hvor der tidligere var butik. Badeværelset og trappen til tagetagen, der er indrettet til beboelse, ligger mod gården. I det indre ses flere ældre og nyere bræddegulve, ældre skillevægge i bindingsværk, ældre tofyldingsdøre og kraftigt profilerede gerichter samt bukkehornsbeslag. Der er sænkede lofter i dele af bygningen og herover oprindelige, pudsede lofter. Vinduerne er traditionelt udførte og dels forsynet med koblede rammer, dels med forsatsrammer. Flere af vinduerne har barokke lodposter. I bygningen ses desuden flere nyere døre, samt en traditionel kvartsvingstrappe til overetagen.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i 1788.

Hoveddøren har tidligere været placeret et fag længere mod nord, men er efterfølgende ført tilbage til den oprindelige, midterstillede placering under gavlkvisten. Bygningen har tidligere fungeret som butik med større vinduespartier mod syd, som efterfølgende er blevet fjernet. Et mindre, ikke fredet sidehus er ligeledes blevet fjernet.
kilder:
Bygningsregistrant, bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing, november 2005.
Lokalplan 9-9A, bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Æreskøbing, november 2005.
Henrik M. Jansen, Hugo Matthiessens Marstal og Æreskøbing, Forlaget Hikuin 1998.
Historiske Huse i Ærøskøbing, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Brogade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for et større traditionelt 1700-tals købstadshus med bred, midterstillet gavlkvist, kraftigt profilerede gesimser, saddeltag med høj rejsning og kraftig opskalkning, samt to skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer den tidstypiske grundmuring af gadeside og gavl, mens gårdsiden er i bindingsværk.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til facadens bevarede stabler fra de oprindelige skodder, murankrene og de trukne fuger, samt til de opsprossede vinduer og den ældre hoveddør med overvindue og snedkerdetaljer. Hertil kommer den traditionelt udførte, enkle trappe med granittrin og gelænder af smedejern.  

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med gennemgående forstue, skillevægge i bindingsværk, stuer mod gaden og køkken og badeværelse mod gården. Hertil kommer det pudsede loft som aktuelt er skjult under nyere loftsplader.  

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele der alle vidner om bygningens alder, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, bukkehornsbeslag, kraftigt profilerede gerichter og barokt profilerede lodposter samt hoveddørens beslåning og låsekasse.
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den velproportionerede bygningskrop med fast fagdeling og vinduesrytme samt karakterfuld, centralt placeret gavlkvist. Bygningens fremtræden balancerer på elegant vis mellem de horisontale linjer i sokkel, vinduessprosser og hovedgesims, og så gavlkvisten og tegltagets vertikale stræben. Det arkitektoniske udtryk er overordnet solidt, enkelt og harmonisk, uden andre dekorationer end de funktionelt betingede murankre, gesimser og hoveddør.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhuset i grundmur og bindingsværk med gavlkvist og teglhængt saddeltag med røde vingetegl. Til de opsprossede vinduer, hoveddøren med alle detaljer, trappe og gelænder samt de to skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder gesimser, murankre, trukne fuger og stabler efter skodder, samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning og rumfordeling med gennemgående forstuegang og skillevægge i bindingsværk samt køkken mod gården. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, gericher, beslåning og pudsede lofter samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-02-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/493-0003


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brogade 21

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap