Sag: Det gamle Hospital

Slotsallé 10 A-E, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Hospital
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det gamle Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsallé 10 A-E
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Den 15 fag lange hospitalsbygning (1700-tallet). F. 1950.
Beskrivelse:
Bygningen er et grundmuret enetages længehus. Taget er et saddeltag med valm i de 2 gavle. Taget er dækket med rød vingetegl. Der er 5 skorsten i tagryggen med sokkel, skaft, gesims og en buet overdækning. Facaden mod Slotsallé er rykket noget tilbage fra gaden. Der er 5 indgange/porte i facaden og 10 torammede vinduer med blysprosser. Portene er revledøre med cirkelbuede overdel. De 2 gavlfacader og gadefacaden er hvidkalkede med sorttjæret sokkel, mens facaden mod haven står i blanke, gule flensborgsten, de 10 vinduer er torammede med to træsprosser. Vinduerne er malet i to farver. Rammerne er malet i en rød farve og karmene i en hvid.

I bygningens indre er der mod øst indrettet et lille museum, der viser hvordan den oprindelige inddeling af huset var. Indgangsportene fører ind til en lille fordelingsgang, som tidligere var én fælles indgang for to lejligheder. Ud mod gaden var køkkenet med et vindue og et ildsted. Skorstenen deltes med nabolejligheden. Ud mod haven var stue med et enkelt vindue. De ni andre lejligheder er i dag forbundet med døråbninger gennem hele huset. Materialerne indvendig delvis nye delvis ældre men alle steder traditionelle, herunder, vægge med malet puds, lofter af høvlede brædder, og gulvene af enten fyrretræsbrædder eller gule mursten. Loftet er uudnyttet.
Bygningshistorie:
I slutningen af 1700´tallet blev mange bygninger opført i Augustenborg, hvor også slottet bliver om- og udbygget. Bygningerne langs Slotsallé og Storegade blev beboet af borgere med tilknytning til slottet, eller bygningerne havde en funktion der var planlagt af hertugen så som Storegade 20 der var skole, og præstegården fra 1777.

Det gamle hospital blev opført i 1775 af Frederik Christian I af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1721-1792) som hospital. Det vil sige som boliger for enker eller andre der fortjente en fribolig. Bygningen har indeholdt 10 boliger. Bygningen blev restaureret i 1988, hvor senere indre tilføjelser blev fjernet.
kilder:
Informationerne er modtaget af lokalhistorisk arkiv i Augustenborg. Inge Adriansen & Peter Dragsbo:Fem Fyrsteslotte - Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og GlücksborgUdg. af Museum Sønderjylland og Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i gaden, der fremstår homogen med ældre bygninger, der alle er i 1-2 etager. Slotsalléen fører op til Augustenborg slots hovedindgang.

Slotsallé 10 er trukket noget tilbage fra gaden, på denne plads er der plantet 2 træer, som fint indrammer bygningen. Umiddelbar vest for bygningen er en sti ned til Augustenborg havn, her er et fint kig ind på haven og bygningens sydfacaden.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til hvordan bygningen indgår i byens oprindelige helhed med tæt tilknytning til slottet. Hertil kommer bygningens fremtræden som tidligere hospital med 10 boliger, hvilket stadig kan aflæses i de 5 porte, med de 10 bagvedliggende indgange, de 10 vinduer i de 2 facader og de 5 skorstene.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til den meget markante længde med det store ubrudte tegltag. Den klare symmetriske opdeling med de 5 porte og dertil flankerende vinduer gør, at huset er særdeles velproportioneret. Denne symmetriske opdeling genfindes i de 5 skorstene i tagfladen. Materialerne er traditionelle, hvilket gør at de kalkede flader og teglbelægningen changerer i mange farvetoner.
Bærende fredningsværdier:
Den bærende fredningsværdig er knyttet til bygningens oprindelse med de 10 lejemål, der stadig klart kan aflæses i både det ydre og indre.

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med den klare opdeling med vinduer og porte. De traditionelt udførte, sprosse vinduer, samt det ubrudte tegltag med de 5 markante skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til del delvis bevarede ruminddeling samt den traditionelle materialeholdning, herunder de synlige bjælker og gulve af træ eller gule klinker.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1950
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Slotsallé 010 A-E, Det gamle hospital, matr.nr. 69, Augustenborg. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 6 sider samt fotografier. John Kronborg Christensen. Oktober 1987. Slotsallé 010 A-E, Det gamle hospital, matr.nr. 69, Augustenborg. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Henrik Fangel/Institut for sønderjysk lokalhistorie. Februar 1988.



Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsalle 10A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap