Sag: Smedegade 21 (fredning ophævet)

Smedegade 21, Sønderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Smedegade 21 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Smedegade 21
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det nifags stråtækte bindingsværkshus (ca. 1800). F. 1989.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-8-209/89

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-04-2014
Journal nr.:
2012-7.83.03/540-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
11-01-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen må konstatere, at fredningsværdierne for det stråtækte bindingsværkshus på Smedegade 21, Ketting, Sønderborg Kommune, ikke længere kan opretholdes. Års manglende vedligeholdelse har ført til, at bygningens forfald nu er over-ordentlig fremskredent, senest med en delvis sammenstyrtning af taget omkring årsskiftet 2017/18. Dertil kommer, at bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ikke er – og heller ikke på fredningstidspunktet i 1989 var – særligt markante. Styrelsen hæfter sig bl.a. ved de uensartede vinduer, herunder de store helrudede vinduer i facaden og i sydgavlen, kvistene og de to nyere, blokformede skorstene i gule mursten. I det indre er den oprindelige grundplan kun delvist bevaret, og bygningen fremstår generelt med et nedslidt interiør fra omkring 1960’erne og med meget få ældre bygningsdele. Som eksempel på et traditionelt, beskedent landhus med beboelse og stald under samme tag udmærker Smedegade 21 sig ikke særligt. Slots- og Kulturstyrelsen anerkender bygningens kulturhistoriske og miljømæssige betydning for Ketting, men finder det ud fra en samlet vurdering ikke meningsfuldt at søge bygningens fredningsværdier genoprettet ved et altomfattende restaureringsprojekt.
Journal nr.:
16/02892

Type:
Scanjour nr
Dato:
02-07-2018
Journal nr.:
16/02892

Type:
Scanjour nr
Dato:
02-07-2018
Journal nr.:
16/02892


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Smedegade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap