Sag: Storegade 19

Storegade 19, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Storegade 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 19
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset mod Storegade og pakhuset mod Søndergade (1788).
Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Det fredede anlæg Storegade 19 ligger langs nordsiden af Storegade i Augustenborg. Fredningen omfatter et 9 fag langt forhus og et pakhus i gården.

Forhuset er opført i grundmur over en sortmalet sokkel, facaderne er pudset hvide og inddelt i felter markeret med pilastre mellem hver vinduesfag. Pilastrene går over i en aftrappet gesims, der formidler overgangen til den opskalkede tagfod. Taget har halvvalm og er belagt med røde vingetegl. I rygningen findes en skorsten og en centralt placeret trefags frontkvist med sidevinduer og årstallet 1788. Mod gården findes to tagvinduer og et udskud med tag af bølgeeternit. Mod gaden er vinduerne torammede med store ruder, og på østgavlen samt mod gården er småt opsprossede torammede vinduer. Hoveddøren udgøres af en centralt placeret tofløjet rokokodør med dybe udskæringer. To granittrin udgør trappen til fortovet. På østgavlen findes to sæt tofløjede havedøre med glasfyldinger.

I det indre findes en velbevaret planløsning med et trapperum inden for hoveddøren, der giver adgang til en gadevendt stue på hver side og til det gårdvendte, kakkelbeklædte køkken. De fleste indvendige døre udgøres af oprindelige fyldingsdøre med gerichter. På førstesalen er soveværelser og bad, som har en karakteristisk afrundet overgang fra væg til loft. Kvisten i det centrale soveværelse på første sal har sidevinduer, som giver kig langs Storegade i begge retninger.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1788 af enken efter overinspektør og hofråd M. Martensen. Fra 1800 bolig for hertugens livlæge H. W. Henrici. Samtidigt pakhus mod Søndergade.
Sønderborg Museum

kilder:
Sønderborg Museum
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/augustenborg-slot-og-by

Miljømæssig værdi:
For Storegade 19 er den miljømæssige værdi knyttet til forhusets placering ud til, og parallelt med vejen, hvorved bygningens langstrakte facade får en markant rumdannende effekt i gadebilledet. Endvidere markerer bygningen hjørnet mod Elmevej. Det fredede pakhus i gården har facade mod Elmevej og bidrager dermed til at markere hjørnet mellem Storegade og Elmevej. I det indre danner de to bygninger tillige med nabobygningens baghus et lukket gårdrum med adgang på vestsiden af forhuset.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Storegade 19 er knyttet til bygningens placering i den markante husrække langs Storegade, som blev opført i sammenhæng med Augustenborg slot og Slotsalle. Augustenborg er opstået som fyrsteby i forbindelse med opførelsen af det nuværende Augustenborg Slot i årene 1664-77. Hoffets ansatte byggede rokokoinspirerede huse langs Slotsalle og Storegade, og derved opstod den meget homogene husrække, som Storegade 19 er del af. Disse er kendetegnet ved en langstrakt bygningskrop i gadeflugten, halvvalmede tegltag og markant frontkvist.

Ydermere findes kulturhistorisk værdi i baggårdsmiljøet med vognport, udhuse og pakhus, som er del af anlæggets tidligere funktion som købmandsforretning.
Arkitektonisk værdi:
For Storegade 19 er den arkitektoniske værdi knyttet til forhusets velproportionerede bygningskrop med en taktfast facade inddelt af pilastre, som giver et meget rytmisk forløb. Endvidere giver det halvvalmede tag en opadstræbende bevægelse som gør, at bygningen fremtræder let og elegant. Den fint detaljerede, udskårne hoveddør samler opmærksomheden mod husets midte, og understreger derved bygningens gennemgående symmetri. I det indre er der arkitektonisk værdi i detaljeringen af døre, gerichter og trappen med udskårne balustre samt i de karakteristiske rundede overgange fra væg til loft i rummene på første salen, som giver en særegen rumlig effekt.
Bærende fredningsværdier:
I forhusets ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til rokokobygningens hovedform, det afvalmede røde teglhængte tag med ubrudte tagflader mod gaden og opskalket tagfod. Hertil kommer facaderne med pilastre, de traditionelle vinduer og døre, samt alle oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer, herunder den tofløjede hoveddør med udskæringer og ovale vinduer. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til udskuddet mod gården samt den traditionelle materialeholdning.

I forhusets indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den oprindelige planløsning med stuer til gaden og køkken mod gården samt til alle ældre og oprindelige konstruktioner og bygningsdele, herunder loftværelser med rundet overgang fra væg til loft, trapper med gelænder og balustre, fyldingsdøre med gerichter og beslåning, paneler og stukkatur. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

For pakhuset er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens hovedform, det afvalmede teglhængte mansardtag med ubrudte tagflader, skorsten i rygningen og til de grønmalede revleporte samt revledøre og de traditionelt udførte trævinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den funktionsopdelte planløsning med tilhørende niveauforskelle, ølkælder, og de synlige konstruktioner, det uudnyttede loftsrum med synlige konstruktioner og det understrøgne tagværk samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-05-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-31/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Storegade 19
Fredet bygning Storegade 21

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap