Sag: Osbækvej 15

Osbækvej 15, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Osbækvej 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Osbækvej 15
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Hovedgårdens store lade (1733).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
På Osbækvej 15 nord for Augustenborg Slot på Als ligger en stor landbrugsejendom med en markant stråtækt lade.

Laden på Osbækvej 15 er grundmuret af røde og gule mursten over en sokkel af kampesten og fem skifter af røde munkesten. Taget er halvvalmet og tækket med strå, og mønningen fastholdes af kragetræer. Adgangs sker i gavlene gennem portåbninger der mod nord er rundbuede og udstyret med sorte tofløjede revleporte. Mod syd er åbningerne retkantede med en sortmalet bjælke som overligger. I de hvidmalede portåbninger sidder sorte skydeporte. Langs facaderne ses torammede, rødmalede og opsprossede vinduer. Mod gården er centralt på facaden et indgangsparti med en stråtækt frontkvist og rundbuet døråbning. I det indre er laden én stor rumlighed med synlige trækonstruktioner. Igennem rummet er to rækker søjler således at det indre opdeles i tre parallelle sektioner, med hver sin portåbning. Søjlerne hviler på en langsgående rem af tømmer oven på en lav muret sokkel.
Bygningshistorie:
Osbækvej 15, Augustenborg. Augustenborg Hovedgårds lade. Laden, der er en typisk agerumslade, som de kendes fra danske herregårde, er opført, efter at slottets ladegård efter en brand 1733 blev flyttet fra en placering nær ved slottet til placeringen ved nuværende Osbækvej, hvilket gav plads for begyndelsen på det nye staldgårdsanlæg 1733 ff.
Sønderborg Museum

Laden har fået nyt stråtag i 2012.

kilder:
Sønderborg Museum
Miljømæssig værdi:
Ladens miljømæssige værdi er knyttet til placeringen langs Osbækvej, hvor den massive bygning med det imponerende stråtag danner væg langs vejen. Over for laden ligger en mindre parceludstykning, og mod nordvest er der åbne marker. Mellem vejen og laden er en smal plæne med en række mindre træer, som med deres lave højde understreger ladens enorme volumen. Særligt de store ubrudte tagflader fremstår som et dominerende element i omgivelserne og bidrager til oplevelsen af et – i samspil med hovedgården og Augustenborg Slot – kulturhistorisk mættet miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens oprindelige funktion som agerrumslade, hvilket blandt andet kan ses i gavlenes portåbninger, det høje stråtag og i den bærende konstruktion. Endvidere er bygningen et velbevaret eksempel på periodens byggeskik, håndværksmæssige kvalitet og materialemæssige traditioner.
Arkitektonisk værdi:
For Osbækvej 15 er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med det imponerende og udpræget funktionelle stråtag, der i samspil med den enkle materialeholdning og det prunkløse udtryk, giver bygningen en meget helstøbt fremtræden med en høj grad af stoflighed. 
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til agerrumsladens hovedform med halvvalmedt, ubrudt stråtag med mønning med kragetræer, indgangspartiet med stråtækt frontkvist mod gården, facaderne i blank mur, portåbningerne i gavlene og de rødmalede, opsprossede trævinduer. Hertil kommer alle oprindelige og ældre detaljer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til det store åbne volumen samt tømmerkonstruktionen med alle dele og detaljer. Hertil kommer det frie udsyn til det stråtækte tag samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Osbækvej 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap