Sag: Notmark Præstegård

Notmark 4, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Notmark Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Notmark 4
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Den sammenbyggede stald- og stuehuslænge med påbygning mod vest (1688 og tidl.) samt det vestre hus.
Fredet 1932.
Beskrivelse:
I den lille landsby Notmark uden for Augustenborg på Als, ligger
Notmark Præstegård, på den anden side af landevejen umiddelbart nordøst herfor ligger Notmark Kirke.

Notmark Præstegård består af en bindingsværksbygning med stråtag, der rummer beboelse og stald under samme tag. Herudover omfatter anlægget en mindre bindingsværksbygning, ligeledes med stråtag, beliggende mod vest.

Hovedbygningen er opført i et rigt bindingsværk med udmurede tavl i røde sten, udført som mønstermurværk med varierende forbandter. Beboelsesdelen er tretten fag lang, og stalddelen, som ligger mod øst, er cirka seksten fag lang. Mod vest er bygningen forlænget med en lavere og smallere del, som rummer kontor til præsten. Taget er et helvalmet stråtag med to brede taskekviste mod gården, den ene over stalden og med to luger, den anden over beboelsesdelen og med to vinduer. I rygningen ses tre skorstene. Mod haven er tagfladen ubrudt. Mod gården findes fire revledøre til stalddelen og bryggers, og mod vest findes en tofløjet fyldingsdør med profileret indfatning og herover en inskription, som tilsammen udgør hovedindgangen. I forlængelsen mod vest findes yderligere en fyldingsdør. De er begge malet blå. Det øvrige træværk er malet i en rødbrun farve. Vinduerne er overvejende torammede, opsprossede og tillige med to havedøre hvidmalede.

I det indre er hovedbygningen præget af en delvist ældre planløsning med stuer en suite mod haven og med køkken samt bryggers mod gården. Overfladerne er mestendels nyere. I forstuen er en nyere trappe. En del ældre bygningsdele, herunder fyldings- og revledøre samt indfatninger er bevaret. Tagrummet er uudnyttet.

Det vestre hus er et længehus opført i rødtopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl og et stråtækt tag med helvalm mod syd, samt en bræddebeklædt gavl mod nord. I rygningen findes en skorsten og et lyrehul med glas. Mod øst findes to revledøre, og mod vest en tofløjet revleport, en luge og en revledør. Vinduerne er torammede, hvidmalede og udført med blyindfattede ruder. I det indre er bygningen opdelt i en vognport og en beboelsesdel. Det indre er præget af en traditionel planløsning og materialeholdning.
Bygningshistorie:
Notmark Præstegård er opført omkring år 1688, og har oprindeligt været et firelænget anlæg. I 1942 blev en østlig staldlænge nedrevet, tillige med en mindre ladebygning i 1962, og i dag står kun hovedbygningen samt det vestre hus tilbage. Hovedbygningen gennemgik en total istandsættelse omkring år 1952 ved arkitekt Mogens Meyling. Bygningen har sandsynligvis tidligere haft hvidkalkede tavl med rødtopstolpet bindingsværk, og bygningens nuværende udtryk med det rigt varierede mønstermurværk i blank mur, stammer fra istandsættelsen i 1952.

Det vestre hus, den tidligere forpagterbolig, har i perioden 2008-10 gennemgået en total restaurering, således at hele bygningen er blevet nedtaget og genopbygget, under ledelse af arkitekt John Kronborg Christensen, Nordborg.

I forlængelse af restaureringen af det vestre hus, blev også gårdpladsen renoveret.
kilder:
www.hannyt.dk/hos-os/notmark-kirkes-forpagterbolig/
http://www.notmarkkirke.dk/foto/
Miljømæssig værdi:
For Notmark Præstegård er den miljømæssige værdi knyttet til bygningernes beliggenhed overfor Notmark Kirke samt ud mod vejen Notmark, som fører gennem byen. Notmark Præstegård ligger derfor meget synligt i byen, og danner et sammenhængende miljø med præstegården, sidebygningen, kirken og kirkegården. Endvidere danner de to bygninger, der udgør Notmark Præstegård, et veldefineret rum omkring en brolagt gårdsplads, der bidrager til oplevelsen af et sammenhængende og historisk mættet miljø.
Kulturhistorisk værdi:
For Notmark Præstegård er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om præstens ophøjede position både socialt og økonomisk, hvilket kan aflæses i den markante bygnings størrelse og righoldige dekoration. Endvidere er anlægget et egnstypisk eksempel på lokal byggeskik, med særlig vægt på den karakteristiske sammenbygning af stuehus og stald under samme tag, samt til den dekorative udmuring af tavlene i røde mursten imellem det rødt opstregede bindingsværk. Både de indskårne inskriptioner samt det dekorerede indgangsparti bidrager til fortællingen om bygningens fornemme brug og oprindelse.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Notmark Præstegård knytter sig dels til hovedbygningens klart aflæselige og sluttede hovedform med de langstrakte facader i bindingsværk, den taktfaste facadeinddeling, til stråtagets udstrakte, ubrudte flader, samt de brede taskekviste og skorstene, som giver huset et markant, og værdigt udtryk. Hertil kommer den rige dekoration, som åbenbares ved nærsyn, og som underbygger fortællingen om et hus med en ophøjet status.
Bærende fredningsværdier:
For hovedbygningens ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens langstrakte og karakteristiske hovedform med det taktfaste bindingsværk med udmurede tavl og den regelmæssige vinduessætning i beboelsesdelen, samt til det ubrudte stråtækte tag og skorstenspiperne. Hertil kommer de traditionelle døre, porte og vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

For hovedbygningens indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist bevarede planløsning samt alle ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder synlige loftsbjælker, fyldingsdøre og revledøre med tilhørende indfatninger og beslåning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

For det Vestre Hus er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens placering på grunden i forhold til hovedbygningen samt til bygningens hovedform, facaderne i rødt opstreget bindingsværk med hvidkalkede tavl samt stråtaget med ubrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
64/31

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
09-12-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-06-1932
Journal nr.:
64/31


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Notmark 004, Præstegården, matr.nr. 19, Notmark ejerlav, Notmark. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Mogens Meyling. Februar 1951.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Notmark 4
Fredet bygning Notmark 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap