Sag: Den gamle Skole

Storegade 20, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 20
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (1780). F. 1955.
Beskrivelse:
Bygningen er et grundmuret enetages længehus. Taget er et saddeltag med halvvalm i de 2 gavle. Taget er dækket med røde vingetegl. Der er 2 skorstenspiber i tagryggen med sokkel, skaft og gesims. Facaden mod Storegade består af 8 vinduesfag med dannebrogsvinduer og en kraftig midterrisalit med et indgangsparti. Indgangsdøren er en trædør i sildebensmønster og ovenlys af små buede vinduer. I et pudsspejl står malet” IN GLORIAM DEI ET SALUTEM PROXIMI 1780 ”. Midterresaliten har 3 vinduer I tagetagen med sprosser og den buede overdel har en lille gesims. Øverst i trekantgavlen er et lille vindue med en buet gesims. Bagsiden består af vinduer med 2 bevægelige rammer. Bagsiden er delvist dækket af en nyere forbindelsesgang der på modsatte side forbinder en nyere bygning. Bygningen er hvid kalket med sorttjæret sokkel, vinduerne er to farvet, hvor den faste karm er grøn og den gangbare ramme er hvid.

Det indre af bygningen bærer præg af senere tiders ombygninger. Der er en gang fra hoveddøren gennem bygningen. Denne gang giver adgang til lokalerne mod øst og vest.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført som skole i 1780 af Frederik Christian I af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1721-1792). Fra 1920 blev den benyttet som privat beboelse indtil ombygningen til kommune kontor i 1950. Ved udvidelsen af kommunekontoret i slutningen 1960 bygges en forbindelses mellem bygningen og de nye bygninger mod syd.
kilder:
Informationerne er modtaget af lokalhistorisk arkiv i Augustenborg. Inge Adriansen & Peter Dragsbo:Fem Fyrsteslotte - Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og GlücksborgUdg. af Museum Sønderjylland og Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Miljømæssig værdi:
Storegade består af en homogen bygningsmasse, som klart definere gaderummet, skalaen er 1-2 etages bygninger. Hvoraf flere er med midterresalit, hvidkalkede facader og røde vingetegl. Øst for Storegade 20 er der en afstand til nabohuset, som også er trukket noget tilbage fra gaden. Dette danner en lille fin plads med planter og bænke. Vest for huset er en forbindelsesvej mellem de to vigtige gader i Augustenborg Slotsallé og Storegade. Det gør at huset har en meget eksponeret plads i bybilledet.
Kulturhistorisk værdi:
Augustenborg opstod omkring slottet, og både slottet og byen blev residensby for hertugen. Dette medfører en kraftig byggeaktivitet i slutningen af 1700-tallet. Bygningerne langs Slotsallé og Storegade blev opført og beboet af borgere med tilknytning til slottet, eller bygningerne havde en funktion der var planlagt af hertugen. Storegade 20 er en af mange bevarede bygninger fra denne periode og med den symmetriske opdeling og det præcise og indrammede dørparti fornemmer man stadig den tidligere status omkring skolebygning.

Hertil kommer at bygningens detaljer som hoveddørens sildebensmønster, det svungne overvindue og de små afrundede vinduer afspejler bygningskulturen i anden halvdel af 1700-tallet. Mange af de samme former og detaljer genfindes i øvrige bygninger i byen hvilket afspejler, at der var én mægtig bygherre, som stod for det meste byggeri i byen samt at byen i perioden havde en opblomstring, hvor man fik behov for mange funktioner til det lille hertugdømme.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til den symmetrisk opbyggede facade med betonet midterresalit og de store ubrudte tagflader, der elegant afslutter formen. Detaljerne omkring indgangsdøren med portalen omkring, det rundbuede vindue og indskriften samt de buede gesimsbånd over gavlkvistens vinduer tildeler facaden et raffineret og ophøjet udtryk. Hertil kommer værdien af de tofarvede vinduer, der både er engskarakteristisk men også en interessant detalje, der giver et spinkelt og let udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med den sorttjærede sokkel, hvidkalkede facader og et tegltag med ubrudte flader og to skorstene. Hertil kommer de mange bygningsdetaljer, herunder, gesimser, gesimsbånd, de ældre sprossevinduer og hoveddøren med alle detaljer og portal omkring. Endvidere knytter værdien sig til den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter værdien sig til det der er tilbage af den oprindelige grundplan med gennemgående diele samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-09-1955
Journal nr.:
6/54


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Louise Augustas Plads 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap