Sag: Bispegården

Smedegade 25, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bispegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegade 25
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1800) og den vinkelbyggede længe øst herfor.
Fredet 1950. *
Beskrivelse:
I landsbyen Ketting nord for Augustenborg på Als ligger Bispegården. Fredningen omfatter foruden hovedbygningen en vinkelbygget længe beliggende øst herfor.

Hovedbygningen består af en grundmuret længe over en sortmalet sokkel. Facaderne er pudsede og kalket hvide, taget er belagt med røde vingetegl og udført med opskalkning, halvvalm og tre skorstenspiber i rygningen. Mod gårdspladsen er en smal gavlkvist på et fag, og mod haven findes en frontkvist over tre fag. Vinduerne er taktfast placeret og udgøres af firerammede og grønmalede traditionelle vinduer. Hovedindgangen er centralt placeret på gårdsiden og består af en grønmalet fyldingsdør med overvindue. En muret gesims formidler overgangen fra mur til tag.
 
I det indre findes en velbevaret hovedplan med stuer mod haven og køkken mod gårdsiden. Førstesalen er indrettet med soveværelser. Der findes ældre og oprindelige bygningsdele, herunder bræddegulve, panelvægge, loftstukkatur, fyldingsdøre med beslåning og gerichter, trapper og gelændere samt kakkelovnsnicher.

Den vinkelbyggede længe øst for hovedbygningen er ligeledes opført i hvidkalket grundmur over en sortmalet sokkel, og taget er belagt med røde falstegl, som mod gaden er med helvalm, og halvvalm på længen mod gården. Der findes traditionelle revledøre og -porte og såvel opsprossede trævinduer som rundbuede støbejernsvinduer. Døre og vinduer er rødmalede. Mod gården findes to hejsekviste, to porte og en stalddør. Mod vejen har bygningen et smigfag og foruden to støbejernsvinduer en skoddedækket rundbuet vinduesåbning.

I det indre er bygningen præget af en ældre planløsning med stald, høloft, vognport og værksted.
Bygningshistorie:
Bispegården. Hovedbygning i grundmur med trefags gavlkvist, formentlig opført i 1776 af herredsfoged Bendix Matthiesen. Øst herfor vinkelformet grundmuret avlsbygning med to etfags gavlkviste mod gårdspladsen, formentlig opført samtidigt med hovedbygningen. Gårdens navn stammer fra Stephan Tetens, biskop over Als og Ærø, der ejede gården 1819-47.

Sønderborg Museum 2012
kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990

Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Miljømæssig værdi:
For Bispegården er den miljømæssige værdi knyttet til anlæggets markante placering mod Smedegade og Dejerhøj, hvor stuehuset ligger stateligt tilbagetrukket med en stor plæne foran, og udbygningerne ligger helt ud til vejen, og dels markerer hjørnet langs vejen, og dels danner gårdrum på begge sider af den nordsyd-vendte længe. Denne inddeling giver gården en klar opdeling af arealer, der henvender sig til stuehuset, og tilsvarende til udlængerne og gårdens drift.

På hovedbygningens nordside er et smukt kuperet haverum med store fritstående træer, som skaber en landskabelig forbindelse til de åbne arealer nord for bebyggelsen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til anlæggets størrelse og placering i byen, hvor nærheden til kirken tillige med hovedbygningens prægnante bygningskrop understreger, at gården har haft en betydelig indplacering i det bebyggede hierarki i byen.

Endvidere findes kulturhistorisk værdi i bygningernes udformning og detaljering, der fortæller om periodens formgivning og byggematerialer samt håndværksteknikker. Især findes mange fint detaljerede elementer i hovedbygningen med skulpturelle dørhåndtag, rigt ornamenteret stukkatur, profiler i træværk samt udsmykkede hængsler og beslag. Alle disse elementer bidrager til fortællingen om en håndværksbaseret bygningskultur, før den industrielle fremstilling af bygningsdele blev udbredt.
Arkitektonisk værdi:
For Bispegården er den arkitektoniske værdi knyttet til stuehusets hovedform med taktfaste og regelmæssige facader med afvalmet rødt tegltag, der med sine stejle og ubrudte tagflader har en stærk formmæssig virkning. Det dominerende tag brydes af den brede frontkvist, og der indtræder således en proportionsmæssig balance med den relativt lave murflade på facaden.
 
I det indre er den arkitektoniske værdi knyttet til de sammenhængende stuer mod haven, der skaber effektfulde kig gennem huset. De forskellige stuers placering i det rumlige hierarki underbygges af skiftende grader af dekoration og udsmykning, herunder gesimser og loftstukkatur samt panelvægge og ovnnicher. Også trappens gelænder og gelænderet omkring lysningen er udsmykket med avancerede udskæringer. Det rigt dekorerede indre står således i kontrast til det enkle og prunkløse eksteriør.

Udlængerne underlægger sig proportionsmæssigt hovedbygningen med en lavere taglinje og mindre tagflader. Spor i murværket fortæller om flere ændringer og ombygninger gennem tiderne, der har medført, at facaderne i dag fremstår med adskillige vinduestyper og formater. De forskelligartede vinduer og døre samt porte bidrager til oplevelsen af udlængerne som en funktionelt betinget del af anlægget.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til hovedbygningens velproportionerede bygningskrop med de enkle pudsede facader, frontkvist til hver side og det høje markante tag med ubrudte tagflader og skorstenspiberne i rygningen. Endvidere til de symmetrisk opbyggede og taktfaste facader samt de traditionelt udførte døre og vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den velbevarede planløsning med stuer mod haven og køkken mod gården samt soveværelser på førstesalen. Hertil kommer alle ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder fyldingsdøre med beslåning og gerichter, panelvægge, loftstukkatur samt trapper med alle detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

For den vinkelbyggede udlænge er de bærende fredningsværdier i det ydre knyttet til bygningens hovedform, de regelmæssigt opbyggede facader med traditionelt udførte døre og vinduer, det stejle tag med ubrudte tagflader af røde tegl og den traditionelle materialeholdning.

I det indre af udlængerne er de bærende fredningsværdier knyttet til de store sammenhængende og uopvarmede rumligheder, de synlige konstruktioner og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-02-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/540-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Smedegade 25
Fredet bygning Smedegade 25
Fredet bygning Smedegade 25

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap