Sag: Kirkevænget 1-3

Kirkevænget 1-3, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkevænget 1-3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkevænget 1-3
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det stråtækte vinkelbyggede længehus (1773) med den yngre trempeltilbygning på nordlængen.
Fredet 1989.
Beskrivelse:
Kirkevænget 1-3 ligger i Ketting lidt nordøst for Augustenborg på Als.

Det vinkelbyggede hus er opført i blank mur af gule tegl over en sortmalet pudset sokkel. Mod gården er halvdelen af facaden udført i sort opstrøget bindingsværk med tavl af gule tegl. Taget er et stråtag med halvvalm og har såvel tagkviste som brede tagskægskviste over flere fag. I rygningen findes tre skorstenspiber med sokkel, skaft og gesims. Mod gaden er en frontkvist over to fag. Vinduerne er torammede med hvidmalede rammer i grønne karme. Mod gaden har de buede glas. Hovedindgangen udgøres af en tofløjet fyldingsdør med et lavt overvindue. Under tagskægget findes en muret hvidmalet gesims. I murværket, som mod gaden er inddelt med pilastre i enderne og omkring frontkvisten, findes smedede murankre.

Den nordre længe er ligeledes opført i blank mur af gule sten mod haven, og i sortopstrøget bindingsværk mod gården. Denne del er tidligere forlænget med en tilbygning med muret trempel. Gavlen mod vest har lodret bræddebeklædning med vandbræt. De yderste fag udgøres af en garage med tofløjet revleport. Mod gården findes tillige en revledør i nordlængen og en fyldingsdør i forhuset.

I det indre har huset gennemgået en totalistandsættelse, så det i dag fremtræder med en blanding af ældre og nyere overflader. I stueplanet er planløsningen delvist bevaret, mens førstesalen er nyindrettet. En del ældre lofter og fyldingsdøre er bevaret.
Bygningshistorie:
Stråtækt vinkelanlæg. Mod øst grundmuret længe (flensborgsten) med tofags gavlkvist mod gaden, opført 1773. Mod nord længe i bindingsværk og grundmur med bindingsværks taskekvist mod syd med blysprossede rammer. Denne længe er ældre, fra o. 1700 eller slutningen af 1600-tallet, men senere delvist omsat i grundmur samt den vestlige del erstattet af en nyere trempeltilbygning.
Sønderborg Museum 2012
kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til den markante placering umiddelbart over for indgangen til kirken, hvor man fra kirkens let hævede placering har frit udsyn over bygningen. Endvidere danner forhuset ryg i gadebilledet, hvor kun et smalt brolagt areal adskiller facaden fra vejen. Der er således ikke noget fortov, og trappen fra hoveddøren fører direkte ud på kørebanen. Dette bidrager til oplevelsen af et historisk mættet landsbymiljø.
Kulturhistorisk værdi:
For Kirkevænget 1-3 er den kulturhistoriske værdi knyttet til bygningens tidstypiske udførelse, der vidner om periodens byggeskik, håndværksmæssige traditioner og materialeholdning. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og detaljer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knytte til bygningens velproportionerede og helstøbte hovedform med taktfaste facader i blank mur, samt afvalmet stråtag med kviste. 
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til de to længers hovedform, facaderne i blank mur af gule sten med smedede murankre, de afvalmede stråtage og skorstenspiberne med sokkel, skaft og gesims i rygningen samt de taktfast placerede og traditionelt udførte døre og vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist bevarede planløsning med gennemgående skillevæg og stuer mod gaden. Dertil kommer alle ældre og oprindelige bygningsdele, detaljer og konstruktioner, herunder fyldingsdøre med gerichter og beslåning, synlige spær og loftsbjælker, trapper og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-8-205/89


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkevænget 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap