Sag: Christina Frederica Stiftelsen

Gammel Kongevej 11, Kolding
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christina Frederica Stiftelsen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Kongevej 11
Kommune:
Kolding
Omfang:
Stiftelsesbygningen (1824 formentlig af W.F. Meyer).
Fredet 1920.*
Beskrivelse:
På Gammel Kongevej i Christiansfeld ligger en bygning, der tidligere har huset Christina Frederica Stiftelsen.

Bygningen er et grundmuret længehus med pudsede hvide facader over en sortmalet sokkel og et halvvalmet opskalket tag belagt med røde vingetegl og to skorstenspiber i rygningen. Tagfladen mod gaden brydes kun af en lille frontispice, der indrammer det centrale indgangsparti, som yderligere markeres af kvaderlisener. Hoveddøren er en tofløjet grønmalet fyldingsdør med diagonalt opsprosset overvindue. Vinduerne er firerammede, traditionelt udførte og ligeledes grønmalede.  På havesiden er en nyere beklædt dør med overvindue.

I det indre er bygningen præget af en delvist oprindelig planløsning med centralt trapperum, stuer mod gaden og køkken mod gården. Rummene forbindes af en central gang. En del ældre døre, beslag og gerichter er bevaret, tillige med en trætrappe og et delvist uudnyttet tagrum. Der har tidligere været indrettet et kammer på loftet.

Bag bygningen er en lille muret garage der er forbundet til hovedbygningen med en mur.

Bygningshistorie:
Bygningen er opført cirka år 1824-26, formodentlig af W.F. Meyer, med midler fra boet efter Christina Frederica von Holstein.

Christina Frederica Stiftelsen er opkaldt efter Kammerherreinde Christina Frederica von Holstein (1741-1812), som levede på den i 2005 nedrevne Favervrågård uden for Christiansfeld fra 1777 til 1812. Stiftelsen på Gl. Kongevej 11 blev oprettet som forplejningsanstalt til fattige i Tyrstrup Sogn, og var endvidere hertugdømmernes første alderdomshjem.

Ældre fotos af bygningen viser at den tidligere har haft tag af bølgeeternit, og døre og vinduer malet i en lys farve. 

Bygningens benyttes i dag som privatbolig.

kilder:
www.christiansfeldarkiv.dk
www.stedermedsjael.dk
www.christiansfeldcentret.kolding.dk

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens markante beliggenhed med den symmetriske facade langs med vejen. Bygningen får herved en stærk rumdannede effekt i gadebilledet, og bidrager i kraft af såvel sin størrelse som detaljering til at placere bygningen højt i de omkringliggende bygningers hierarki. 
Kulturhistorisk værdi:
For bygningen er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om Christina Frederica Stiftelsen, som har spillet en stor rolle i området.  Dette afspejles blandt andet i bygningens udformning og detaljering, særligt omkring indgangspartiet, hvor bygningens udseende klart distancerer sig fra den senere tilkomne, omkringliggende villabebyggelse. Endvidere er bygningen et velbevaret eksempel på periodens byggeskik, hvad angår både planløsning, udformning, detaljering samt materialeholdning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til den velproportionerede bygningskrop med de regelmæssige og taktfaste facader, herunder særligt den symmetriske gadefacade med det detaljerede indgangsparti. Idet dekorationen er koncentreret omkring frontispicen, fremtræder den øvrige bygningskrop meget lavmælt, med blot et enkelt gesimsbånd langs tagfoden. Dette forhold medvirker til – sammen med de ubrudte tagflader med opskalkede valme og de traditionelle skorstenspiber – at give huset en rolig og værdig fremtræden, der afspejler husets oprindelige funktion.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til den regulære, symmetriske bygningskrop med pudsede taktfaste facader og det ubrudte teglhængte og opskalkede valmtag med to traditionelt udførte skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer de traditionelt udførte vinduer med enkeltlagsglas i kitfals og den tofløjede hoveddør med fyldinger og diagonalt opsprosset overvindue samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist bevarede planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer de ældre og oprindelige døre med beslåning og gerichter, trappen, bræddegulvene og den traditionelle materialeholdning.  

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-08-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-43/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1920
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gl. Kongevej 011, Tyrstrup, Christina Frederica Stiftelsen, matr.nr. 64, Tyrstrup ejerlav, Tyrstrup. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Jens Chr. Varming/Karsten Rønnow. Februar 1976.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gl. Kongevej 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap