Sag: Arndts Hus, Christiansfeld

Lindegade 020, Kolding
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Arndts Hus, Christiansfeld
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lindegade 020
Kommune:
Kolding
Omfang:
Forhuset (1784 af Johan Gottfried Arndt).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Arndts Hus er den vestlige del af et dobbelthus, og ligger i en velbevaret gade mellem huse, der er udført i samme stil og materialer. Mod gårdsiden ligger et langt sidehus vinkelret på forhuset. Sidehuset er omfattes af nabohusets fredning.

Forhuset er grundmuret i én etage over en kælder. Mure og gesims fremstår i gul, blank mur, mens soklen er udført i røde sten. Husets gavl har en lodret bræddebeklædning. Taget er afvalmet og belagt med røde vingetegl. I tagfladen findes en spids, teglhængt kvist mod gaden og en mod gården, her er ligeledes et nyere tagvindue. I tagryggen findes en nyere skorstenspibe med sokkel i blank gul mur. Facadens vestligste fag udgøres af en tofløjet, fyldingsdør med opsprosset overvindue. Karme og rammer er malet lyseblå, mens fyldinger og vinduessprosser er malet hvide. Foran døren ses en støbt trappe med trægelænder. I havesiden findes to nyere, lyseblå havedøre. Husets vinduer er hovedsagligt ældre, hvidmalede, korspostvinduer, dog er der et etrammet vindue mod haven, mens der i gavlen både er et- og torammede vinduer samt to smalle kældervinduer i soklen.

Indvendigt er der stuer mod gaden, og et nyere køkken og toilet mod gården. Det vestligste fag udgøres af et gennemgående trapperum, der forbinder hoveddør med have- og kælderdør samt indeholder en ældre trappe til første sal, der er indrettet med værelser og badeværelse. Interiøret bærer præg af nyere materialer som parketgulve, gipslofter og nyere fyldingsdøre. En stue har bevaret et pudset loft med hulkehl og enkelte steder findes de oprindelige døre med ældre beslag og låsetøj. Kælderen står med kalkede mure og et oprindeligt teglstensgulv.

Bygningshistorie:
Christiansfeld blev grundlagt under Christian d. VII’s, og herunder Struenseés, anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen var i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade, og de mandlige institutioner (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade. Dog var der ligeledes huse for familier i begge gader.

Arndts Hus blev netop opført til familier i årene 1783-84 for J.G. Arndt, der var bygningsinspektør i Christiansfeld.

kilder:
Christiansfeld – Bevaringsplan udarbejdet af det særlige bygningssyn, 1966.
Christiansfeld Livet og husene, Jørgen Bøytler & Jørgen Toft Jessen, 2005.
Christiansfeld før og nu, Christiansfeld Lokalhistorisk Forening, 1997.
Kommuneatlas Christiansfeld, Miljøministeriet Planstyrelsen, 1992.

Miljømæssig værdi:
Arndts Hus indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der  følger den regulerede byplan med de to parallelle alléer, Lindegade og Nørregade, der forbindes af stræder og den centrale Kirkeplads. Dobbelthuset fremstår individuelt i gadebilledet ved de fritstående gavle, hvilket er et gennemgående træk for byplanen i Christiansfeld. Samtidig er en udtalt helhed i byen sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i byen.   

Tillige knytter der sig miljømæssig værdi til, hvordan ejendommen indgår i det for Christiansfeld væsentlige samspil mellem arkitektur og grønne indslag. Bygningen er orienteret mod gaden, mens der på bagved er haven med sidehuset, som vidner om det oprindelige miljø med værksteder til de tidligere små fremstillingsvirksomheder.

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Arndts hus knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og tillige det bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke – det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i bygningens klart afgrænsede volumen med kvartvalmet tag, spids tagkvist og udvendige trappe til hoveddøren samt den karakteristiske, gule Flensborgsten, der alle er fælles træk for bygningerne i Christiansfeld. Den røde sokkel ses tillige på flere bygninger i byen, ligesom den lodrette bræddebeklædning, der beskytter gavlen mod den hårde vestenvind. Ved vinduerne ses endvidere hængsler fra de skodder, som bygningen oprindeligt blev opført med.  

Hertil kommer de indvendige oprindelige bygningsdetaljer, herunder trappegelænderets udformning med de udskårne rundbuede mønstre, barokke fyldingsdøre med hjerteformet beslagværk og stuens brede hulkehlsgesims. For alle detaljer gælder det, at samme former og figurer kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger, hvilket vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Broderskabets åndelige idealer.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Arndts Hus skal ses ud fra den samle bygning, det vil sige med det østlige nabohus.

Værdien knytter sig her til det fritstående volumen, der fremstår symmetrisk og velproportioneret i en afbalanceret stil og udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ”ærlig” i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer samt vinduestakten og det horisontale snit, der opstår ved den høje røde sokkel, der er let fremspringende fra den øvrige gule mur.

Bygningens detaljer er tillige enkle og yderst integrerede og findes i mur-, snedker- og smedearbejde, herunder sokkel, gesims samt hoveddøren, der udmærker sig ved de barokke detaljer og lette farvesammensætning. Dette får bygningen til at fremstå rolig, enkel og elegant, og afspejler herved den gode, håndværksmæssige tradition. I det indre gør dette sig tillige gældende i detaljer omkring de bevarede døre, lofternes stuk og trappen.

Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede volumen med nabohuset, der begge står med fritstående gavle. Hertil kommer bygningens opførelse efter den for Christiansfeld karakteristiske byggestil, herunder de blanke mure i gule Flensborgsten, sokkel i røde sten, den træbeklædte gavl og det afvalmede tag, der kun er brudt af to små spidse kviste. Hertil kommer de ældre vinduer og den ældre hoveddør med alle detaljer samt den traditionelle materialeholdning.  
 
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan samt de ældre døre, gerichter, beslag og låsetøj, stuens hulkehlsgesims, den ældre trappe med trappegelænderets specielle udformning og kælderen med klinkegulv. Hertil kommer den overordnede traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-04-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lindegade 20

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap