Sag: Bennicksgaard

Sejrsvej 79, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bennicksgaard
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sejrsvej 79
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Stuehuset (1782).
Fredet 1988.
Beskrivelse:
Bennicksgaard ligger i Sønderjylland, i udkanten af landsbyen Rinkenæs med udsigt over Flensborg Fjord. Det fredede stuehus er omgivet af nyere bygninger, der alle indgår i et større hotelkompleks med tilhørende golfbane.

Stuehuset er et grundmuret længehus i én etage, hvor de to midterste fag er rejst i en høj, gennemgående frontgavl. Bygningen har sorttjæret kampestenssokkel, hvidkalkede mure og gesims samt et stejlt, stråtækket, afvalmet tag med mønning og kragetræer. I hver tagflade ses to stråtagskviste og i rygningen to murede, hvide skorstenspiber. Facadens østlige hjørne er skåret skråt og aftrappet mod gesimsen. I begge frontgavle ses murankre, samt en tofløjet fyldingsdør med ruder i den øverste del og brede indramninger omkring. I facaden ses tillige en bred fyldingsdør, og i østgavlen er tilbygget et mindre vindfang med halvtag og indgangsdør. Bygningens vinduer er alle traditionelle, torammede, småsprossede vinduer udført som kopi af de tidligere. Både vinduer og døre er malet mørkeblå. I det sydøstlige hjørne findes et tilbygget sidehus, som ikke er omfattet af fredningen. 

I det indre er grundplanen bevaret omkring forstuen med gennemgang til en havestue og en ældre trappe til tagetagen. Den øvrige del af grundplanen er nyere, idet bygningen er indrettet til hotelværelser, hver med eget badeværelse. Til gavlværelserne i tagetagen er der separat indgang via nyere, indvendige trapper. Vinduerne har enten koblede rammer eller optoglas. Overfladerne er overordnet set nye men traditionelt udført, herunder bræddegulve og bræddelofter med synligt bjælkelag. Forstuens gulv har enkelte ældre ølandssten og ved østgavlen er et ældre, traditionelt flisegulv. I stueetagen findes en rundbuet ovnniche samt flere ældre lodposter. Under den østlige del af bygningen er en mindre tøndehvælvet kælder. 
Bygningshistorie:
Benniksgaard har sit navn fra slægten Bennick, der ejede gården fra 1397 til 1749. Den første gård var fra 1662, men da denne overgik til nye ejere, blev bygningerne revet ned, og det nuværende stuehus blev opført i 1782. 

Stuehuset har gennemgået en større restaurering og blev i 2005 indviet som hotel.
kilder:
www.benniksgaardhotel.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til stuehusets beliggenhed med de øvrige længer således, at de tilsammen skaber et helstøbt anlæg omkring den store gårdsplads. Særligt den ældre staldbygning mod øst vidner om gårdens tidligere funktion som landbrug med tilhørende marker.

Hertil kommer værdien af terrassen mod syd, hvor udsigten over markerne og fjorden tildeler Bennicksgaard en landlig og idyllisk atmosfære.
Kulturhistorisk værdi:
Bennicksgaards kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens traditionelle udformning og materialer, der afspejler den oprindelige opførelse i 1700-tallets barokke stil. Murankrene i facaden bevidner tillige om bygningens opførelsesår 1782. Selvom der er sket mange ombygninger, aflæses det oprindelige udtryk stadig i formen med de smalle frontgavle og det stejle tag, som tillige er egnskarakteristisk. Hertil kommer det afskårne hjørne mod øst, der vidner om dengang, hvor man skulle omkring hjørnet med hestevogne.

Hertil kommer vinduernes bevarede detaljer med de udvendige stabler og indvendige gliphager, der vidner om, at bygningen tidligere var forsynet med skodder for alle vinduerne. Tillige er der kulturhistorisk værdi ved de nyklassicistiske døre med kannelerede fyldinger og små rosetter i indfatningernes hjørner, da disse er et klassisk træk fra 1800-talles Sønderjylland.

I det indre er enkelte barokke bygningselementer bevaret, herunder den store trappe med udskåret gelænder, et stort indbygget skab med svungne låger samt de bevarede ølandssten. Hertil kommer de nyere fyldingsdøre og øvrige bygningselementer, der på trods af at de er nyere stadig er udført med klassiske, barokke træk. Endvidere er de ældre lofter med synligt bjælkelag og bræddelofter samt den store ovnniche elementer, som underbygger bygningens autenticitet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi relaterer sig til den velproportionerede og symmetriske brygningskrop, hvor de hvidkalkede mure fremstår lave under det stejle og markante stråtag. Tillige er der stor værdi i udformningen af stråtaget, som på let og elegant vis former sig om de små gavlkviste og om frontkvisten. Den faste vinduestakt og den sortmalede sokkel tildeler en horisontal retning, der brydes vertikalt af de smalle, høje frontkviste og de slanke skorstene.

Hertil kommer farveholdningen med de mørkeblå døre og vinder, som tydeligt markerer sig i de hvidkalkede mure. Værdierne knytter sig endvidere til vinduernes udførelse med smalle sprosser og svungne hjørnebeslag, der giver et sprødt og forfinet udtryk. Tillige er frontgavlenes øverste halvrunde vinduer med vifteformede inddelinger en arkitektonisk finesse.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den overordnede grundplan, der er centreret omkring forstuen med gennemgang i frontgavlene. Hertil kommer den ældre trappe med værn og gelænder, der elegant snor sig og afsluttes i en let volut over en kraftig mægler.   
Bærende fredningsværdier:
For Bennicksgaard knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til den enkle form med de smalle frontgavle, afskåret hjørne og det stejle, stråtækte tag med høje skorstenspiber. Hertil kommer bygningsdetaljer som murankre, døre og vinduer med alle detaljer samt den traditionelle materialeholdning.

For Bennicksgaard knytter de bærende fredningsværdier sig i det indre til grundplanens forstue med trappen og gennemgangen til haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer omkring trappen og vinduerne samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-08-1988
Journal nr.:
621-8-146/87


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sejrsvej 105A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap