Sag: Kliplev Kro

Torvet 2, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kliplev Kro
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Hovedbygningen (1700-tallet, kvisten 1852).
Fredet 1950. *
Beskrivelse:
Kliplev Kro ligger midt i Kliplev, umiddelbart over for kirken. 

Kroen består af en fredet hovedbygning, der vender facaden mod kirken, samt en med hovedbygningen sammenbygget, ikke fredet sidelænge. Hertil kommer en mindre, ikke fredet fritliggende bygning, der delvist lukker gårdspladsen.

Hovedbygningen er en grundmuret og hvidkalket, én etage høj bygning med sort sokkel og afvalmet stråtag samt en gavlkvist i facaden mod kirken. I tagfladen mod gården sidder to mindre kviste og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningens vinduer er ældre og traditionelle, torammede og trerudede vinduer med blåt opstrøgne karme og hvide rammer. Sålbænke og hjørnebåndsbeslag er tillige opstrøget med blåt. På gavlkvisten sidder initialer samt årstallet 1852 udført i smedejern. Hoveddøren sidder i en kurvehanksbuet døråbning og udgøres af en ældre, tofløjet fyldingsdør med kraftigt svungne fyldinger og pilasterformet slagliste. På gårdsiden sidder en traditionel fyldingsdør samt en nyere, tofløjet dør med opsprossede glaspartier i øverste halvdel.

I det indre er hovedbygningen kendetegnet ved en delvist opretholdt, ældre planløsning med køkken mod gården og krostuer mod gaden. Længst mod syd findes et større, gennemlyst rum præget af nyere overflader samt en større åbning, der fører til den ikke fredede sidelænge. I krostuerne findes et ældre, velbevaret interiør med panelerede vægge, en bræddeskillevæg, spor efter tidligere alkover, fyldingsdøre og profilerede loftsbjælker. Der er bevaret en række ældre døre, enkelte med bukkehornsbeslag, håndsmedet beslagværk og låsetøj, samt ovnnicher, ovne, kakkelovne og bræddelofter med synlige bjælker. Tagetagen er uudnyttet.

Bygningshistorie:
Hovedbygningen er fra 1700-tallet, formentlig opført af bygmester, Lorenz Jacobsen, der også opførte Kliplev Præstegård, hvilket paneler m.m. antyder. Midterkvisten er fra 1852.
kilder:
Trap Danmark (1967) s. 1001
Miljømæssig værdi:
Kliplev Kros miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i krydset mellem Torvet og Kliplev Hovedgade, umiddelbart over for kirken og præstegården. Med sin centrale placering og brolagte forplads med smedejernsværn, sikrer Kliplev Kro det autentiske og helstøbte landsby-kulturmiljø, som findes omkring kirken. 
Kulturhistorisk værdi:
Kliplev Kros kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til hovedbygningens repræsentative facade med gavlkvist, ubrudt tagflade og tofløjet fyldingsdør, der med sin orientering mod vejen, tydeligt signalerer krofunktion. Hovedbygningens ældre vinduer med stabler fra de tidligere skodder samt initialer og årstal i støbejern har ligeledes kulturhistorisk værdi. Hertil kommer forskellen på den repræsentative, offentlige facade og den mere anonyme gårdside. Det vandret afskårne stråtag er et egnskarakteristisk træk.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med bevaret hovedskillerum samt køkken mod gården og krostuer mod gaden. I krostuerne har det ældre interiør med panelerede vægge, spor efter alkover med udskårne pilastre og dørstykker, samt skabe og disk stor kulturhistorisk værdi. Dertil kommer hovedbygningens mange ældre én- og flerfyldingsdøre med håndsmedet beslagværk og bukkehornsbeslag, ovne og ovnicher, samt bræddeskillevæg ligeledes har stor kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi:
Kliplev Kros arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den langstrakte hovedbygnings kraftige formsprog, hvis store, ubrudte stråtag med det markante udhæng og den vandrette afskæring giver bygningen soliditet og tyngde. De opstrøgne sålbænke, karme og vinduesbeslag samt den herskabelige hoveddør giver hovedbygningen karakter og elegance.
 
I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til krostuernes ældre interiør, der overalt er præget af kraftigt bemalede, panelerede vægge og bræddelofter med profilerede bjælker, der får rummene til at fremstå med en høj grad af autenticitet. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til hovedbygningen med vandret afskåret stråtag, gavlkvist og skorstene. Til de ældre vinduer og stabler, murankre og udsmykning i smedejern samt den tofløjede hoveddør. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med hovedskillerum, ældre bræddevæg, køkken mod gården og krostuer mod gaden. Til krostuernes ældre interiør, herunder panelerede vægge, skabe og spor efter alkover med udskårne pilastre. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder én- og flerfyldingsdøre med beslagværk samt bygningens traditionelle materialeholdning.  

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-08-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.83.03/580-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap