Sag: Alsingergården

Sandvej 21, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Alsingergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sandvej 21
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Gårdanlæg bestående af stuehus (1863) med sammenbygget stald, den vest herfor liggende staldlænge (ca. 1790, forlænget 1797) og den hermed sammenbyggede portlænge mod nord (ca. 1790). F. 1979.*
Beskrivelse:
Ejendommen består af en længe, der ligger øst-vest, og en længe der ligger nord-syd. Der er tilbygget en mindre bygning i den nordlige ende. De 2 længer er sammenbygget via en overdækket port. Hele anlægget er stråtækt med kragetræer i den så typisk for Als stærkt markeret mønning lavet af en halmkrans.   

Hele ejendommen er i en etage. I øst-vest længen indeholder den vestlige del beboelsen. Bygningen er grundmuret og står dels med synlige gule mursten, dels med puds. Vinduerne i beboelses delen er sprosse inddelt og er i 2 farver. De bevægelige rammer er hvide, og de faste karme i grønne. Porte og luger er malet grøn.  Vinduerne i stal delen består af støbejernsvinduer.

Nord-syd længen og ”krogen” mod nord består af bindingsværk, der er 3 tavl høj, hvoraf det øverste tavl enten er mursten eller beklædt med brædder. Skråbåndene går over enten 1 eller 2 tavl. Der er mindre vinduesåbninger med støbejernsvinduer. Revledøre, luger, beklædningen af træ og bindingsværket er malet i en rødbrun farve mens tavlene er kalket hvide.

Indvendig i beboelses dele er væggene malet i limfarve. Gulvene består af Ølands fliser, gule teglsten og trægulve. Lofterne med synlige træbjælker og i den ene stue er der et lakeret kassetteloft. Dørene er enten fyldningsdøre eller revledøre af træ. Der er jernkomfur og en kakkelovn. Loftet er uudnyttet.

De øvrige længer har delvist bevarede interiørs og overflader fra de tidligere stalde, og delvist nyere overflader. Bygningerne bruges i dag til opbevaring. Alle længer har uudnyttet loft.
Bygningshistorie:
Den øst vestlige del bygges i 1781 som lade, stal og stuehus. Den nord sydlige længe og krogen mod nord bygges mellem 1790-97. Stuehuset grundmures i 1863. Nordborg kommune køber bygningen i 1978, hvor tilstanden er meget dårlig. Kommunen og frivillige restaurer gården med ibrugtagning af hele anlægget i 1987.
kilder:
Landbrugets Bygninger 1850-1940, Sønderjyllands Amt, Temagennemgang 2005 af Peter Dragsbo, Museet på Sønderborg Slot.
Miljømæssig værdi:
Gården ligger i landlige omgivelser og har altid været en fritliggende gård. Der er marker og ældre større træer rundt om gården. Fra Sandvej fører en grusvej op til selve gården. På samme matrikel ligger en lade kaldet Stolbroladen. Den er flyttet fra dens oprindelige placering og genopført på stedet. Den indgår i områdets karakter og Alsingergården og laden udgør et unikt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Gården er en repræsentativ Alsisk gård med de typiske egenarter, som har været fremherskende på øen. En slesvigsk type som længegård med beboelse i den ene del og stal samt lade i den anden del. Længernes sammenbygning og med tilbygningen mod nord, har gården form som en krog, der kendes andre steder på Als. Af andre kendetegn er de 3 tavl i hvert fag samt de naturer buede skråbånd over 1 eller 2 tavl.

Hertil kommer den kulturhistoriske værdi, som knytter sig til de forskellige længers materialeholdning, der tydeligt inddeler længerne i et hierarkisk system, der afslører de oprindelige funktioner og livet på en stor gård. Dette lader sig aflæse ved stuehusets grundmurede ydervægge, opsprossede, tætsiddende vinduer og skorstenspiber, der skiller sig markant ud fra avlslængernes mere beskedne udtryk med bindingsværk og små staldvinduer.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre grundplan samt til alle ældre bygningsdetaljer. Selvom komfur, kakkelovn og gulvbelægningerne ikke er originale men indbygget ved restaureringen efter 1978 så er disse med til at opretholde opfattelsen af en alsisk gård.
Arkitektonisk værdi:
Bindingsværkets inddeling giver de store vægflader et levende udtryk, hvor især skråbåndene med deres naturlige bøjning er medvirkende til dette udtryk. Det traditionelle materialevalg giver alle bygningsoverflader liv, da farverne har mange mellemtoner. Sammensætningen af bygningsdele i en lille skala, så som bindingsværk, tavl, mursten i Flensborgformat, og vinduer med sprosser underbygger bygningens levende udtryk og giver variation. Hele bygningskomplekset bindes sammen af et stråtag, der fint danner bløde overgange mellem de forskellige højder på taget.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til den helstøbte gård med grundmuret stuehus i blank mur, øvrige længer i rødmalet bindingsværk samt til alle ubrudte stråtækkede tagflader med mønning og skorstenspiber på stuehuset. Hertil kommer de mange detaljer såsom de 3 tavl store fag, de mange skråbånd samt bevarede bygningsdetaljer som vinduer, døre, luger og porte med alle detaljer. Endvidere knytter værdien sig til den overalt traditionelle farve- og materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den oprindelige planløsning, samt hierarkiet mellem stuehuset og staldbygningerne. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning samt alle de bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder bræddegulve, bræddelofter med synligt bjælkelag, fyldingsdøre og ovne.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-06-1981
Journal nr.:
625-8-17/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1979
Journal nr.:
66-8-181/77


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sandvej 021, Svenstrup, Alsingergården, matr.nr. 173, Svenstrup ejerlav, Svenstrup. Bygningshistorisk undersøgelse. 19 sider samt bilag. John Kronborg Christensen. Januar 1977.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Sandvej 21
Fredet bygning Sandvej 21
Fredet bygning Sandvej 21
Fredet bygning Sandvej 21

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap