Sag: Elstrup Mølle

Fynshavvej 12, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Elstrup Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fynshavvej 12
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Vindmøllen (1855, flyttet til nuværende placering 1888) med motorhuset (1890), magasinbygningen (1890) og staldbygningen (1948). Fredet 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra 1998, Torben Olesen: Møllen blev oprindelig opført i 1855 i Østerholm på Als. I 1888 blev møllen nedtaget og genopført på sin nuværende plads i Elstrup. Møllen er en hollandsk vindmølle til maling af korn. Både undermøllen og mølletårnet er opført som en trækonstruktion beklædt med malede zinkplader. Møllehatten er løgformet og beklædt med malede zinkplader. Møllen er forsynet med svikstilling, vinger med jalousier, vindrose, selvkrøjer og selvsvikker. Indvendig forefindes alt gangtøj i form af vingeaksel, hathjul, krondrev, hovedaksel, stjernhjul og spilstokke samt fire kværne, rensemaskine, plansigte, valsestol og elevator. I 1914 installeres den første hjælpemotor i møllen. Omkring 1920 blev møllen moderniseret og forsynet med nye vinger og elevator. I 1933 installeres en ny dieselmotor og i 1939 en elektromotor. I 1960 blev hele møllen restaureret. I 1984 blev mølleriet indstillet. 1890 opføres et bageriudsalg, en magasinbygning og en staldbygning i grundmur med trempelkonstruktion tækket med pandeplader. En del af bageriudsalgsbygningen blev i 1914 inddraget til motorhus. Den oprindelige bageribygning blev i 1948 erstattet af den nuværende staldbygning. Magasinbygningen og staldbygningen rummer i dag en samling af forskellige mølledele og fungerer som en form for møllemuseum. I magasinbygningen findes endvidere en dieselmotor fra Burmeister & Wain fra 1906, motor nr. 2, som firmaet fremstillede i København. På ejendommen findes desuden en garagebygning samt en villa fra ca. 1950. Disse to bygninger kan ikke tilskrives væsentlige kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier. Den nuværende ejer er 3. generation på stedet og finder ikke. at han mere alene kan påtage sig den løbende vedligeholdelse af møllen. Ejeren har derfor søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af møllen. Kommunen har foreløbigt meddelt ejeren, at møllen kan nedrives medmindre den fredes. Vedligeholdelsestilstand Møllens tilstand må betegnes som rimelig god. Dog forestår der en udbedring af to af de otte højben, af vejrbjørnen og tapbjælken, af krøjeringen samt af vindrosen. Møllen kan dog fortsat fungere. De tre øvrige må betragtes som rimelig vel vedligeholdte. Planforhold Møllen er beliggende i landzone. Kommuneatlas I kommuneatlaset for Nordborg Kommune har Elstrup Mølle tilbygningerne fået tildelt højeste bevaringsværdi.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Elstrup Mølle knytter sig i det ydre til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Elstrup Mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug.

Vindmøllens sammenbygning med motorhuset og magasinbygningen er ligeledes en væsentlig del af den kulturhistoriske værdi.
Yderligere knytter der sig kulturhistorisk værdi til den aflæselige udvikling gennem tiden, senest med sammenbygning mellem magasinbygningen fra 1890 og staldlængen fra 1948. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Elstrup Mølle sig til den bevarede etageinddeling samt til den ligeledes bevarede elmotor, gangværket, kværnene, samt til det øvrige mølleinventar.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Elstrup Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse, den med pandeplader beklædte undermølle med trævinduer, den med diagonalt formede blikplader beklædte krop, omgangen og den bådformede hat med blikplader. Hatten med vindrose samt vinger med selvsvikning er nedtaget til reparation.
Ved det med møllen sammenbyggede motorhus og magasinbygning, samt den lidt nyere staldbygning knytter de arkitektoniske værdier sig endvidere til de høje trempelkonstruktioner og de ret flade tage med pandeplader. Desuden til støbejernsvinduerne og revle-døre/porte.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede mølleanlæg med mølle med undermølle, omgang, krop, hat og vinger, samt til sammenhængen med motorhuset, magasinbygningen og staldbygningen. Endvidere til de oprindelige støbejerns- og trævinduer samt revledøre og porte. Dertil kommer den traditionelle materiale-holdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens opdeling i lofter, samt det bevarede gangværk, kværne, øvrigt mølleinventar og elmotoren. I de øvrige bygninger til de oprindelige etageadskillelser. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-10-1998
Begrundelse:
Elstrup Mølle med motorhuset og den sammenbyggede magasinbygning og staldbygning har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning.
Journal nr.:
1996-911/523-0005


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Fynshavvej 12
Fredet bygning Fynshavvej 12

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap