Sag: Guderup gamle Kapellani

Præstevænget 3 A, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Guderup gamle Kapellani
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Præstevænget 3 A
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Stuehuset (1815).
Fredet 1954.
Beskrivelse:
I Guderup, nord for Augustenborg på Als, ligger Guderup Gamle Kapellani.

Guderup Gamle Kapellani er en grundmuret bygning med en næsten kvadratisk grundplan. Facaderne er pudsede og hvidkalkede over en sortmalet sokkel. Taget er et halvvalmet stråtag med en frontkvist over tre fag mod gaden. Kvisten har kvaderlisener og en muret gesims langs tagskægget. I rygningen findes en skorsten med sokkel, skaft og gesims. Den syv fag lange facade er symmetrisk opbygget omkring et centralt placeret indgangsparti, som udgøres af en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Vinduerne er torammede med opsprossede ruder. Døre og vinduer er malet hvide og røde. I murværket ses sortmalede, smedede murankre. På kvisten viser murankrene opførselsåret 1815. Mod øst er huset sammenbygget med en nyere længe, der er placeret vinkelret på stuehuset.

I det indre findes en ældre, velbevaret planløsning med stuer mod gaden og køkken mod haven. Der findes enkelte ældre fyldingsdøre med gerichter og en ældre trætrappe til tagetagen, som er udnyttet til beboelse. Lejligheden på tagetagen er overalt præget af nyere overflader, og har et listeloft monteret over de synlige spær og loftsbjælker.
Bygningshistorie:
Grundmuret 7 fags forhus med trefags gavlkvist, med murankre dateret 1815. Opført af pastor Hans Ahlmann ti år efter præstegården, muligvis af hofbygmester Jürg. Chr. Bleshøy; frasolgt præsteembedet 1918.
Sønderborg Museum 2012

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Sønderborg Museum 2012

Miljømæssig værdi:
For Guderup Gamle Kapellani er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens placering midt i byen, med facaden lagt næsten helt ud til fortovet. Dette giver bygningen en virkningsfuld rumdannende effekt i gadebilledet, som forstærkes af den markante frontkvist.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens oprindelse som bolig for hjælpepræsten, kapellanen, som kan aflæses i bygningens fornemme fremtoning trods den beskedne størrelse. Endvidere vidner bygningen om periodens byggeskik og håndværksmæssige traditioner.
Arkitektonisk værdi:
For Guderup Gamle Kapellani er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med symmetrisk opbygget facade med en enkelt, men effektfuld detaljering i murværket, særligt ved frontkvisten og i hoveddørens overvindue med avancerede sprosser. Dette understøttes af det store stråtag, der i kraft af afvalmningen understøtter den opadstræbende bevægelse fra frontkvisten. Hertil kommer at de ubrudte tagflader skaber en rolig kontrast til facadens detaljerige udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens hovedform, de hvidpudsede mure med en taktfast og symmetrisk opbygget facade, frontkvisten med kvaderlisener og gesims, stråtaget med ubrudte tagflader og skorsten i rygningen. Hertil komme de oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer, herunder de traditionelt udførte døre og vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist bevarede, oprindelig og ældre planløsning med entre med trappe, stuer mod gaden og køkken mod haven. Dertil kommer de ældre og oprindelige bygningsdele, detaljer og konstruktioner, herunder fyldingsdøre og gerichter. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-05-1954
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Præstevænget 3A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap