Sag: Elstrup Nederby 4 (nedbrændt)

Elstrup Nederby 4, Sønderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Elstrup Nederby 4 (nedbrændt)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Elstrup Nederby 4
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Bindingsværkshuset (1777). F. 1998.* Nedbrændt 2019
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra juni 1996, Ulla Lunn: Huset fremstår med et for Als karakteristisk dekorativt bindingsværk, med krumme løsholter og skråbånd. Mod vejen og den sydlige gavl har huset de oprindelige vinduer med seks små ruder i hver ramme og blysprosser. Vinduerne har en lodpost i usædvanlig fin profilering. Hoveddøren er i begyndelsen af århundredet flyttet fra facadens 4. fag, til den sydlige gavl. Det er en barok hoveddør og over døren en dørhammer med indskriften ""Clavs Pettersen - Marria Clavsses. Den 14. augustus aar 1777. Solli Deo Glorria"". Gavlen er lav og halvvalmet med en lue til loftet i det midterste fag. Husets haveside er påmuret en skalmur i cementsten med puds. Formodentlig engang i 30'erne. Vinduerne er de gamle, men der er tilføjet en sålbænk i cement. Indvendigt i huset kan ses, at bindingsværket fortsat findes bag skalmuringen. Der er tilføjet to kviste i taget, til en primitiv udnyttelse af loftet. I den nordlige gavl er der to dannebrogsvinduer fra ca. 1880, her er ligeledes påbygget et udhus med halvtag op ad gavlen. Denne tilbygning er opført i cementpudset mur. Huset har muligvis været et fag længere. Husets plan er atypisk for området, og den har også været atypisk før hoveddøren blev flyttet. Man kommer ind i en entre med en barokdør, der er ådret. Herfra er der adgang til den fine stue mod gaden med de oprindelige døre, fine gerichter, paneler under vinduerne, og et mur- og nagelfast skab med låger med glasruder. Der er det oprindelige gulv og loft. Under tapetet ses de oprindelige limfarvede vægge med borter, og markering af ovnnichen. Den inderste stue er dannet ved flytningen af hoveddøren fra denne lille forstue til placeringen i gavlen. Mod haven findes et køkken, hvor køkkenskorstenen er tilmuret, ildstedshammeren ses stadig i murværket. Et jernkomfur, der har stået foran skorstenen er fornyelig fjernet. Desuden fast spisekammer. Bryggerset rummer gruekedel, vandpumpe, støbt vask og en trappe til loftet. I dette rum ses bindingsværket fortsat, og der er to indvendige knægte mellem stolpe og bjælkelag. Tagkonstruktionen er oprindelig med de gamle lægter og et syet stråtag. Bygningshistorie: Huset er formodentlig opført som aftægtshus eller som bolig for en håndværker. Der har ikke været udbygninger e.l. til stedet. Det usædvanligt fine snedkermæssige udstyr leder tanken hen på de håndværkere, der kom til egnen ved opførelsen af Augustenborg. Der er ikke kendt andre huse på egnen med så fint snedkerudstyr, som der er tale om her. Vedligeholdelsestilstand: Huset har været ubeboet i toethalvt år, og der er ikke foretaget ændringer eller forbedringer siden begyndelsen af århundredet. Det har de sidste måneder været udsat for lettere hærværk og er i dag meget nedslidt, men fortsat til at redde i sin oprindelige form. Stråtaget skal udskiftes nu, dat det er utæt ved de nævnte kviste og ved tagfoden. Desuden må man forvente yderligere ødelæggelser og hærværk, hvis huset ikke lukkes af snarest. Planforhold: I kommuneplanen er landsbyen fastlagt til bolig og erhverv uden yderligere specifikationer. Kommuneatlas: I kommuneatlas for Nordborg Kommune er huset udpeget som værende af høj bevaringsværdi. Der er søgt og udstedt tilladelse til nedrivning af huset, uden at man i kommunen har forholdt sig til husets bevaringsværdi. Der er givet tilladelse til opførelse af et dobbelthus i stedet. Nedrivningstilladelsen er givet i oktober 1995 til den forrige ejer. Der er tale om et i dag yderst sjældent forekommende beboelseshus. Det er i slutningen af 1960'erne, ved Kai Gottlobs registreringer på Als, blevet karakteriseret som særdeles bevaringsværdigt. "
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Bebyggelsestype:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-11-1998
Begrundelse:
Huset står intakt uden nyere tilføjelser med en detaljering og et udstyr, der er et særsyn for et lille landsbyhus.
Journal nr.:
1996-911/523-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-09-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at bygningens fredningsværdier er gået tabt som følge af de omfattende skader ved branden den 29. december 2018, og at det ikke vil være meningsfuldt at søge dem genoprettet. Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet skadernes omfang i forhold til bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at der ved den gennemgribende restaurering af bygningen i 1999-2000 blev udskiftet en væsentlig del af de oprindelige bygningsdele på grund af dårlig vedligeholdelsestilstand. En genopførelse af bygningen ville kræve yderligere udskiftning af den oprindelige substans med svækket autenticitet til følge. På den baggrund har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at give tilladelse til nedrivning af den brandskadede bygning.
Journal nr.:
19/02551


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Elstrup Nederby 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap