Sag: Østerholm

Voldstedvej 1, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Østerholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Voldstedvej 1
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Den grundmurede bygning på den sydøstlige af Østerholm voldsteds tre holme (1700-tallet).
Fredet 1975.*
Beskrivelse:
Ved den østvendte kyst på Als, små 10 kilometer nordøst for Augustenborg, ligger Østerholm.

Den fredede bygning er et grundmuret og hvidkalket længehus med et helvalmet og opskalket tag, der er belagt med røde tegl. I rygningen sidder to skorstenspiber. I tagfladen mod nord findes en beskeden kvist, mens de øvrige tagflader er ubrudte. Bygningens hjørner markeres af murede kvadrelisener mens en muret gesims formidler overgangen fra mur til tagfod. Vinduerne er torammede og ensartede i størrelse, men uregelmæssigt placeret, særligt mod haven. Hovedindgangen udgøres af en tofløjet hvidmalet fyldingsdør. På den østvendte gavl findes et tofløjet havedør med glasfelter.

I det indre er bygningen præget af en ældre planløsning, synlige loftsbjælker samt fyldingsdøre med gerichter og beslåning. Gulvene er dels ældre og nyere trægulve, dels klinkebelagte. Tagetagen er uudnyttet.
Bygningshistorie:
Østerholm er et længehus i grundmur, opført af munkesten på svært kvaderstensfundament. Formentlig ombygget rest af det hertugelige lystslot Østerholm (evt. gl. domestiklænge), der ca. 1592 blev bygget af hertug Hans den Yngre på voldstedet for den o. 1500 anlagte Hellevedgård, men blev nedrevet i 1733 og jorden udparcelleret 1769.
Sønderborg Museum 2012

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126

Miljømæssig værdi:
For Østerholm er den miljømæssige værdi knyttet til placeringen i det åbne landskab, i udkanten af en mindre samling huse, hvor bygningens lave og langstrakte hovedform korresponderer med de horisontale træk i det omgivende landskab. En del variationer i terrænet bevirker, at bygningen næsten skjules af landskab og vegetation, så kun taget er synligt på afstand. Ved ankomst til bygningen overraskes den besøgende derfor af havesidens høje sokkel af kampesten. Endvidere danner huset ryg mod det historiske voldsted der ligger umiddelbart nord for huset. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens tilhørsforhold til det ved siden af beliggende voldsted, hvori bygningen formodes at have indgået som en del af et større anlæg. Endvidere bærer bygningen tegn på at være ombygget flere gange i gennem tiden, og vidner derfor om den skiftende brug af bygningen. Hertil kommer, at bygningen er et velbevaret eksempel på 1700-tallets håndværks- og materialemæssige byggeskik.
Arkitektonisk værdi:
For Østerholm er den arkitektoniske værdi knyttet til den langstrakte bygningskrop, der med hvidkalkede facader, døre og vinduer, fremtræder enkel og elegant, med en beskeden brug af dekoration i form af kvaderlisener og en markant gesims. Det kraftigt opskalkede og afvalmede tag afslutter bygningen i en opadstræbende og samlende bevægelser, der får huset til at fremstå helstøbt og harmonisk.

I det indre er der arkitektonisk værdi knyttet til vinduerne med de kraftige lodposter, samt til de markante fyldingsdøre, der med bemalinger, profilerede gerichter og velbevarede låsekasser og beslåning er vigtige markører for husets alder og byggeskik.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens langstrakte hovedform med afvalmet og opskalket tag belagt med røde vingetegl og udbrudte tagflader, to skorstene med sokkel, skaft og gesims, de traditionelt udførte vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til bevarede dle af den oprindelige og ældre planløsning, til de ældre og oprindelige bygningsdele, -detaljer og konstruktioner, herunder synlige loftbjælker, fyldingsdøre med gerichter og beslåning samt kasselåse. Endvidere er de bærende fredningsværdier knyttet til de synlige spærkonstruktioner i loftrummet samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-02-1975
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-02-1975
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Voldstedvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap